A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról szóló 56/2015. (IX. 24.) FM rendelet

56/2015. (IX. 24.) FM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról


A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 1., 2., 3., 4., 6., 7., 9., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § (2) bekezdése tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §
A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a a következő 5. és 6. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„5. gyermek horgász: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 40. § (3) bekezdésében meghatározott személy;

6. ifjúsági horgász: 18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. életévét betöltő, gyermek horgásznak nem minősülő személy.”

2. §
A Vhr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Más halgazdálkodási hasznosítási módnak minősül:

a) a rekreációs célú halászat,

b) a kereskedelmi célú halászat,

c) az ökológiai célú, szelektív halászat, illetve

d) a haltermelés,

amelyeket a halgazdálkodási tervben a horgászati hasznosítás kiegészítő tevékenységeként lehet tervezni.”

3. §
A Vhr. 10. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A halgazdálkodási hatóság kérelemre a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alól a visszatelepítéshez szükséges telepítő anyag előállítását célzó mesterséges szaporításhoz nélkülözhetetlen anyahalak begyűjtésére időszakos, az anyahalak begyűjtésének idejére vonatkozó felmentést adhat. A kérelem elbírálása során a (6) és (7) bekezdést nem kell alkalmazni. A felmentés megadásának feltétele, hogy a visszatelepítés a Hhvtv. 63. § (2) bekezdés b) vagy d) pontja szerinti támogatásban részesüljön.”

4. §
(1) A Vhr. 17. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

„(11a) A halgazdálkodási hatóság a (11) bekezdés szerinti jelölésről bárki számára térítésmentesen felvilágosítást nyújt.”

(2)

(3) A Vhr. 17. §-a a következő (20) és (21) bekezdéssel egészül ki:

„(20) Ha adott halászati engedélyes az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt halászati engedéllyel is rendelkezik, egyidejűleg csak az egyik halászati engedélye alapján végezhet halászati tevékenységet.

(21) Ha a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület két vagy több halgazdálkodási hatóság illetékességi területén helyezkedik el, a halászati engedélyt kiadó halgazdálkodási hatóság a halászati engedélyt, valamint az annak visszavonásáról szóló határozatot, továbbá a kiadott fogási napló és fogási tanúsítvány egyedi azonosító adatait megküldi a nyilvántartott halgazdálkodási vízterülettel érintett többi halgazdálkodási hatóságnak.”

5. §
A Vhr. 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az állami halászjegy kiadásának napjától kezdve a következő év január 31. napjáig érvényes.”

6. §
A Vhr. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A gyermek horgász, továbbá az ifjúsági horgász a 12. melléklet 6. pontjában meghatározott kedvezményes állami horgászvizsgadíjra jogosult.”

7. §
A Vhr. 19/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A turista állami horgászjegy díját az igénylőnek az online vásárlást megelőzően bankkártyás fizetéssel kell átutalnia a 13. melléklet 1. pontjában meghatározott számlára.”

8. §
A Vhr. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § Az állami horgászjegy, az állami halászjegy, illetve a halászati engedély kiadója köteles az állami horgászjegyet, illetve az érvényesség meghosszabbítását igénylőt – a tizenötödik életévét be nem töltött személy kivételével – írásban nyilatkoztatni a 6. mellékletben foglalt tartalommal. A kiadást vagy az érvényesség meghosszabbítását végző szervezet az igénylők nyilatkozatait három évig köteles megőrizni és szükség szerint a halgazdálkodási hatóság rendelkezésére bocsátani.”

9. §
A Vhr. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hhvtv. 41. § (2) bekezdés c), d) vagy e) pontja szerinti személy számára az állami horgászjegy megfizetése alóli mentesség igazolását a lakóhely szerint illetékes halgazdálkodási hatóság állítja ki a számára benyújtott dokumentumok alapján.”

10. §
A Vhr. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Országhatárral metszett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetében a területi jegynek az (1) bekezdés c)–h) pontja szerinti tartalmát a szomszédos ország hivatalos nyelvén is elérhetővé kell tenni elektronikus vagy nyomtatott formában.”

11. §
A Vhr. 28. § (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(21) A horgászat vagy a halászat során, legkésőbb a kifogott hal tömegének feljegyzésekor a fogási napló fogásösszesítő táblázatában fel kell tüntetni a halgazdálkodási vízterület megnevezését, víztérkódját, valamint a fogás dátumát. Darabszám-korlátozás alá eső hal kifogása esetén a fogás időpontja (óra, perc) is beírandó.”

12. §
A Vhr. a következő 28/A. §-sal egészül ki:

„28/A. § (1) Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen egy személy egyidejűleg horgászati és rekreációs halászati tevékenységet nem végezhet.

(2) Halfogásra alkalmas horgászkészség halfogási célú használata során annak folyamatos felügyeletét úgy kell biztosítani, hogy a horgász az aktív halfogáshoz szükséges beavatkozásokat az adott módszerhez igazodó időn belül végrehajthassa. E kötelezettség nem vonatkozik azokra az esetekre, amely alatt a horgász másik, jogszerűen használt készségével halat fáraszt vagy annak végszerelékét vízbe juttatja, vagy jogszerűen használt csalihalfogó emelőhálót kezel.

(3) Ha a horgász a horgászhelyét tartósan elhagyja, a horgászkészséget halfogásra alkalmatlan állapotba kell hozni, és a végszereléket ki kell venni a vízből.”

13. §

14. §
A Vhr. a következő 31/A. §-sal egészül ki:

„31/A. § (1) Felszíni vízi összeköttetésű és a halak számára átjárható kapcsolódású nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek esetén a halgazdálkodási terv kidolgozása során az érintett halgazdálkodásra jogosultak kötelesek egymással együttműködni a hasznosítási, valamint az őshonos halállományok védelmi és fejlesztési célkitűzéseinek összehangolása érdekében. Az együttműködés részletes tartalmát megállapodásban kell rögzíteni, amelyet a halgazdálkodási hatóságnak meg kell küldeni.

(2) Országhatárral metszett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén a halgazdálkodásra jogosult az (1) bekezdés szerinti, más országbeli halgazdálkodásra jogosulttal való együttműködés lehetőségét keresni köteles. Ha együttműködés jön létre, ennek eredményéről a halgazdálkodási hatóságot tájékoztatni kell.”

15. §
A Vhr. 35. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az állami halászjegyhez kiadott fogási naplót legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év február 28. napjáig kell leadni a halgazdálkodásra jogosultnál.

(10) A halászati engedélyhez kiadott fogási naplót legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év január 31. napjáig kell leadni a halgazdálkodásra jogosultnál.

(11) A (9) és (10) bekezdés szerinti fogási napló tulajdonosa köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint összegzi a halászattal eltöltött napok számát.”

16. §

17. §
A Vhr. 38. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az elektromos eszköz érintésvédelmi felülvizsgálaton való megfelelését a (2) bekezdés időtartama alatt kétévente igazolni kell.”

18. §
(1) A Vhr. 41. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A halászati őr szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény leírását a 11. melléklet tartalmazza. A rendvédelmi hatóság a kiállított szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt 30 napon belül postai úton juttatja el a halgazdálkodási hatósághoz. A halgazdálkodási hatóság az esküt tett halászati őr részére – a halgazdálkodásra jogosult tájékoztatásával egyidejűleg – átadja a szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt. A tájékoztatás tartalmazza a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény számát és az átadás-átvétel időpontját.”

(2) A Vhr. 41. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A NÉBIH foglalkoztatásában, illetve megbízásában álló állami halászati őr és állami halászati őr jelölt tekintetében a 39. § (3)–(4) bekezdése szerinti halászati őri tanfolyam, vizsga, továbbképzés és továbbképzési vizsga szervezésével, a vizsgabizonyítvány kiállításával kapcsolatos, a 40. § (1)–(2) bekezdése szerinti eskütétellel, esküokmány kiadással, esküokmány őrzéssel kapcsolatos, valamint a 41. § (2)–(6), (8) és (9) bekezdése szerinti szolgálati naplóval, szolgálati igazolvánnyal, szolgálati jelvénnyel kapcsolatos feladatokat a NÉBIH látja el.

(11) A NÉBIH állományában álló ugyanazon személy egyidejűleg állami halászati őri és halgazdálkodási hatósági feladatokat is elláthat.”

19. §
A Vhr. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A halgazdálkodásra jogosult a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület Hhvtv. 56. § (1) bekezdése szerinti halászati őrzését társadalmi halőr megbízásával is végezheti.”

20. §
A Vhr. 47. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 2015. június 1-jét megelőzően rekreációs célú halászat végzéséhez megváltott állami halászjegy és halász fogási napló 2016. január 31-ig érvényes.”

21. §
(1) A Vhr. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Vhr. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Vhr. 10. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Vhr. 11. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

22. §
A Vhr.

1. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.)” szövegrész helyébe a „Hhvtv.”,

2. 3. § (2)–(4) és (7) bekezdésében, 4. § (1)–(2), (4) és (5) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 10. § (2), (4) és (5) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 18. § (1), (4) és (8) bekezdésében, 19/A. § (5) bekezdésében, 20. § (1)–(3) bekezdésében, (4) bekezdés c) pontjában, (5), (7) és (9) bekezdésében, 21. § (2), (5), (8), (10) és (12) bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés g) pontjában, 28. § (5) és (6) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 31. § (1) bekezdés a) pontjában, (3) és (5) bekezdésében, 34. § (2) és (3) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében, 37. § (9) bekezdésében, 39. § (2) és (4) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében, 41. § (1), (2), (5) és (9) bekezdésében, 42. § (4) bekezdésében, 47. § (1) és (3) bekezdésében a „kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási hatóság”,

3. 3. § (5) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 31. § (4) bekezdésében a „kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási hatósághoz”,

4. 3. § (9) bekezdésében, 20. § (6) bekezdésében, 26. §-ában, 34. § (4) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében, 37. § (4) és (8) bekezdésében, 41. § (7) bekezdésében a „kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási hatóságnak”,

5. 6. § (1) bekezdésében, 10. § (3) és (6) bekezdésében, 19/A. § (4) bekezdésében, 21. § (1) és (4) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében, 40. § (2) bekezdésében, 45. §-ában a „kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szövegrészek helyébe a „halgazdálkodási hatóság”,

6. 8. § (2) bekezdésében a „100 kg” szövegrész helyébe az „50 kg/ha”,

7. 10. § (5) bekezdésében a „200” szövegrész helyébe a „100”,

8. 11. § (4) bekezdés a) pontjában a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság)”,

9. 11. § (5) bekezdésében a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, illetve földművelésügyi igazgatósága” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi hatóság, illetve a halgazdálkodási hatóság”,

