Az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 88/2013. (X. 2.) VM rendelet

88/2013. (X. 2.) VM rendelet 

az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról 

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –, a 63–72. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet módosítása 

1. § 
(1) A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet [a továbbiakban: 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alkalmazásában:

1. állatmozgás: az állat tenyészetek közötti helyváltoztatása,

2. ENAR-szám: a magyar ENAR szám és a más tagállami ENAR jelölés összefoglaló elnevezése,

3. füljelző: a szarvasmarhák szabályszerű, mindkét fülében történő jelölésére szolgáló jelzőeszköz,

4. használati szám: a magyar ENAR-számmal rendelkező egyedek tenyészeten belüli megkülönböztetésére szolgáló négyjegyű szám, amit a magyar ENAR-szám tíz számjegyének 6-9. számjegyei alkotnak,

5. magyar ENAR-szám: az egyed megjelölésére és azonosítására használt, Magyarország ISO kódjeléből (HU) és tíz számjegyből álló egyedi kód; a bejelentett egyed kódját az Országos Adatbázis adja ki,

6. más tagállami ENAR jelölés: a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) megfelelő jelölés,

7. ENAR: a szarvasmarha-fajok egyedeinek azonosítási és nyilvántartási rendszere, ami kapcsolódik a tenyészetek nyilvántartásához, biztosítja az állatok nyomon követését, továbbá alapját képezi az érintett szakterületek (különösen az állategészségügy, az állattenyésztés, a piacszabályozás) nyilvántartási rendszerének,

8. tenyészetkód: a tenyészet azonosító száma a Tenyészet Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) nyilvántartásában,

9. tenyésztési hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH),

10. Útmutató: a szarvasmarha egyedi jelölésére és nyilvántartására vonatkozó segédlet, amelyet a tenyésztési hatóság készít el, tart naprakészen és tesz közzé a www.enar.hu honlapon,

11. állat-egészségügyi bizonyítvány: az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti okirat,

12. belföldi marhalevél-igazolólap: az állat központi nyilvántartásba vételét, valamint az állattartó személyét tanúsító hatósági bizonyítvány,

13. szarvasmarha útlevél: az állat exportra történő szállítása esetén az export-bizonyítványhoz kötelezően csatolandó hatósági bizonyítvány.”

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 12–13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„12. marhalevél: az állat központi nyilvántartásba vételét és a központi adatbázisban nyilvántartott adatait, valamint az állattartó személyét tanúsító, az állat másik tagállamba vagy harmadik országba történő kiszállítása esetén útlevélként alkalmazandó, az állat-egészségügyi bizonyítványhoz kötelezően csatolandó hatósági bizonyítvány,

13. útlevélszám: az egyed nyilvántartási száma és a marhalevél kiadási sorszáma együtt.”

2. § 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:

„4. § A tenyészetek és körzetek kialakítására, illetve a jelentési kötelezettségekre a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben foglaltak az irányadók.”

3. § 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szarvasmarha egyedi jelölésére kizárólag a tenyésztési hatóság által jóváhagyott és olyan páros füljelző alkalmazható, amely megfelel az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben leírt követelményeknek, és tartalmazza az ország kódját, a tenyésztési hatóság betűjelét vagy logóját, a lézertechnikával nyomtatott ENAR-számot, az ENAR-számmal megegyező vonalkódot és kiemelt formában a használati számot.”

4. § 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a füljelző páros kiesett, elveszett vagy olvashatatlanná vált, és az állat kétséget kizáróan másképp nem azonosítható, az állattartó kérésére és költségére, alkalmas genetikai vizsgálattal meg kell állapítani az állat származását. Ennek eredményessége esetén az állomány nyilvántartásában vagy az állat marhalevelén feltüntetett füljelző megrendelhető (dupla pótlás). A füljelzők megrendelhetőségét a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője aláírásával igazolja. A füljelzők átvételéig az állatot forgalmi korlátozás alá kell helyezni.”

5. § 
(1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szarvasmarha csak akkor szállítható, ha az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően megjelölték, valamint – hátoldalán az állat-egészségügyi bizonyítvány sorszámával, a kiállító állatorvos bélyegzőszámával, a kapcsolattartó aláírásával, valamint a kiállítás dátumával ellátott – belföldi marhalevél-igazolólap kíséri.”

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szarvasmarha csak akkor szállítható, ha az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően megjelölték, valamint – hátoldalán az állat-egészségügyi bizonyítvány sorszámával, a kiállító állatorvos bélyegzőszámával, a kapcsolattartó aláírásával, valamint a kiállítás dátumával ellátott – beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevél és állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri.”

6. § 
(1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 14. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tenyésztési hatóság részletes feladat- és hatásköre az ENAR működtetésével kapcsolatban:]

„b) lefolytatja az állatok jelöléséhez használható füljelzők és behelyező eszközök megfelelőségi vizsgálatát, jóváhagyja a füljelző-beszállítókat, valamint felügyeli a füljelzők megrendelésének és a szállítás-teljesítésnek a folyamatát;”

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 14. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tenyésztési hatóság részletes feladat- és hatásköre az ENAR működtetésével kapcsolatban:]

„e) elkészíti az Útmutatót.”

7. § 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság feladata az ENAR működtetésével kapcsolatban az ENAR-rendszer működése és fejlesztése során szükséges hatósági ellenőrzések végrehajtása.”

8. § 
(1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője az ENAR működtetésével kapcsolatban:

a) az illetékességi területén található tenyészetből, az állattartó hozzájárulásának hiányában is, bejelenti egy szarvasmarha kikerülését az országos adatbázishoz, amennyiben az állattartó felszólítás ellenére sem végzi el hibátlanul a bejelentést, és ez akadálya az állat regisztrálásának az új tenyészetben,

b) az Útmutatóban előírt esetekben ellenőrzi az illetékességi területén található tenyészetekből az országos adatbázishoz küldeni szánt bejelentéseket.”

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 15/A. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

[A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetője az ENAR működtetésével kapcsolatban:]

„c) az Útmutatóban előírt esetekben ellenőrzi, és ellenjegyzi az illetékességi területén található tenyészetekből az országos adatbázishoz küldeni szánt bejelentéseket, különösen az alábbi esetekben:

ca) az állat tenyészetbe történő bekerülésekor az eredeti marhalevél hiánya, a marhalevél hibás használata, kitöltöttsége esetén az új marhalevél-igénylő lapot,

cb) a marhalevél hátoldalán az állat-egészségügyi bizonyítvány adatainak hiánya vagy hibás kitöltöttsége esetén az új marhalevél-igénylő lapot.”

9. § 
(1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vágóhíd üzembentartója feladatai és kötelességei:]

„a) biztosítja – a b) és c) pontban foglaltak kivételével –, hogy rendes vágásra ne kerüljön az a szarvasmarha, amelyiknek hiányzik vagy azonosításra alkalmatlan a füljelzője, továbbá ha nem kíséri marhalevél és állat-egészségügyi bizonyítvány;”

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 17. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vágóhíd üzembentartója feladatai és kötelességei:]

„d) nyilvántartást vezet a vágóhídon levágott állatokról, ami tartalmazza legalább az ENAR-számot, az állat vágáskori életkorát (hónapokban) és a vágás időpontját;

e) a marhalevél használatával jelentett vágás esetében a marhaleveleket 7 napon belül, elektronikusan jelentett vágás esetében a vágás adatait a vágás napján, az egyedekhez tartozó marhaleveleket pedig 30 napon belül megküldi a tenyésztési hatóságnak.”

(3) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 17. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[A vágóhíd üzembentartója feladatai és kötelességei:]

„g) a marhalevél beérkezés-bejelentő szelvényre rávezeti a vágóhíd tenyészetkódját, a vágás típusának megfelelő kikerülési kódot, valamint az állat vágóhídra érkezésének időpontját, kivéve, ha az elektronikus jelentési rendszeren keresztül küldi be ezen adatokat.”

10. § 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A vágóhíd felügyeletét ellátó hatósági állatorvos feladatai és kötelességei:

a) ellenőrzi a vágóhídon levágásra kerülő állat füljelzőjét, továbbá marhalevelét és állat-egészségügyi bizonyítványát;

b) az a) pontban foglaltak hiánya esetén megtiltja az átvételt az igazolások pótlásáig;

c) folyamatosan ellenőrzi és felügyeli a 17. §-ban előírtak betartását.”

11. § 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 21. §-át megelőző alcíme, valamint 21. és 22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Az Országos Adatbázis

21. § (1) Az állatok azonosíthatósága és nyomon követése, illetve a támogatások ellenőrzése céljából a tenyésztési hatóság az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 16. § a) pontja alapján az Országos Állattenyésztési Adatbank részeként Országos Adatbázist tart fenn és működtet.

(2) Az Országos Adatbázisban az ENAR keretében kell nyilvántartani a szarvasmarha 23. §-ban előírt adatait, valamint a 33. § szerinti hatósági ellenőrzések megtörténtének tényét és eredményét.

22. § (1) Az Országos Adatbázisból a járványügyi nyomozáshoz, a forgalomkorlátozás elrendeléséhez és feloldásához külön jogszabályban előírt adatokat kell szolgáltatni.

(2) Az Országos Adatbázis az állattartók és az ellenőrző szervezetek számára a rájuk vonatkozó adatok tekintetében nyilvános.

(3) Az Országos Adatbázis üzemeltetője a vele szerződésben álló tenyésztőegyesületek és a tejtermelés-ellenőrző szervezetek részére, az alapszabályban és a tenyésztési programban foglaltak alapján hozzáférést biztosít.”

12. § 
(1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A marhalevél első oldalának perforációval elválasztott felső – más tagállamba, illetve harmadik országba történő kiszállításkor útlevélként funkcionáló – része legalább az alábbi adatokat tartalmazza:”

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A marhalevél első oldalának középső része a beérkezés-bejelentő szelvény, első oldalának alsó része a kikerülés-bejelentő szelvény.”

(3) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A marhalevél második oldala (hátoldala) az állatot kísérő állat-egészségügyi bizonyítvány azonosító adatait tartalmazza. Az adatlap kitöltését követően – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a hátoldalon fel kell tüntetni az állat-egészségügyi bizonyítvány sorszámát, a kiállító állatorvos bélyegzőszámát és a kiállítás dátumát.”

13. § 
(1) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a tenyésztési hatóság az Országos Adatbázisból marhalevelet állít ki az állattartónak. A marhalevelet az állat születése vagy tenyészetbe kerülése bejelentését tanúsító bizonylat, illetve az elektronikus úton küldött bejelentés beérkezésétől számított 10 napon belül kell kiadni.”

(2) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 24. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Megyei körzetbe sorolt tenyészet részére kiállított marhalevelet a kiállító szervezet a körzeti kapcsolattartó állatorvos címére küldi meg.

(4) Az ENAR-felelős által továbbított igénylés alapján a kiállító szervezet az Országos Adatbázisból pótolja a megsemmisült, elveszett vagy névváltoztatás miatt cserélt marhalevet. Az új marhalevél költségeit az állattartó viseli.”

(3) A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Más tagállamból érkező szarvasmarha útlevelét regisztráció céljából,

a) a bejelentőlappal együtt 7 napon belül,

b) elektronikus úton történő bejelentés esetén a bejelentést megelőzően 7 napon belül

be kell küldeni az Országos Adatbázishoz.”

14. § 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § (1) Az állattartó köteles:

a) gondoskodni arról, hogy a szarvasmarha szállítása vagy hajtása esetén a marhalevél kísérje az állatot, továbbá azt az ellenőrző élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, valamint a közúti forgalmat ellenőrző rendőrhatóság felhívására bemutatni;

b) kikerülés esetén:

ba) a tenyészetből kikerült szarvasmarha marhalevelének kikerülés-bejelentő szelvényét 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek;

bb) az állat elhullása és leölése esetén a kikerülés-bejelentő szelvényt 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek, a tetemet és a beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevelet a települési állati melléktermék gyűjtőhely, állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep kezelője útján vagy közvetlenül átadni az állati melléktermék ártalmatlanító szervezetnek;

bc) vágóhídon kívüli kényszervágás esetén a kikerülés és bekerülés bejelentő szelvényekkel egybefüggő marhalevelét 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek;

bd) közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat esetén a két szelvényt egybefüggően 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek,

be) közvetetten (rakodóhelyen vagy gyűjtőállomáson keresztül) külföldre kiszállított állat esetén a kikerülés-bejelentő szelvényt 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek, a beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevelet pedig a gyűjtőállomásig történő szállításhoz szükséges állat-egészségügyi bizonyítványhoz csatolni;

c) a tenyészetbe került szarvasmarha beérkezés-bejelentő szelvényt a felső résszel együtt 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek;

d) az elveszett vagy házilag levágott állatnak a kikerülés- és bekerülés bejelentő szelvényekkel egybefüggő marhalevelét 3 napon belül átadni az ENAR-felelősnek;

e) a marhalevél megsemmisülése vagy elvesztése miatt 3 napon belül értesíteni az ENAR-felelőst;

f) a tenyészetében született borjú születését 10 napon belül bejelenteni az ENAR-felelősnek.

(2) Közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat esetén a marhalevél (beérkezés-bejelentő és kikerülés bejelentő szelvény nélkül) az állatot kíséri, mint szarvasmarha útlevél.”

15. § 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § Az ENAR-felelős köteles:

a) az elveszett vagy házilag levágott állat kikerülés- és beérkezés-bejelentő szelvénnyel egybefüggő marhalevelét a kézhezvételétől számított 4 napon belül a kikerülés-bejelentő szelvény rovatainak kitöltése után az Országos Adatbázisnak megküldeni, vagy a bejelentést elektronikus úton 4 napon belül elvégezni, és a marhalevelet a két szelvénnyel egybefüggően 30 napon belül megküldeni a tenyésztési hatóságnak;

b) a közvetlenül a tenyészetből külföldre szállított állat egybefüggő kikerülés- és bekerülés-bejelentő szelvényét a kézhezvételétől számított 4 napon belül, a kikerülés-bejelentő szelvény rovatainak kitöltése után az Országos Adatbázisnak megküldeni, vagy a bejelentést elektronikus úton 4 napon belül elvégezni;

c) a más tenyészetből beérkezett szarvasmarha bekerülés-bejelentő szelvényét kitölteni, és azt a marhalevéllel egybefüggően 4 napon belül az Országos Adatbázisnak megküldeni, vagy a bejelentést elektronikus úton 4 napon belül elvégezni és a marhalevelet a szelvénnyel egybefüggően 30 napon belül megküldeni a tenyésztési hatóságnak;

d) a tenyészetéből kikerült, elhullott és leölt szarvasmarha marhalevelének kikerülés-bejelentő szelvényét a kézhezvételétől számított 4 napon belül kitölteni, és az Országos Adatbázishoz megküldeni, vagy a kikerülést 4 napon belül elektronikus úton bejelenteni;

e) közvetetten (rakodóhelyen vagy gyűjtőállomáson keresztül) külföldre szállított állat esetén a 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni;

f) a marhalevél megsemmisülése vagy elvesztése esetén az Országos Adatbázistól haladéktalanul kezdeményezni új marhalevél kiadását;

g) az állattartóval információs összeköttetést fenntartani az Országos Adatbázis állományváltozást követő feladatainak ellátása érdekében.”

16. § 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 27. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rakodóhely, illetve a gyűjtőállomás ENAR-felelőse az (1) bekezdésben foglaltakkal egyezően köteles ellenőrzést végezni, valamint a vágóhídra tovább szállított, az elhullott vagy elveszett állatokról az Országos Adatbázisnak a NÉBIH honlapjáról letöltött formanyomtatvány felhasználásával jelentést tenni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt létesítmények hatósági felügyeletét ellátó állatorvos köteles felügyelni és ellenőrizni az e bekezdésekben előírtak betartását. Ha a hatósági állatorvos megállapítja, hogy a vonatkozó rendelkezéseket nem tartják be, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket és a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal vezetőjét értesíteni.”

17. § 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 28. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állati hulladékot megsemmisítő szervezet köteles:]

„c) a beérkezés-bejelentő szelvényt kitölteni, és azt a marhalevéltől nem leválasztva az Országos Adatbázisnak 7 napon belül megküldeni, vagy a beérkezést elektronikus úton 7 napon belül bejelenteni, és a kitöltetlen szelvényt a marhalevéllel egybefüggően 30 napon belül beküldeni.”

18. § 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 29. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím lép:

„Egyedek kiszállítása, exportja vagy visszaérkezése”

19. § 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. § (1) Európai uniós tagállamba történő kiszállítás vagy harmadik országba történő export esetén az állatok rakodásakor közreműködő hatósági állatorvos köteles:

a) a marhalevél felső részét és a külön jogszabályban meghatározott egyéb dokumentumokat az állattal együtt a célországba küldeni;

b) rakodóhelyen, illetve gyűjtőállomáson, ha a kiszállítás vagy az export meghiúsult, az állat-egészségügyi bizonyítványt bevonni és az állatot a kitöltetlen beérkezés-bejelentő szelvénnyel összefüggő marhalevéllel együtt tovább szállíttatni.

(2) A rakodóhely, illetve gyűjtőállomás ENAR-felelőse köteles:

a) a beérkezés-bejelentő szelvénnyel összefüggő marhalevelet átvenni és ellenőrizni, hiányossága esetén a berakodást megtiltani vagy felfüggeszteni annak pótlásáig;

b) a kiszállított vagy exportált szarvasmarha beérkezés-bejelentő szelvényét kitölteni, és 7 napon belül az Országos Adatbázishoz eljuttatni;

c) ha a kiszállítás vagy az export meghiúsult, a már beszállított állatok adatait az Országos Adatbázisnak 7 napon belül bejelenteni, az Útmutatóban előírt bizonylaton vagy elektronikus úton.

(3) Az ideiglenesen kiszállított vagy exportált állat visszaérkezésekor az állattartó köteles a szarvasmarha visszaküldött marhalevelét, valamint állat-egészségügyi bizonyítványát az ENAR-felelősnek 3 napon belül leadni. Az ENAR-felelős 4 napon belül új marhalevelet igényel az Országos Adatbázistól.”

20. § 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 40. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A 2014. január 1-je előtt kiadott szarvasmarha útlevelek 2014. június 30-ig használhatók fel.”

21. § 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a következő 41. §-sal egészül ki:

„41. § Ez a rendelet:

a) a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében a minimálisan alkalmazandó közigazgatási szankciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1998. február 27-i 494/98/EK bizottsági rendelet;

b) a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, továbbá a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július 17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében végrehajtandó minimális szintű ellenőrzések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. június 23-i 1082/2003/EK bizottsági rendelet;

d) a füljelzők, marhalevelek és állomány-nyilvántartások tekintetében az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 911/2004/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

22. § 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

23. § 
A 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet

1. 8. § (3) bekezdésében az „az elosztás” szövegrész helyébe az „a használat” szöveg,

2. 9. § (1) bekezdés a) pontjában az „az ENAR-felelős” szövegrész helyébe az „a körzeti kapcsolattartó” szöveg,

3. 9. § (2) bekezdésében az „embrióátültetés” szövegrész helyébe az „embrió-átültetés” szöveg, az „országos adatbázisnak” szövegrész helyébe az „Országos Adatbázisnak” szöveg,

4. 10. § (2) bekezdésében az „A tenyésztési hatóság által pótlásra, illetve cserére leszállított” szövegrész helyébe az „A kézhez kapott” szöveg,

5. 10. § (4) bekezdésében az „a külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendeletben” szöveg,

6. 11. § (1) bekezdésében az „állati hulladékmegsemmisítő” szövegrész helyébe az „állati melléktermék ártalmatlanító” szöveg,

7. 11. § (3) bekezdésében az „állategészségügyi hatóságot” szövegrész helyébe a „kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

8. 13. § (1) bekezdésében a „tenyésztési hatóság látja el az állategészségügyi hatóság közreműködésével” szövegrész helyébe a „NÉBIH látja el” szöveg,

9. 13. § (2) bekezdésében az „a tenyésztési hatóság és a megyei állategészségügyi hatóságok” szövegrész helyébe az „a tenyésztési hatóság és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

10. 13. § (3) bekezdésében az „a tenyésztési és a megyei állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „a tenyésztési hatóság és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

11. 14. § a) pontjában az „országos adatbázis” szövegrész helyébe az „Országos Adatbázis” szöveg,

12. 16. § a) pontjában az „országos adatbázisnak” szövegrész helyébe az „Országos Adatbázisnak” szöveg,

13. 20. § b) pontjában az „a megyei állategészségügyi hatóságnak” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szöveg, az „országos adatbázisban” szövegrész helyébe az „Országos Adatbázisban” szöveg,

14. 23. §-t megelőző alcímében az „A belföldi marhalevél-igazolólap” szövegrész helyébe az „A marhalevél” szöveg,

15. 24. § (2) bekezdésében az „Az igazolólap” szövegrész helyébe az „A marhalevél” szöveg,

16. 27. § (1) bekezdés a) pontjában az „igazolólapjait” szövegrész helyébe a „marhalevelét” szöveg,

17. 27. § (1) bekezdés b) pontjában a „bejelenteni” szövegrész helyébe a „bejelenteni, az Útmutatóban előírt módon, bizonylaton vagy elektronikus úton” szöveg, az „országos adatbázisnak” szövegrész helyébe az „Országos Adatbázisnak” szöveg,

18. 28. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „állati hulladékot megsemmisítő” szövegrész helyébe az „állati melléktermékeket ártalmatlanító” szöveg,

19. 28. § (2) bekezdésében és 33. § (4) bekezdésében az „a megyei állategészségügyi hatóságot” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szöveg,

20. 31. § (3) bekezdésében az „az igazolólapok” szövegrész helyébe az „a marhalevél” szöveg, az „az igazolólapot” szövegrész helyébe az „a marhalevelet” szöveg,

21. 33. § (1) bekezdésében és 39. §-ában az „az illetékes megyei állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

22. 33. § (2) bekezdésében az „a megyei állategészségügyi hatósággal” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal” szöveg,

23. 36. § (1) bekezdésében az „az adatlapot” szövegrész helyébe az „a jegyzőkönyvet” szöveg, az „A megyei állategészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg, az „adatlap” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyv” szöveg

lép.

24. § 
Hatályát veszti a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet

a) 1. § (2) bekezdése,

b) 5. §-a,

c) 6. §-a,

d) 12. § (3) bekezdése,

e) 29. §-a,

f) 36. § (4) és (5) bekezdése.

A JOGSZABÁLY TELJES HATÁLYOS SZÖVEGE >>

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kulcsszavak

1/2014. (VII. 23.) FM (1) 1/2014. NGM (1) 1% (2) 10/2014. FM (1) 1004/2012/EU (1) 1005/2012/EU (1) 1006/2012/EU (2) 101/2011. VM (1) 101/2016. Korm. (1) 1011/2012. Korm. (2) 103/2009. FVM (1) 103/2011. VM (1) 1030/2012/EU (1) 1031/2012/EU (1) 1032/2012/EU (1) 1033/1012/EU (1) 1034/2012/EU (1) 1035/2012/EU (1) 104/2009. FVM (1) 1041/2012/EU (1) 1047/2014/EU (1) 105/2011. VM (1) 105/2012. VM (1) 1051/2014/EU (1) 1052/2014/EU (1) 1053/2012/EU (1) 1054/2012/EU (1) 106/2012. VM (1) 1068/2012/EU (1) 1069/2012/EU (1) 107/2011. VM (1) 1076/2012/EU (1) 108/2012. Korm. (1) 1085/2012. Korm. hat. (1) 109/2007. FVM (1) 1096/1012/EU (1) 1096/2013/EU (1) 1098/2013/EU (1) 11/2006. FVM (2) 11/2016. MvM (1) 110/2004. Korm. (1) 110/2008/EK (1) 110/2013/EU (1) 1112/2013/EU (1) 1118/2012/EU (1) 112/2011. VM (1) 113/2013. VM (1) 1135/2014/EU (1) 114/2013. Korm. (1) 1140/2012/EU (1) 115/2003. FVM. (1) 1151/2012/EU (1) 1154/2014/EU (1) 116/2003. FVM (1) 116/2011. VM (1) 1160/2011/EU (1) 1169/2011/EU (2) 1173/2014/EU (1) 1174/2014/EU (1) 1184/2012/EU (1) 119/2007. FVM (1) 1199/2014/EU (1) 12/2006. FVM (1) 12/2014/EU (1) 120/2013/EU (1) 1204/2012/EU (1) 1208/2011/EU (1) 121/2007. FVM (1) 1216/2007/EK (1) 1221/2008/EK (1) 1226/2014/EU (1) 1228/2014/EU (1) 1229/2014/EU (1) 123/2008. FVM (1) 123/2012. VM (1) 1234/2007/EK (2) 1235/2008/EK (1) 124/2012. VM (1) 1241/2014/EU (1) 125/2013/EU (1) 1257/2006/EK (1) 1259/2016. Korm. (1) 126/2008. FVM (1) 126/2014/EU (1) 1262/2014/EU (1) 127/1991. Korm. (1) 127/2009. FVM (1) 128/2014/EU (1) 13/2008. NFGM-FVM (1) 13/2011. VM (1) 1308/2013/EU (1) 1323/2012. Korm. (1) 1333/2008/EK (1) 1336/2007/EK (1) 134/2011. VM (1) 135/2011. VM (1) 136/2011. VM (1) 1371/2013. Korm. hat. (1) 1372/2013. Korm. hat (1) 1374/2013. Korm. hat (1) 1379/2013. Korm. (1) 138/2011. VM (1) 1380/2013. Korm. (1) 1381/2013. Korm. (1) 139/2013. Korm. (1) 14/1998. FM (1) 14/2012. FVM (1) 14/2013. VM (1) 140/2013/EU (1) 141/2011. VM. (1) 142/2008. FVM (1) 144/2013/EU (1) 149/2007/EK rendelet (1) 1498/2011. Korm. (1) 15/2008. FVM (1) 15/2010. VM (1) 150/2012. VM (1) 152/2009. FVM (1) 154/2011. Korm. (1) 158/2009. Korm. (1) 158/2010. