A szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet módosításáról szóló 43/2015. (VII. 27.) FM rendelet

43/2015. (VII. 27.) FM rendelet

a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet módosításáról


A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A szőlőtermelési potenciáról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet [a továbbiakban: 38/2013. (V. 24.) VM rendelet] 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„5. művelet: borszőlőültetvény telepítés, fajtaváltás (ideértve az átoltást is), kivágás;”

2. § A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A hegybíró a tudomására jutott, engedély nélküli

a) telepítést, fajtaváltást 10 napon belül bejelenti a növénytermesztési hatáskörben eljáró Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH);

b) kivágást 10 napon belül bejelenti a növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)

részére.

(2) A megyei kormányhivatal kivágás esetén 30 napon belül, a NÉBIH telepítés és fajtaváltás esetén a vegetációs időszakban helyszíni ellenőrzést végez, és a jegyzőkönyv egy példányát 8 napon belül megküldi az illetékes hegybíró, valamint a HNT részére.

(3) A HNT nyilvántartást vezet az engedély nélkül telepített és kivágott, valamint az engedély nélküli fajtaváltással érintett ültetvények adatairól, amelyről a borpiaci évet követő január 30-ig jelentést készít. A jelentést megküldi a miniszter részére a bizottsági rendelet XIII. mellékletében foglalt táblázatok szerint.”

3. § (1) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A művelet engedélyezése iránti kérelmet a HNT által rendszeresített és honlapján közétett nyomtatványon kell benyújtani az illetékes hegybíró részére. A nyomtatvány tartalmi elemei az alábbiak:)

„h) telepítés és fajtaváltás esetén a tőtávolság és a sortávolság.”

(2) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A művelet engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell:)

„b) használatot biztosító jogviszony esetében a 30 napnál nem régebbi földhasználati lap másolatát, vagy a földhasználati összesítőt, valamint a használatba adó nyilatkozatát eredeti példányban, arra vonatkozóan, hogy a kérelmezett művelet végrehajtásához hozzájárul;”

(3) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatokat a HNT által rendszeresített, és honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani.”

4. § (1) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Fajtaváltási, kivágási engedélyt a 4. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén legfeljebb 3 éves időszakra lehet kiadni, telepítési engedély – a 15. § (2) bekezdése kivételével – a telepítéshez felhasználni kívánt újratelepítési jog időbeli hatályáig lehet érvényes.”

(2) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 6. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A művelet elvégzésére vonatkozó engedély az alábbi adatokat tartalmazza:)

„f) telepítés és fajtaváltás esetén a tőkék száma hektáronként, a tőtávolság és a sortávolság;”

(3) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a NÉBIH a telepítést vagy fajtaváltást követően megállapítja, hogy a telepítést vagy a fajtaváltást az engedély kiadását megelőzően már elvégezték, akkor a kérelmezőt a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 43/C. §-a szerinti mulasztási bírság megfizetésére kötelezi.”

(4) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 6. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az MVH által kiadott érvényes telepítési, pótlási, fajtaváltási engedélyek az engedélyes kérelmére visszavonhatóak.

(8) A hegybíró által kiadott telepítési, fajtaváltási engedély módosítását annak érvényességi ideje alatt az engedélyes egy alkalommal kérelmezheti.

(9) A telepített fajták arányának, valamint a sor- és tőtávolságnak a 10%-ot meg nem haladó mértékű megváltoztatásához nem szükséges az engedély módosítása.”

5. § A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A helyszíni ellenőrzésre kiválasztott kérelmek esetében kivágási engedélyt csak a megyei kormányhivatal, fajtaváltási engedélyt csak a NÉBIH helyszíni ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyve alapján lehet kiadni.

(3) A megyei kormányhivatal, illetve a NÉBIH a hegybíró megkeresésének beérkezésétől számított 15 napon belül ellenőrzi a kérelemben szereplő ültetvényt. A megkeresésnek tartalmaznia kell a helyszíni ellenőrzés kezdeményezésére való utalást és a kérelem másolati példányát. Az ültetvény helyszíni ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvet a megyei kormányhivatal, illetve a NÉBIH az ellenőrzést követő 5 napon belül megküldi a hegybíró részére.”

6. § A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A művelet elvégzésének tényét az engedélyesnek a művelet végrehajtását követően 15 napon belül írásban be kell jelentenie a hegybíró részére. A bejelentés adattartalmát és formátumát a HNT honlapján teszi közzé. A bejelentéshez mellékelni kell az ültetvényleltárt és a szőlőoltvány származási igazolást.

(2) A hegybíró a telepítés, fajtaváltás elvégzéséről szóló, az engedélyes által tett bejelentést és mellékleteit, annak beérkezésétől számított 10 napon belül továbbítja a NÉBIH részére.