10. 11. § (6) bekezdésében a „kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: állategészségügyi hatóság)”,

11. 11. § (6) bekezdésében az „élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek” szövegrész helyébe az „állategészségügyi hatóságnak”,

12. 13. § (1) bekezdésében, 20. § (6) bekezdésében, 41. § (6) bekezdésében a „kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási hatóságot”,

13. 15. §-ában a „horgászjegy birtokában, őshonos halakra csak azok megfogása és visszaengedése céljából” szövegrész helyébe a „horgászjegy és fogási napló birtokában, őshonos halfajokra csak azok egyedeinek megfogása és visszaengedése céljából”,

14. 15. §-ában a „halfajok kifoghatók” szövegrész helyébe a „halfajok kifoghatók, és a fogási naplóba bejegyzendők”,

15. 17. § (18) bekezdésében az „értékesíthető mennyiséget” szövegrész helyébe az „értékesíthető éves mennyiséget”,

16. 18. § (6) bekezdésében a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi”,

17. 18. § (7) bekezdésében a „kormányhivatalok földművelésügyi igazgatóságai” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási hatóságok”,

18. 19/A. § (1) bekezdésében, 12. melléklet 6. pontjában az „ifjúsági” szövegrész helyébe a „gyermek és ifjúsági”,

19. 20. § (9) bekezdésében, 11. melléklet I. részében a „kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási hatóság”,

20. 21. § (1) bekezdésében a „kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság köteles negyedévente” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási hatóság köteles kéthavonta”,

21. 23. § (5) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 41. § (5) bekezdésében a „kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási hatóságnál”,

22. 24. § (1) bekezdésében a „horgászkészség használható” szövegrész helyébe a „horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható”,

23. 27. § (1) bekezdés e) pontjában az „eszközöket” szövegrész helyébe az „eszközöket, a halgazdálkodásra jogosult által meghatározott területi korlátozásokat”,

24. 27. § (1) bekezdés i) pontjában az „az engedély” szövegrész helyébe az „a területi jegy”,

25. 28. § (8) bekezdésében az „elvágva,” szövegrész helyébe az „elvágva, a halászháló szemét átvágva”,

26. 28. § (14) bekezdésében a „horgászmódszerből” szövegrész helyébe a „halászmódszerből, illetve a horgászmódszerből”,

27. 28. § (17) bekezdésében a „hallal csalizni kizárólag azon a halgazdálkodási vízterületen szabad, ahol a nem őshonos hal” szövegrész helyébe az „élő csalihallal csalizni kizárólag azon a halgazdálkodási vízterületen szabad, ahol az idegenhonos hal”,

28. 28. § (20) bekezdésében a „köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban” szövegrész helyébe a „tollal, kitörölhetetlen módon köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő 13 hónapra kiterjedő naptárban”,

29. 30. § (1) bekezdés a) pontjában „a rendező” szövegrész helyébe, „a rendező vagy a halgazdálkodásra jogosult”,

30. 30. § (1) bekezdés a) pontjában „a rendezvény kezdetét legalább 15 nappal megelőzően benyújtja” szövegrész helyébe „a rendezvény kezdetét megelőzően benyújtja”,

31. 35. § (5) bekezdésében az „azonnal köteles a fogási naplóba bejegyezni” szövegrész helyébe az „azonnal köteles a fogási naplóba tollal, kitörölhetetlen módon bejegyezni”,

32. 35. § (8) bekezdésében az „azonos sorszámú” szövegrész helyébe az „azon feltüntetett sorszámú”,

33. 36. § (2) bekezdésében a „vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „halgazdálkodásért felelős”,

34. 37. § (1) bekezdésében a „gyűjtésére” szövegrész helyébe a „minták gyűjtésére”,

35. 37. § (3) bekezdésében a „halászati” szövegrész helyébe a „halfogási”,

36. 37. § (7) bekezdésében a „halászeszközt kizárólag az engedélyessel együtt használhatják” szövegrész helyébe a „halászeszköz használatában segédkezhetnek, de azokat önállóan csak kutatási célú halfogási engedély birtokában használhatják”,

37. 42. § (2) bekezdésében a „nyilvántartott vízfelületű halgazdálkodási vízterületen” szövegrész helyébe az „egybefüggő vízfelületű nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen”,

38. 42. § (3) bekezdésében a „jogosult által hasznosított halgazdálkodási vízterület mérete” szövegrész helyébe a „halgazdálkodásra jogosult által hasznosított, nyilvántartott halgazdálkodási vízterület vagy vízterületek együttes mérete”,

39. 44. §-ában a „kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási hatóságnak”,

40. 1. mellékletében szereplő megjegyzésben az „A felső méretkorlátozással védett halfajok felső méretet elérő vagy meghaladó egyede” szövegrész helyébe az „A méret-, vagy darabszám-korlátozással, vagy fajlagos tilalmi időszakkal védett halfajok méreten aluli, vagy kifogható darabszámot meghaladó, vagy fajlagos tilalmi időben jogosulatlanul kifogott, illetve a helyi horgászrendben felső méretkorlátozással védett halfajok felső méretet elérő vagy meghaladó egyede”,

41. 2. melléklet I. rész 5. pontjában, 3. melléklet I. rész 1. és 8. pontjában, 3. melléklet II. rész 2. és 7. pontjában, 5. melléklet 1. és 7. pontjában, 11. melléklet I. részében és V. rész 2. és 10. pontjában a „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási hatóság”,

42. 3. melléklet I. rész 6. pontjában az „okmányokkal” szövegrész helyébe az „okmánnyal”,

43. 4. melléklet 1. és 9. pontjában, 10. melléklet 1. és 8. pontjában a „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szövegrészek helyébe a „halgazdálkodási hatóság”,

44. 11. melléklet I. részében a „kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási hatóság”,

45. 11. melléklet II. és VI. részében a „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság” szövegrészek helyébe a „halgazdálkodási hatóság”,

46. 13. melléklet 2. pontjában a „Megyei kormányhivatali földművelésügyi igazgatóságok” szövegrész helyébe a „Halgazdálkodási hatóságok”,

47. 13. mellékletében szereplő táblázat A) oszlopának fejlécében az „Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Halgazdálkodási hatóság”

szöveg lép.

23. §
Hatályát veszíti a Vhr. 36. § (2) bekezdésében a „A NÉBIH feladatainak szakmai megvalósításában a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutató Intézet közreműködik.” szövegrész.

24. §
(1) Hatályát veszíti a Vhr. 5. melléklet 4. pontjában a „földművelésügyi igazgatóság” szövegrész.

(2) Hatályukat veszítik a Vhr. 13. mellékletében szereplő táblázatban a „Földművelésügyi Igazgatóság” szövegrészek.

25. §
(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 16. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 4. § (2) bekezdése és a 13. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

26. §
Hatályát veszíti a határterületen a vadászat, határvízen a közlekedés, a halászat és a horgászat rendjéről szóló 56/1997. (X. 21.) BM–FM együttes rendelet „Határvízi halászat és horgászat” című alcíme.

A JOGSZABÁLY HATÁLYOS SZÖVEGE >>

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kulcsszavak

1/2014. (VII. 23.) FM (1) 1/2014. NGM (1) 1% (2) 10/2014. FM (1) 1004/2012/EU (1) 1005/2012/EU (1) 1006/2012/EU (2) 101/2011. VM (1) 101/2016. Korm. (1) 1011/2012. Korm. (2) 103/2009. FVM (1) 103/2011. VM (1) 1030/2012/EU (1) 1031/2012/EU (1) 1032/2012/EU (1) 1033/1012/EU (1) 1034/2012/EU (1) 1035/2012/EU (1) 104/2009. FVM (1) 1041/2012/EU (1) 1047/2014/EU (1) 105/2011. VM (1) 105/2012. VM (1) 1051/2014/EU (1) 1052/2014/EU (1) 1053/2012/EU (1) 1054/2012/EU (1) 106/2012. VM (1) 1068/2012/EU (1) 1069/2012/EU (1) 107/2011. VM (1) 1076/2012/EU (1) 108/2012. Korm. (1) 1085/2012. Korm. hat. (1) 109/2007. FVM (1) 1096/1012/EU (1) 1096/2013/EU (1) 1098/2013/EU (1) 11/2006. FVM (2) 11/2016. MvM (1) 110/2004. Korm. (1) 110/2008/EK (1) 110/2013/EU (1) 1112/2013/EU (1) 1118/2012/EU (1) 112/2011. VM (1) 113/2013. VM (1) 1135/2014/EU (1) 114/2013. Korm. (1) 1140/2012/EU (1) 115/2003. FVM. (1) 1151/2012/EU (1) 1154/2014/EU (1) 116/2003. FVM (1) 116/2011. VM (1) 1160/2011/EU (1) 1169/2011/EU (2) 1173/2014/EU (1) 1174/2014/EU (1) 1184/2012/EU (1) 119/2007. FVM (1) 1199/2014/EU (1) 12/2006. FVM (1) 12/2014/EU (1) 120/2013/EU (1) 1204/2012/EU (1) 1208/2011/EU (1) 121/2007. FVM (1) 1216/2007/EK (1) 1221/2008/EK (1) 1226/2014/EU (1) 1228/2014/EU (1) 1229/2014/EU (1) 123/2008. FVM (1) 123/2012. VM (1) 1234/2007/EK (2) 1235/2008/EK (1) 124/2012. VM (1) 1241/2014/EU (1) 125/2013/EU (1) 1257/2006/EK (1) 1259/2016. Korm. (1) 126/2008. FVM (1) 126/2014/EU (1) 1262/2014/EU (1) 127/1991. Korm. (1) 127/2009. FVM (1) 128/2014/EU (1) 13/2008. NFGM-FVM (1) 13/2011. VM (1) 1308/2013/EU (1) 1323/2012. Korm. (1) 1333/2008/EK (1) 1336/2007/EK (1) 134/2011. VM (1) 135/2011. VM (1) 136/2011. VM (1) 1371/2013. Korm. hat. (1) 1372/2013. Korm. hat (1) 1374/2013. Korm. hat (1) 1379/2013. Korm. (1) 138/2011. VM (1) 1380/2013. Korm. (1) 1381/2013. Korm. (1) 139/2013. Korm. (1) 14/1998. FM (1) 14/2012. FVM (1) 14/2013. VM (1) 140/2013/EU (1) 141/2011. VM. (1) 142/2008. FVM (1) 144/2013/EU (1) 149/2007/EK rendelet (1) 1498/2011. Korm. (1) 15/2008. FVM (1) 15/2010. VM (1) 150/2012. VM (1) 152/2009. FVM (1) 154/2011. Korm. (1) 158/2009. Korm. (1) 158/2010. Korm. (1) 158/2014/EU (1) 159/2014/EU (1) 16 (1) 16/1998. FM (1) 16/2008. FVM-SZMM (1) 16/2011. KIM (1) 16/2011/EU (1) 16/2012/EU (1) 16/2014. Korm. (1) 16/2017. (III. 29.) FM (1) 160/2014/EU (1) 161/2008. FVM rendelet (1) 161/2014/EU (1) 17/1999. EüM (1) 17/1999. Korm. (1) 173/2004. FVM (1) 173/2009. FVM (2) 1744/2015.Korm. (1) 175/2014. Korm. (1) 177/2015. Korm. (1) 178/2002/EK (3) 178/2009. Korm. (1) 18/1999. Korm. (1) 18/2011. VM (1) 18/2013. VM (1) 182/2009. FVM (1) 183/2005/EK (1) 186/2009. Korm. (1) 186/2013/EU (1) 188/2014. Korm. (1) 189/2013. Korm. (1) 19/2004. FVM-ESzCsM-GKM (2) 19/2014. VM (1) 19/2015. FM (1) 1924/2006/EK (3) 1925/2006/EK (1) 194/2008. Korm. (1) 1959. IV. (1) 1988. XXIV. (1) 1990. LXXXVII. (1) 1991. XLV. (1) 1991. XXXVIII. (1) 1993. CXIV. (1) 1993. X. (1) 1994. LV. (1) 1994. VII. (1) 1995. LIII. (1) 1995. LVII. (1) 1995. XXVIII. (1) 1995. XXXIII. (1) 1996. LIII. (1) 1996. LVII. (4) 1997 (5) 1997. CLV. (1) 1997. CXXXII. (1) 1997. évi CXIV. (1) 1997. XI. törvény (1) 1998 (16) 1998. évi XXVII. (1) 1998. XXVIII. (1) 1999 (13) 1999. CXXI. (1) 1999. LXXVI. (1) 1999/44/EK (1) 2/2014. FM (1) 2/2017. (I. 11.) FM (1) 20/2014. FM (1) 2000 (8) 2000. XLIII. (1) 2000/13/EK (1) 2001 (13) 2001. CVIII. (1) 2001. XCVI. (1) 2001. XLVIII. (1) 2001/112/EK (1) 2002 (12) 2002/54/EK (1) 2002/55/EK (1) 2002/57/EK (1) 2003 (24) 2003. C. (1) 2003. CXXVII. (1) 2003. LII. (1) 2003. XVI. (1) 2004 (23) 2004. évi CXL. (1) 2004. évi XVIII. (1) 2004. XVIII. (1) 2005 (20) 2005. CLXIV. (1) 2005. LXXVIII. (1) 2005/29/EK (2) 2006 (13) 2006. évi XLVIII. (1) 2006. IV. (1) 2006. V. (1) 2006. X. (1) 2007 (12) 2007. CXXIX. (1) 2007. CXXVII. (1) 2007. XVII. (1) 2008 (14) 2008. LXXIII. (1) 2008. XLVI. (3) 2008. XLVII. (3) 2008. XLVIII. (3) 2009 (13) 2009. CXV. (1) 2009. FVM (1) 2009. július 1. (1) 2009. LXXVI. (1) 2009. XCV. (1) 2009. XXVI. (1) 2009/288/EK (1) 201/2001. Korm. (1) 2010 (3) 2010 tervezet (7) 2010. CXLIV. (1) 2010. LXXXVII. (1) 2010. XCIV. (1) 2010/709/EU (1) 2010/C 210/03 (1) 2011 (10) 2011 tervezet (17) 2011. CCII. (1) 2011. CIII. (1) 2011. CLVIII (1) 2011. CLXVIII. (1) 2011. CLXXIII. (1) 2011. CXXXV. törvény (1) 2011. LXXXV. (2) 2011/83/EU (1) 2011/91/EU (1) 2012 (5) 2012 tervezet (1) 2012. évi CCXIII. (1) 2012. évi CCXIX. (1) 2012. évi CVIII. (1) 2012. évi CXXVI. (1) 2012. évi CXXVIII. (1) 2012. évi LV. (1) 2012. évi LXXIV. (1) 2012. évi LXXXIX. (1) 2012. évi LXXXVIII. (1) 2012. évi VI. (1) 2012. XXX. (1) 2012/12/EU (1) 2012/C 43/15 (1) 2012/C 83/01 (1) 2013 (5) 2013. CII. (1) 2013. CVIII. (1) 2013. évi CCI. (1) 2013. évi CCL. (1) 2013. évi CCXLVI. (1) 2013. évi CLXIX. (1) 2013. évi CLXXXIII. (1) 2013. évi CXCI. (1) 2013. évi CXCIX. (1) 2013. évi LVIII. (1) 2013. évi VI. (1) 2014 (5) 2014. évi CX. (1) 2014. évi CXII. (1) 2014. évi LV. (1) 2014/21/EU (1) 2014/63/EU (1) 2014/96/EU (1) 2015 (17) 2015. évi CCIX. (1) 2015. évi CLXXXII. (1) 2015. évi LXXVIII. (1) 2015. évi XCVII. (1) 2015. évi XCVIII. (1) 2015. évi XLVI. (1) 2015. évi XXXVIII. (1) 2015/1002 (1) 2015/1041 (1) 2015/1052 (1) 2015/1134 (1) 2015/1135 (1) 2015/1149 (1) 2015/1150 (1) 2015/1151 (1) 2015/1161 (1) 2015/1297 (1) 2015/1311 (1) 2015/1312 (1) 2015/1313 (1) 2015/210 (1) 2015/269 (1) 2015/270 (1) 2015/271 (1) 2015/293 (1) 2015/30 (1) 2015/301 (1) 2015/37 (1) 2015/385 (1) 2015/39 (1) 2015/48 (1) 2015/550 (1) 2015/551 (1) 2015/560 (1) 2015/580 (1) 2015/581 (1) 2015/582 (1) 2015/586 (1) 2015/587 (1) 2015/590 (1) 2015/591 (2) 2015/624 (1) 2015/629 (1) 2015/721 (1) 2015/745 (1) 2015/815 (1) 2015/822 (1) 2015/823 (1) 2015/888 (2) 2016 (6) 2016. évi CLXI. (1) 2016. évi CXXXIX. (1) 2016. évi LXVI. (1) 2016. évi LXXXVIII. (1) 2016/1416 (1) 2017 (11) 2017. évi CXXXI. (1) 2017. évi LXIV. (1) 2017. évi XLI. (1) 2017. évi XLII. (1) 2018 (5) 203/2012/EU (1) 203/2016. Korm. (1) 204/2014/EU (1) 209/2005. Korm. (2) 210/2009. Korm. (1) 212/2008. Korm. (1) 213/2008. Korm. (1) 218/2013/EU (1) 22/2012. Korm. (1) 22/2014. VM (1) 220/2008. Korm. (1) 222/2013/EU (1) 223/2013/EU (1) 223/2015. Korm. (1) 224/2013/EU (1) 225/2007. Korm. (1) 225/2013/EU (1) 225/2014/EU (1) 228/1996. Korm. (1) 23/2012. VM (1) 231/2010. Korm. (1) 231/2012/EU (1) 234/2012. VM (1) 234/2014. Korm. (1) 235/2012. VM (1) 24/2005. FVM (1) 24/2010. FVM (1) 24/2012. VM (1) 24/2017. (V. 17.) FM (1) 240/2007/EK (1) 244/1998. Korm. (1) 25/2010. FVM (1) 25/2012. OGY. (1) 251/2012. Korm. (1) 251/2014/EU (1) 255/2012. Korm. (1) 256/2007. Korm. (1) 256/2012. Korm. (1) 26/2011. VM (1) 26/2011. NGM (1) 26/2015. FM (1) 265/2014. Korm. (1) 27/2004. ESzCsM (1) 27/2011. VM (1) 27/2012. VM (1) 27/2014. VM (1) 27/2014/EU (1) 28/2012/EU (1) 28/2014/EU (1) 28/2017. (V. 30.) FM (1) 29/2007. FVM (1) 29/2012/EU (1) 29/2014/EU (1) 29/2017. (VI. 7.) FM (1) 3/2008/EK (1) 3/2010. VM (1) 3/2013. VM (1) 3011/2012. (1) 302/2012/EU (1) 308/2014/EU (1) 309/2014/EU (1) 31/2012. VM (1) 313/2015. Korm. (1) 32/1999. FVM (1) 326/2001. Korm. (1) 327/2010. Korm. (1) 33/2010. EüM–FVM (1) 33/2011. VM (1) 336/2014. Korm. (1) 34/2013. VM (1) 34/2015. FM (1) 34/2016. FM (1) 342/2009. Korm. (1) 342/2013/EU (1) 343/2011.Korm. (1) 35/2004. ESzCsM (1) 36/2004. ESzCsM (1) 36/2010. VM (1) 36/2014. FM (1) 367/2011. Korm. (1) 37/2004. ESzCsM (1) 378/2012/EU (1) 379/2012/EU (1) 38/2010. FVM (1) 38/2012. VM (1) 38/2013. VM (1) 38/2014. Korm. (1) 383/2014/EU (1) 384/2014/EU (1) 385/2014/EU (1) 387/2016. Korm. (1) 39/2011. VM (1) 39/2012. VM (1) 39/2014. VM (1) 392/2013/EU (1) 4/1998. EüM (1) 4/2007. FVM-KvVM (1) 4/2009. NFGM-SZMM (1) 40/2004. FVM (1) 40/2012. VM (1) 406/2015. Korm. (1) 407/2015. Korm. (1) 41/2009/EK (1) 41/2011. VM (1) 41/2014. Korm. (1) 41/2015. FM (1) 41/2016. FM (1) 416/2013/EU (1) 418/2012/EU (1) 42/2015. FM (1) 421/2013/EU (1) 422/2013/EU (1) 423/2013/EU (1) 428/2012/EU (1) 43/2011. Korm. (1) 43/2011. VM (2) 43/2015. FM (1) 430/2012/EU (1) 432/2012/EU (1) 436/2009/EK (1) 436/2015. Korm. (1) 44/2010. FVM (1) 44/2014. VM (1) 446/2016. Korm. (1) 446/2017. Korm. (1) 451/2012/EU (1) 452/2013/EU (1) 453/2013/EU (1) 454/2013/EU (1) 455/2013/EU (1) 458/2012/EU (1) 458/2013/EU (1) 46/2005. FVM (1) 464/2012/EU (1) 466/2013/EU (2) 47/2011. VM (1) 47/2014/EU (1) 479/2008/EK (1) 48/2004. FVM (1) 48/2012. VM (1) 48/2014/EU (1) 48/2016. FM (1) 480/2012/EU (1) 481/2012/EU (1) 484/2016. (XII. 28.) Korm. (1) 489/2012/EU (1) 49/2014/EU (1) 49/2016. FM (1) 499/2014/EU (1) 5/2012. NEFMI (1) 5/2014. VM (2) 50/2004 FVM (1) 50/2008.FVM (1) 50/2012. VM (1) 50/2013. VM (1) 50/2017. (X. 10.) FM (1) 500/2014/EU (1) 503/2007/EK (1) 509/2006/EK (1) 51/2011. VM (1) 51/2012. VM (1) 51/2013. VM (1) 510/2006/EK (1) 510/2014/EU (1) 52/2010. FVM (1) 52/2011. VM (1) 52/2016. FM (1) 529/2013. Korm. (1) 53/2006. OGY (1) 531/2013. Korm. (1) 538/2013/EU (1) 543/2011/EU (1) 55/2009. Korm. (1) 55/2011. NEFMI (1) 555/2008/EK (1) 557/2007/EK (1) 56/1997. FM–IKIM–NM (1) 56/2014. VM (1) 56/2015. FM (1) 57/2004. FVM (1) 57/2010. FVM rendelet (1) 579/2013/EU (1) 58/2011. (VI. 20.) VM rendelet (1) 580/2013/EU (1) 580/2014/EU (1) 581/2013/EU (1) 581/2014/EU (1) 582/2014/EU (1) 587/2013/EU (1) 588/2012/EU (1) 59/1999. EüM (1) 59/2015. FM (1) 594/2012/EU (1) 594/2013/EU (1) 6/2001. GM (1) 6/2011.VM (1) 6/2012. OGY (1) 60/2015. FM (1) 60/2016. FM (1) 606/2009/EK (1) 607/2009/EK (1) 614/2012/EU (1) 62/2006. FVM (1) 62/2011. VM (1) 628/2012/EU (1) 629/2012/EU (1) 63/2012. VM (1) 63/2013. VM (1) 635/2012/EU (1) 64/2007. FVM-EüM (1) 64/2011. VM (1) 64/2012. VM. (1) 641/2007/EK (1) 65/2004. FVM-ESzCsM-GKM (1) 65/2011. VM (1) 652/2012/EU (1) 657/2012/EU (1) 66/2010/EK (1) 66/401/EGK (1) 66/402/EGK (1) 664/2014/EU (1) 665/2014/EU (1) 668/2014/EU (1) 67/2004.GKM (1) 67/2009. FVM (1) 67/2012. VM (1) 674/2014/EU (1) 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM (1) 68/2007. FVM-EüM-SZMM (1) 68/2013. Korm. rendelet (1) 69/2011. VM (1) 7/2011. VM (1) 7/2014. FM (1) 70/2012. VM (1) 701/2012/EU (1) 701/2013/EU (1) 71/2005. GKM (1) 71/2013. EMMI rendelet (1) 72/2010. FVM (1) 72/2010/EU (1) 72/2012. VM (1) 73/2009/EK (1) 73/2016. FM (1) 74/2008. FVM (1) 74/2012. VM. (3) 743/2012/EU (1) 744/2014/EU (1) 75/2003. FVM (1) 75/2011. VM (1) 75/2016. FM (1) 751/2013/EU (1) 753/2012/EU (1) 753/2013/EU (1) 754/2012/EU (1) 755/2012/EU (1) 76/2011. VM (1) 762/2012/EU (1) 765/2013/EU (1) 766/2012/EU (1) 768/2013/EU (1) 77/2008. OGY (1) 78/2011. VM (1) 79/1998. Korm. (1) 79/2016. (XII. 12.) FM (1) 8/2006. GKM (1) 8/2014. FM (1) 80/2013. VM (1) 81/2004 FVM (1) 81/2011. VM (1) 81/2013. VM (1) 815/2007/EK (1) 82/2004. FVM (1) 82/2004.FVM (1) 82/2012. VM (2) 83/2005. FVM-EüM-GKM (1) 834/2007/EK (2) 835/2014/EU (1) 836/2014/EU (1) 837/2014/EU (1) 843/2014/EU (1) 844/2014/EU (1) 85/2016. (XII. 19.) FM (1) 850/2013/EU (1) 852/2004/EK (1) 853/2004/EK (2) 854/2004/EK (1) 86/2006. FVM (1) 86/2009. FVM (1) 868/2007/EK (1) 87/2013. VM (1) 87/2015. FM (1) 88/2012. VM (1) 88/2013. VM (1) 882/2014/EU (1) 883/2014/EU (1) 888/2013/EU (1) 889/2008/EK (1) 9/2011.VM (1) 9/2014. VM (1) 900/2012/EU (1) 901/2012/EU (1) 907/2013/EU (1) 91/2005. FVM (1) 91/2006. GKM (1) 91/2012. VM (1) 910/2013/EU (1) 911/2013/EU (1) 913/2013/EU (1) 925/2012/EU (1) 929/2012/EU (1) 931/2011/EU (1) 94/2011. VM (1) 941/2014/EU (1) 957/2013/EU (1) 96/2005. OGY (1) 962/2014/EU (1) 963/2013/EU (1) 963/2014/EU (1) 969/2013/EU (1) 97/2009. FVM (1) 97/2014/EU (1) 972/2013/EU (1) 975/2012/EU (1) 978/2013/EU (1) 98/2009. FVM (1) 98/2014/EU (1) 98/6/EK (1) 982/2007/EK (1) 987/2013/EU (1) 989/2007/EK (1) 99/2002. FVM (1) 99/2004. FVM (1) ÁFA (1) agrárgazdaság (1) agrárium (31) agrárkamara (5) agrárpiac (1) agrárpiaci rendtartás (3) agrárstratégia (2) ajánlás (2) állásfoglalás (3) állatfajták (4) állattenyésztés (9) ár (1) árak (5) áruk (2) az étrend-kiegészítők (1) baromfi (3) behozatal (2) belső piaci információs rendszer (1) betétdíj (1) bio (1) bor (45) BTT (1) burgonya (2) címkék (9) cukkini (2) cukor (2) családi gazdaság (1) csomagolás (6) egészség (8) egységes piac (1) együttes rendelet (1) elektronikus hírközlés (1) élelmiszer (92) élelmiszer riasztási rendszer (1) élelmiszer-adalék (3) élelmiszer-biztonság (9) élelmiszer-ellátási lánc (1) élelmiszer-készítmény (2) élelmiszer-termékpálya (1) élelmiszerjog (3) Élelmiszerklub Alapítvány (40) élelmiszerlánc (15) ellenőrzés (4) előadás (1) ENAR (3) Erasmus+ (27) eredetmegjelölés (161) eredetvédelem (1) értékesítés (1) etikai kódex (2) EU (91) export (1) fagyasztott (1) felmérés (1) fenntarthatóság (4) fiatalok (18) fogyasztóvédelem (19) fokhagyma (2) Franciaország (1) FVM (1) gabonavetőmag (1) gasztronómia (2) gazdasági kamara (1) Gazdasági Versenyhivatal (3) génmódosított (1) géntechnológia (4) gomba (3) GVH (210) gyártmánylap (3) gyümölcs (27) gyümölcslé (2) hagyományos különleges termék (5) halászat (8) határozat (6) hegyközség (4) hegyvidéki termék (2) Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (1) helyesbítés (1) helyi (1) Hogyan készítsük (1) Horvátország (1) hulladék (1) hungarikum (6) hús (3) igazgatási szolgáltatási díjak (2) IMI (1) irányelv (16) iránymutatás (1) iskolagyümölcs (7) iskolatej (8) ITO (1) ízesített borászati termékek (1) javaslat (1) jövedéki adó (3) juh (1) K+F Konzervkutató (1) kampány (1) karácsony (1) karalábé (2) kelkáposzta (2) képzés (3) kereskedelem (22) Kereskedelmi Etikai Kódex (1) készletezés (1) kistermelő (13) kistermelői élelmiszer (2) kódex (2) kommentár (1) Kormány (2) környezetvédelem (6) közigazgatás (1) közös piac (1) közösségi agrármarketing (3) Közösségi Bormarketing Stratégia (1) külgazdaság (1) különadó (1) Leader (1) lisztérzékeny (1) Macedónia (1) Magyar Élelmiszerkönyv (10) Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (2) Magyar Reklámetikai Kódex (1) marhahús (2) megállapodás (2) méhészet (1) mérésügy (2) mérőeszköz (2) méz (2) mezőgazdaság (4) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (1) Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság (1) MgSzH (1) minőségrendszer (2) műanyag (1) Nagy-Britannia (1) NÉBIH (2) Németország (1) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (7) Nemzeti Földalap (1) növényfajták (5) nyilvántartás (8) Olaszország (2) olívaolaj (2) öko (4) ökológia (1) ökológiai gazdálkodás (5) őshonos haszonállatok (2) őstermelő (3) őstermelők (6) padlizsán (2) pálinka (2) pályázat (22) paradicsom (3) pazarlás (1) piacfelügyelet (2) piaci magatartás (5) piackutatás (1) póréhagyma (2) Portugália (3) promóció (1) reklám (6) reklámetika (1) rendelet (160) rendezvény (2) Románia (3) rövid ellátási lánc (1) sajt (2) sóska (2) Spanyolország (3) spárga (2) spenót (2) Svédország (1) szakképesítés (1) Szerbia (2) szervezetek (1) szeszes italok (4) Szlovákia (2) Szlovénia (1) szőlő (14) szövetkezet (1) tájékoztatás (5) tájfajták (2) takarmány (1) takarmánykódex (1) takarmánynövény (1) találkozó (16) tanácsadás (1) táplálkozás (1) tej (3) termékadó (1) termékdíj (15) termékfelelősség (1) termékpiac (1) termelői csoportok (10) termelői szervezetek (3) termés (1) természetvédelem (1) termőföld (5) tervezet (12) TÉSZ (1) tisztességtelen forgalmazói magatartás (6) tojás (5) torma (1) Törökország (4) törvény (64) tréning (7) utasítás (6) útmutató (9) üdítőital (1) vad (8) vágóállat (2) vállalkozás (10) vállalkozások (9) védjegy (9) vélemény (4) vendéglátóipar (3) verseny (1) versenykorlátozás (7) vetőmag (13) víz (4) VM (11) zászló (1) Zöld könyv (1) zöldség (26) Zöldségek Zöldfüzete (6)

Jogszabályok archívum