(3) A bejelentés kézhezvételét követően a NÉBIH a telepítés és fajtaváltás megtörténtét a vegetációs időszakban ellenőrzi.

(4) A NÉBIH az ellenőrzési jegyzőkönyvet az ellenőrzést követő 30 napon belül megküldi a hegybíró részére.

(5) Ha a NÉBIH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a szőlőültetvényt a telepítési, fajtaváltási engedélyben foglaltaktól eltérően telepítették, a hegybíró tájékoztatása mellett, felszólítja az engedélyest, hogy kezdeményezze a telepítési, fajtaváltási engedély módosítását új engedély-kérelem benyújtásával.

(6) A hegybíró a NÉBIH ellenőrzési jegyzőkönyve és a benyújtott engedély-kérelem alapján új engedélyt ad ki, valamint rögzíti az új ültetvény adatait a borszőlő ültetvénykataszterben.”

7. § A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az engedéllyel történt telepítést követően az illetékes hegybíró, a NÉBIH által felvett ellenőrzési jegyzőkönyv alapján – annak kézhezvételét követő 30 napon belül – az újratelepítési jog felhasználását az általa vezetett újratelepítési jogok nyilvántartásában rögzíti.”

8. § A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet a következő 10/A. alcímmel egészül ki:

„10/A. Vásárlás a telepítési jogtartalékba

14/A. § (1) A HNT legkésőbb 2015. augusztus 31-ig vásárlási felhívást tesz közzé a telepítési jogtartalékba történő újratelepítési jog vásárlására vonatkozóan. A felhívásban rögzíteni kell a jog vásárlására felhasználandó összeget.

(2) A felhívás alapján újratelepítési jogot adhat el a telepítési jogtartalékba az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek a tulajdonában érvényes újratelepítési jog van. Az értékesítésre kínált újratelepítési jog nem lehet érvényes telepítési engedélyhez kötött, vagy vásárlásból származó újratelepítési jog.

(3) Az eladásra kínált újratelepítési jog ellenértékének egységösszege legalább 50 000 forint hektáronként, de nem haladhatja meg a 150 000 forintot hektáronként.

(4) Az értékesítési kérelem bírálata során az ellenérték összege:

a) 50 000 forint hektáronként, amennyiben a kérelemben szereplő összes újratelepítési jog nagysága nem haladja meg a 0,5 hektárt;

b) 70 000 forint hektáronként, amennyiben a kérelemben szereplő összes újratelepítési jog nagysága meghaladja a 0,5 hektárt;

c) 150 000 forint hektáronként, amennyiben a kérelemben szereplő összes újratelepítési jog nagysága meghaladja a másfél hektárt.

14/B. § (1) Az újratelepítési jog értékesítése iránti kérelmet a HNT által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon, postai úton vagy személyesen, a HNT által közzétett értékesítési felhívásban meghatározott határidőn belül kell benyújtani a gazdasági aktát vezető hegybíró részére. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, MVH ügyfél-azonosító számát és a gazdasági akta számát, az eladásra kínált újratelepítési jog nagyságát, valamint az újratelepítési jog ellenértékének kifizetéséhez a kérelmező bankszámlaszámát.

(2) A hegybíróhoz történő személyes benyújtás esetén a hegybíró nyilvántartásában rögzíti a kérelem benyújtásának időpontját, amelyről a kérelmezőnek igazolást ad.

(3) Az újratelepítési jog értékesítése iránti kérelmek sorrendjét a kérelem postai úton történő benyújtása esetén a postára adás dátuma, a kérelem személyes benyújtása esetén a benyújtás napja határozza meg.

(4) A hiánypótolt kérelmek sorrendjét postai úton történő benyújtás esetén a hiánypótlási beadvány postára adásának dátuma, személyes benyújtás esetén a benyújtás napja határozza meg.

(5) A hiánypótolt kérelem személyes benyújtása esetén a hegybíró nyilvántartásában rögzíti a benyújtás időpontját, amelyről a kérelmezőnek igazolást ad.

(6) A HNT telepítési jogot a felhívásban közzétett összeg erejéig vásárol fel. A telepítési jog felvásárlási sorrendjét a hiánytalan kérelmek sorrendje határozza meg.

14/C. § Ha az újratelepítési jog értékesítése iránti kérelem, illetve annak nyomtatványa hiányos, a hegybíró egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A kérelmező a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a hiánypótlásnak eleget tenni.”

9. § A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az értékesítési felhívás alapján újratelepítési jogot vásárolhat az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki gazdasági aktaszámmal rendelkezik.”

10. § (1) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 16. § (3) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(Ha kérelmező az alábbi dokumentumok egyikével igazolja, hogy fiatal mezőgazdasági termelő, és a kérelemhez mellékeli)

„e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők inndulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján benyújtott kérelemre kiadott támogatási határozat, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító döntés másolatát,

f) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet alapján benyújtott kérelemre kiadott támogatási határozat, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító döntés másolatát,”

(2) A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 16. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A kérelmeket a benyújtás napjának sorrendjében – hiánypótolt kérelmek esetén a hiánypótlás benyújtásának napja szerinti sorrendben – kell jóváhagyni. Abban az esetben, ha a telepítési jogtartalékban lévő újratelepítési jog mennyisége nem elegendő valamennyi kérelem jóváhagyására, először azok a kérelmek hagyhatóak jóvá a kérelmek beérkezésének sorrendjében, amelyek tekintetében a kérelmező az újratelepítési jog vásárlási kérelmével egyidejűleg telepítési engedély iránti kérelmet nyújt be, és vállalja, hogy a vásárolt jogot annak időbeli hatálya alatt, de legkésőbb a vásárlás borpiaci évét követő második borpiaci év végéig oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel előállított bort adó ültetvény telepítéséhez használja fel.

(5) Az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek olyan újratelepítési jog volt a tulajdonában, amely 2006. augusztus 1-jét követő kivágással keletkezett, és a tulajdonában lévő telepítési jog 2014. augusztus 1-jén telepítési jogtartalékba került, és ez a személy 2014. augusztus 1. és 2014. december 31. között a telepítési jogtartalékból telepítési jogot vásárolt, egy alkalommal térítésmentesen igényelhet újratelepítési jogot a telepítési jogtartalékból. Az ilyen jogon térítésmentesen igényelt újratelepítési jog nagysága nem haladhatja meg a jogtartalékba került újratelepítési jog nagyságát.”

11. § A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az újratelepítési jog vásárlása iránti kérelmet a HNT által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon, postai úton vagy személyesen, a HNT által közzétett értékesítési felhívásban meghatározott határidőn belül kell benyújtani a gazdasági aktát vezető hegybíró részére. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, MVH ügyfél-azonosító számát és a gazdasági akta számát, a számlavezető pénzintézet nevét és a bankszámlaszámát, valamint a vásárolni kívánt újratelepítési jog nagyságát.”

12. § A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a kérelmező az ellenértéket hiánytalanul, határidőn belül megfizette, úgy a hegybíró a döntéshozatallal egyidejűleg a kérelmező részére az újratelepítési jogot nyilvántartásába bejegyzi, vagy az egyesített eljárás során egybefoglalt döntésében a telepítést engedélyezi és az újratelepítési jogot az ügyfélnek megítéli. A hegybíró kezdeményezi a HNT-nél az újratelepítési jog telepítési jogtartalékból történő törlését.”

13. § A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. § A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet

a) 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „közétett” szövegrész helyébe a „közzétett” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdés f) pontjában az „az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának” szövegrész helyébe az „a talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak” szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében az „az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal” szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a 38/2013. (V. 24.) VM rendelet

a) 4. § (3) bekezdés a) pontjában az „és MVH ügyfél-azonosító száma” szövegrész,

b) 9. § (3) bekezdése,

c) 11. § (3) bekezdés e) pontjában és 13. § (2) bekezdésében a „vagy oltványiskola művelésére” szövegrész,

d) 14. § (1) bekezdése,

e) 15. § (3) bekezdése,

f) 17. § (2), (5) és (6) bekezdése,

g) 23. §-a.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet a 43/2015. (VII. 27.) FM rendelethez

A 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 1. melléklet I. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az újratelepítési jog nyilvántartás adatai:)

„1. Az újratelepítési jog tulajdonosának adatai (név, cím, gazdasági akta szám, amennyiben az ügyfél rendelkezik gazdasági aktával, adóazonosító jel, illetve adószám);”

Forrás: njt.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kulcsszavak

1/2014. (VII. 23.) FM (1) 1/2014. NGM (1) 1% (2) 10/2014. FM (1) 1004/2012/EU (1) 1005/2012/EU (1) 1006/2012/EU (2) 101/2011. VM (1) 101/2016. Korm. (1) 1011/2012. Korm. (2) 103/2009. FVM (1) 103/2011. VM (1) 1030/2012/EU (1) 1031/2012/EU (1) 1032/2012/EU (1) 1033/1012/EU (1) 1034/2012/EU (1) 1035/2012/EU (1) 104/2009. FVM (1) 1041/2012/EU (1) 1047/2014/EU (1) 105/2011. VM (1) 105/2012. VM (1) 1051/2014/EU (1) 1052/2014/EU (1) 1053/2012/EU (1) 1054/2012/EU (1) 106/2012. VM (1) 1068/2012/EU (1) 1069/2012/EU (1) 107/2011. VM (1) 1076/2012/EU (1) 108/2012. Korm. (1) 1085/2012. Korm. hat. (1) 109/2007. FVM (1) 1096/1012/EU (1) 1096/2013/EU (1) 1098/2013/EU (1) 11/2006. FVM (2) 11/2016. MvM (1) 110/2004. Korm. (1) 110/2008/EK (1) 110/2013/EU (1) 1112/2013/EU (1) 1118/2012/EU (1) 112/2011. VM (1) 113/2013. VM (1) 1135/2014/EU (1) 114/2013. Korm. (1) 1140/2012/EU (1) 115/2003. FVM. (1) 1151/2012/EU (1) 1154/2014/EU (1) 116/2003. FVM (1) 116/2011. VM (1) 1160/2011/EU (1) 1169/2011/EU (2) 1173/2014/EU (1) 1174/2014/EU (1) 1184/2012/EU (1) 119/2007. FVM (1) 1199/2014/EU (1) 12/2006. FVM (1) 12/2014/EU (1) 120/2013/EU (1) 1204/2012/EU (1) 1208/2011/EU (1) 121/2007. FVM (1) 1216/2007/EK (1) 1221/2008/EK (1) 1226/2014/EU (1) 1228/2014/EU (1) 1229/2014/EU (1) 123/2008. FVM (1) 123/2012. VM (1) 1234/2007/EK (2) 1235/2008/EK (1) 124/2012. VM (1) 1241/2014/EU (1) 125/2013/EU (1) 1257/2006/EK (1) 1259/2016. Korm. (1) 126/2008. FVM (1) 126/2014/EU (1) 1262/2014/EU (1) 127/1991. Korm. (1) 127/2009. FVM (1) 128/2014/EU (1) 13/2008. NFGM-FVM (1) 13/2011. VM (1) 1308/2013/EU (1) 1323/2012. Korm. (1) 1333/2008/EK (1) 1336/2007/EK (1) 134/2011. VM (1) 135/2011. VM (1) 136/2011. VM (1) 1371/2013. Korm. hat. (1) 1372/2013. Korm. hat (1) 1374/2013. Korm. hat (1) 1379/2013. Korm. (1) 138/2011. VM (1) 1380/2013. Korm. (1) 1381/2013. Korm. (1) 139/2013. Korm. (1) 14/1998. FM (1) 14/2012. FVM (1) 14/2013. VM (1) 140/2013/EU (1) 141/2011. VM. (1) 142/2008. FVM (1) 144/2013/EU (1) 149/2007/EK rendelet (1) 1498/2011. Korm. (1) 15/2008. FVM (1) 15/2010. VM (1) 150/2012. VM (1) 152/2009. FVM (1) 154/2011. Korm. (1) 158/2009. Korm. (1) 158/2010. Korm. (1) 158/2014/EU (1) 159/2014/EU (1) 16 (1) 16/1998. FM (1) 16/2008. FVM-SZMM (1) 16/2011. KIM (1) 16/2011/EU (1) 16/2012/EU (1) 16/2014. Korm. (1) 16/2017. (III. 29.) FM (1) 160/2014/EU (1) 161/2008. FVM rendelet (1) 161/2014/EU (1) 17/1999. EüM (1) 17/1999. Korm. (1) 173/2004. FVM (1) 173/2009. FVM (2) 1744/2015.Korm. (1) 175/2014. Korm. (1) 177/2015. Korm. (1) 178/2002/EK (3) 178/2009. Korm. (1) 18/1999. Korm. (1) 18/2011. VM (1) 18/2013. VM (1) 182/2009. FVM (1) 183/2005/EK (1) 186/2009. Korm. (1) 186/2013/EU (1) 188/2014. Korm. (1) 189/2013. Korm. (1) 19/2004. FVM-ESzCsM-GKM (2) 19/2014. VM (1) 19/2015. FM (1) 1924/2006/EK (3) 1925/2006/EK (1) 194/2008. Korm. (1) 1959. IV. (1) 1988. XXIV. (1) 1990. LXXXVII. (1) 1991. XLV. (1) 1991. XXXVIII. (1) 1993. CXIV. (1) 1993. X. (1) 1994. LV. (1) 1994. VII. (1) 1995. LIII. (1) 1995. LVII. (1) 1995. XXVIII. (1) 1995. XXXIII. (1) 1996. LIII. (1) 1996. LVII. (4) 1997 (5) 1997. CLV. (1) 1997. CXXXII. (1) 1997. évi CXIV. (1) 1997. XI. törvény (1) 1998 (16) 1998. évi XXVII. (1) 1998. XXVIII. (1) 1999 (13) 1999. CXXI. (1) 1999. LXXVI. (1) 1999/44/EK (1) 2/2014. FM (1) 2/2017. (I. 11.) FM (1) 20/2014. FM (1) 2000 (8) 2000. XLIII. (1) 2000/13/EK (1) 2001 (13) 2001. CVIII. (1) 2001. XCVI. (1) 2001. XLVIII. (1) 2001/112/EK (1) 2002 (12) 2002/54/EK (1) 2002/55/EK (1) 2002/57/EK (1) 2003 (24) 2003. C. (1) 2003. CXXVII. (1) 2003. LII. (1) 2003. XVI. (1) 2004 (23) 2004. évi CXL. (1) 2004. évi XVIII. (1) 2004. XVIII. (1) 2005 (20) 2005. CLXIV. (1) 2005. LXXVIII. (1) 2005/29/EK (2) 2006 (13) 2006. évi XLVIII. (1) 2006. IV. (1) 2006. V. (1) 2006. X. (1) 2007 (12) 2007. CXXIX. (1) 2007. CXXVII. (1) 2007. XVII. (1) 2008 (14) 2008. LXXIII. (1) 2008. XLVI. (3) 2008. XLVII. (3) 2008. XLVIII. (3) 2009 (13) 2009. CXV. (1) 2009. FVM (1) 2009. július 1. (1) 2009. LXXVI. (1) 2009. XCV. (1) 2009. XXVI. (1) 2009/288/EK (1) 201/2001. Korm. (1) 2010 (3) 2010 tervezet (7) 2010. CXLIV. (1) 2010. LXXXVII. (1) 2010. XCIV. (1) 2010/709/EU (1) 2010/C 210/03 (1) 2011 (10) 2011 tervezet (17) 2011. CCII. (1) 2011. CIII. (1) 2011. CLVIII (1) 2011. CLXVIII. (1) 2011. CLXXIII. (1) 2011. CXXXV. törvény (1) 2011. LXXXV. (2) 2011/83/EU (1) 2011/91/EU (1) 2012 (5) 2012 tervezet (1) 2012. évi CCXIII. (1) 2012. évi CCXIX. (1) 2012. évi CVIII. (1) 2012. évi CXXVI. (1) 2012. évi CXXVIII. (1) 2012. évi LV. (1) 2012. évi LXXIV. (1) 2012. évi LXXXIX. (1) 2012. évi LXXXVIII. (1) 2012. évi VI. (1) 2012. XXX. (1) 2012/12/EU (1) 2012/C 43/15 (1) 2012/C 83/01 (1) 2013 (5) 2013. CII. (1) 2013. CVIII. (1) 2013. évi CCI. (1) 2013. évi CCL. (1) 2013. évi CCXLVI. (1) 2013. évi CLXIX. (1) 2013. évi CLXXXIII. (1) 2013. évi CXCI. (1) 2013. évi CXCIX. (1) 2013. évi LVIII. (1) 2013. évi VI. (1) 2014 (5) 2014. évi CX. (1) 2014. évi CXII. (1) 2014. évi LV. (1) 2014/21/EU (1) 2014/63/EU (1) 2014/96/EU (1) 2015 (17) 2015. évi CCIX. (1) 2015. évi CLXXXII. (1) 2015. évi LXXVIII. (1) 2015. évi XCVII. (1) 2015. évi XCVIII. (1) 2015. évi XLVI. (1) 2015. évi XXXVIII. (1) 2015/1002 (1) 2015/1041 (1) 2015/1052 (1) 2015/1134 (1) 2015/1135 (1) 2015/1149 (1) 2015/1150 (1) 2015/1151 (1) 2015/1161 (1) 2015/1297 (1) 2015/1311 (1) 2015/1312 (1) 2015/1313 (1) 2015/210 (1) 2015/269 (1) 2015/270 (1) 2015/271 (1) 2015/293 (1) 2015/30 (1) 2015/301 (1) 2015/37 (1) 2015/385 (1) 2015/39 (1) 2015/48 (1) 2015/550 (1) 2015/551 (1) 2015/560 (1) 2015/580 (1) 2015/581 (1) 2015/582 (1) 2015/586 (1) 2015/587 (1) 2015/590 (1) 2015/591 (2) 2015/624 (1) 2015/629 (1) 2015/721 (1) 2015/745 (1) 2015/815 (1) 2015/822 (1) 2015/823 (1) 2015/888 (2) 2016 (6) 2016. évi CLXI. (1) 2016. évi CXXXIX. (1) 2016. évi LXVI. (1) 2016. évi LXXXVIII. (1) 2016/1416 (1) 2017 (11) 2017. évi CXXXI. (1) 2017. évi LXIV. (1) 2017. évi XLI. (1) 2017. évi XLII. (1) 2018 (5) 203/2012/EU (1) 203/2016. Korm. (1) 204/2014/EU (1) 209/2005. Korm. (2) 210/2009. Korm. (1) 212/2008. Korm. (1) 213/2008. Korm. (1) 218/2013/EU (1) 22/2012. Korm. (1) 22/2014. VM (1) 220/2008. Korm. (1) 222/2013/EU (1) 223/2013/EU (1) 223/2015. Korm. (1) 224/2013/EU (1) 225/2007. Korm. (1) 225/2013/EU (1) 225/2014/EU (1) 228/1996. Korm. (1) 23/2012. VM (1) 231/2010. Korm. (1) 231/2012/EU (1) 234/2012. VM (1) 234/2014. Korm. (1) 235/2012. VM (1) 24/2005. FVM (1) 24/2010. FVM (1) 24/2012. VM (1) 24/2017. (V. 17.) FM (1) 240/2007/EK (1) 244/1998. Korm. (1) 25/2010. FVM (1) 25/2012. OGY. (1) 251/2012. Korm. (1) 251/2014/EU (1) 255/2012. Korm. (1) 256/2007. Korm. (1) 256/2012. Korm. (1) 26/2011. VM (1) 26/2011. NGM (1) 26/2015. FM (1) 265/2014. Korm. (1) 27/2004. ESzCsM (1) 27/2011. VM (1) 27/2012. VM (1) 27/2014. VM (1) 27/2014/EU (1) 28/2012/EU (1) 28/2014/EU (1) 28/2017. (V. 30.) FM (1) 29/2007. FVM (1) 29/2012/EU (1) 29/2014/EU (1) 29/2017. (VI. 7.) FM (1) 3/2008/EK (1) 3/2010. VM (1) 3/2013. VM (1) 3011/2012. (1) 302/2012/EU (1) 308/2014/EU (1) 309/2014/EU (1) 31/2012. VM (1) 313/2015. Korm. (1) 32/1999. FVM (1) 326/2001. Korm. (1) 327/2010. Korm. (1) 33/2010. EüM–FVM (1) 33/2011. VM (1) 336/2014. Korm. (1) 34/2013. VM (1) 34/2015. FM (1) 34/2016. FM (1) 342/2009. Korm. (1) 342/2013/EU (1) 343/2011.Korm. (1) 35/2004. ESzCsM (1) 36/2004. ESzCsM (1) 36/2010. VM (1) 36/2014. FM (1) 367/2011. Korm. (1) 37/2004. ESzCsM (1) 378/2012/EU (1) 379/2012/EU (1) 38/2010. FVM (1) 38/2012. VM (1) 38/2013. VM (1) 38/2014. Korm. (1) 383/2014/EU (1) 384/2014/EU (1) 385/2014/EU (1) 387/2016. Korm. (1) 39/2011. VM (1) 39/2012. VM (1) 39/2014. VM (1) 392/2013/EU (1) 4/1998. EüM (1) 4/2007. FVM-KvVM (1) 4/2009. NFGM-SZMM (1) 40/2004. FVM (1) 40/2012. VM (1) 406/2015. Korm. (1) 407/2015. Korm. (1) 41/2009/EK (1) 41/2011. VM (1) 41/2014. Korm. (1) 41/2015. FM (1) 41/2016. FM (1) 416/2013/EU (1) 418/2012/EU (1) 42/2015. FM (1) 421/2013/EU (1) 422/2013/EU (1) 423/2013/EU (1) 428/2012/EU (1) 43/2011. Korm. (1) 43/2011. VM (2) 43/2015. FM (1) 430/2012/EU (1) 432/2012/EU (1) 436/2009/EK (1) 436/2015. Korm. (1) 44/2010. FVM (1) 44/2014. VM (1) 446/2016. Korm. (1) 446/2017. Korm. (1) 451/2012/EU (1) 452/2013/EU (1) 453/2013/EU (1) 454/2013/EU (1) 455/2013/EU (1) 458/2012/EU (1) 458/2013/EU (1) 46/2005. FVM (1) 464/2012/EU (1) 466/2013/EU (2) 47/2011. VM (1) 47/2014/EU (1) 479/2008/EK (1) 48/2004. FVM (1) 48/2012. VM (1) 48/2014/EU (1) 48/2016. FM (1) 480/2012/EU (1) 481/2012/EU (1) 484/2016. (XII. 28.) Korm. (1) 489/2012/EU (1) 49/2014/EU (1) 49/2016. FM (1) 499/2014/EU (1) 5/2012. NEFMI (1) 5/2014. VM (2) 50/2004 FVM (1) 50/2008.FVM (1) 50/2012. VM (1) 50/2013. VM (1) 50/2017. (X. 10.) FM (1) 500/2014/EU (1) 503/2007/EK (1) 509/2006/EK (1) 51/2011. VM (1) 51/2012. VM (1) 51/2013. VM (1) 510/2006/EK (1) 510/2014/EU (1) 52/2010. FVM (1) 52/2011. VM (1) 52/2016. FM (1) 529/2013. Korm. (1) 53/2006. OGY (1) 531/2013. Korm. (1) 538/2013/EU (1) 543/2011/EU (1) 55/2009. Korm. (1) 55/2011. NEFMI (1) 555/2008/EK (1) 557/2007/EK (1) 56/1997. FM–IKIM–NM (1) 56/2014. VM (1) 56/2015. FM (1) 57/2004. FVM (1) 57/2010. FVM rendelet (1) 579/2013/EU (1) 58/2011. (VI. 20.) VM rendelet (1) 580/2013/EU (1) 580/2014/EU (1) 581/2013/EU (1) 581/2014/EU (1) 582/2014/EU (1) 587/2013/EU (1) 588/2012/EU (1) 59/1999. EüM (1) 59/2015. FM (1) 594/2012/EU (1) 594/2013/EU (1) 6/2001. GM (1) 6/2011.VM (1) 6/2012. OGY (1) 60/2015. FM (1) 60/2016. FM (1) 606/2009/EK (1) 607/2009/EK (1) 614/2012/EU (1) 62/2006. FVM (1) 62/2011. VM (1) 628/2012/EU (1) 629/2012/EU (1) 63/2012. VM (1) 63/2013. VM (1) 635/2012/EU (1) 64/2007. FVM-EüM (1) 64/2011. VM (1) 64/2012. VM. (1) 641/2007/EK (1) 65/2004. FVM-ESzCsM-GKM (1) 65/2011. VM (1) 652/2012/EU (1) 657/2012/EU (1) 66/2010/EK (1) 66/401/EGK (1) 66/402/EGK (1) 664/2014/EU (1) 665/2014/EU (1) 668/2014/EU (1) 67/2004.GKM (1) 67/2009. FVM (1) 67/2012. VM (1) 674/2014/EU (1) 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM (1) 68/2007. FVM-EüM-SZMM (1) 68/2013. Korm. rendelet (1) 69/2011. VM (1) 7/2011. VM (1) 7/2014. FM (1) 70/2012. VM (1) 701/2012/EU (1) 701/2013/EU (1) 71/2005. GKM (1) 71/2013. EMMI rendelet (1) 72/2010. FVM (1) 72/2010/EU (1) 72/2012. VM (1) 73/2009/EK (1) 73/2016. FM (1) 74/2008. FVM (1) 74/2012. VM. (3) 743/2012/EU (1) 744/2014/EU (1) 75/2003. FVM (1) 75/2011. VM (1) 75/2016. FM (1) 751/2013/EU (1) 753/2012/EU (1) 753/2013/EU (1) 754/2012/EU (1) 755/2012/EU (1) 76/2011. VM (1) 762/2012/EU (1) 765/2013/EU (1) 766/2012/EU (1) 768/2013/EU (1) 77/2008. OGY (1) 78/2011. VM (1) 79/1998. Korm. (1) 79/2016. (XII. 12.) FM (1) 8/2006. GKM (1) 8/2014. FM (1) 80/2013. VM (1) 81/2004 FVM (1) 81/2011. VM (1) 81/2013. VM (1) 815/2007/EK (1) 82/2004. FVM (1) 82/2004.FVM (1) 82/2012. VM (2) 83/2005. FVM-EüM-GKM (1) 834/2007/EK (2) 835/2014/EU (1) 836/2014/EU (1) 837/2014/EU (1) 843/2014/EU (1) 844/2014/EU (1) 85/2016. (XII. 19.) FM (1) 850/2013/EU (1) 852/2004/EK (1) 853/2004/EK (2) 854/2004/EK (1) 86/2006. FVM (1) 86/2009. FVM (1) 868/2007/EK (1) 87/2013. VM (1) 87/2015. FM (1) 88/2012. VM (1) 88/2013. VM (1) 882/2014/EU (1) 883/2014/EU (1) 888/2013/EU (1) 889/2008/EK (1) 9/2011.VM (1) 9/2014. VM (1) 900/2012/EU (1) 901/2012/EU (1) 907/2013/EU (1) 91/2005. FVM (1) 91/2006. GKM (1) 91/2012. VM (1) 910/2013/EU (1) 911/2013/EU (1) 913/2013/EU (1) 925/2012/EU (1) 929/2012/EU (1) 931/2011/EU (1) 94/2011. VM (1) 941/2014/EU (1) 957/2013/EU (1) 96/2005. OGY (1) 962/2014/EU (1) 963/2013/EU (1) 963/2014/EU (1) 969/2013/EU (1) 97/2009. FVM (1) 97/2014/EU (1) 972/2013/EU (1) 975/2012/EU (1) 978/2013/EU (1) 98/2009. FVM (1) 98/2014/EU (1) 98/6/EK (1) 982/2007/EK (1) 987/2013/EU (1) 989/2007/EK (1) 99/2002. FVM (1) 99/2004. FVM (1) ÁFA (1) agrárgazdaság (1) agrárium (31) agrárkamara (5) agrárpiac (1) agrárpiaci rendtartás (3) agrárstratégia (2) ajánlás (2) állásfoglalás (3) állatfajták (4) állattenyésztés (9) ár (1) árak (5) áruk (2) az étrend-kiegészítők (1) baromfi (3) behozatal (2) belső piaci információs rendszer (1) betétdíj (1) bio (1) bor (45) BTT (1) burgonya (2) címkék (9) cukkini (2) cukor (2) családi gazdaság (1) csomagolás (6) egészség (8) egységes piac (1) együttes rendelet (1) elektronikus hírközlés (1) élelmiszer (92) élelmiszer riasztási rendszer (1) élelmiszer-adalék (3) élelmiszer-biztonság (9) élelmiszer-ellátási lánc (1) élelmiszer-készítmény (2) élelmiszer-termékpálya (1) élelmiszerjog (3) Élelmiszerklub Alapítvány (40) élelmiszerlánc (15) ellenőrzés (4) előadás (1) ENAR (3) Erasmus+ (27) eredetmegjelölés (161) eredetvédelem (1) értékesítés (1) etikai kódex (2) EU (91) export (1) fagyasztott (1) felmérés (1) fenntarthatóság (4) fiatalok (18) fogyasztóvédelem (19) fokhagyma (2) Franciaország (1) FVM (1) gabonavetőmag (1) gasztronómia (2) gazdasági kamara (1) Gazdasági Versenyhivatal (3) génmódosított (1) géntechnológia (4) gomba (3) GVH (210) gyártmánylap (3) gyümölcs (27) gyümölcslé (2) hagyományos különleges termék (5) halászat (8) határozat (6) hegyközség (4) hegyvidéki termék (2) Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (1) helyesbítés (1) helyi (1) Hogyan készítsük (1) Horvátország (1) hulladék (1) hungarikum (6) hús (3) igazgatási szolgáltatási díjak (2) IMI (1) irányelv (16) iránymutatás (1) iskolagyümölcs (7) iskolatej (8) ITO (1) ízesített borászati termékek (1) javaslat (1) jövedéki adó (3) juh (1) K+F Konzervkutató (1) kampány (1) karácsony (1) karalábé (2) kelkáposzta (2) képzés (3) kereskedelem (22) Kereskedelmi Etikai Kódex (1) készletezés (1) kistermelő (13) kistermelői élelmiszer (2) kódex (2) kommentár (1) Kormány (2) környezetvédelem (6) közigazgatás (1) közös piac (1) közösségi agrármarketing (3) Közösségi Bormarketing Stratégia (1) külgazdaság (1) különadó (1) Leader (1) lisztérzékeny (1) Macedónia (1) Magyar Élelmiszerkönyv (10) Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (2) Magyar Reklámetikai Kódex (1) marhahús (2) megállapodás (2) méhészet (1) mérésügy (2) mérőeszköz (2) méz (2) mezőgazdaság (4) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (1) Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság (1) MgSzH (1) minőségrendszer (2) műanyag (1) Nagy-Britannia (1) NÉBIH (2) Németország (1) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (7) Nemzeti Földalap (1) növényfajták (5) nyilvántartás (8) Olaszország (2) olívaolaj (2) öko (4) ökológia (1) ökológiai gazdálkodás (5) őshonos haszonállatok (2) őstermelő (3) őstermelők (6) padlizsán (2) pálinka (2) pályázat (22) paradicsom (3) pazarlás (1) piacfelügyelet (2) piaci magatartás (5) piackutatás (1) póréhagyma (2) Portugália (3) promóció (1) reklám (6) reklámetika (1) rendelet (160) rendezvény (2) Románia (3) rövid ellátási lánc (1) sajt (2) sóska (2) Spanyolország (3) spárga (2) spenót (2) Svédország (1) szakképesítés (1) Szerbia (2) szervezetek (1) szeszes italok (4) Szlovákia (2) Szlovénia (1) szőlő (14) szövetkezet (1) tájékoztatás (5) tájfajták (2) takarmány (1) takarmánykódex (1) takarmánynövény (1) találkozó (16) tanácsadás (1) táplálkozás (1) tej (3) termékadó (1) termékdíj (15) termékfelelősség (1) termékpiac (1) termelői csoportok (10) termelői szervezetek (3) termés (1) természetvédelem (1) termőföld (5) tervezet (12) TÉSZ (1) tisztességtelen forgalmazói magatartás (6) tojás (5) torma (1) Törökország (4) törvény (64) tréning (7) utasítás (6) útmutató (9) üdítőital (1) vad (8) vágóállat (2) vállalkozás (10) vállalkozások (9) védjegy (9) vélemény (4) vendéglátóipar (3) verseny (1) versenykorlátozás (7) vetőmag (13) víz (4) VM (11) zászló (1) Zöld könyv (1) zöldség (26) Zöldségek Zöldfüzete (6)

Jogszabályok archívum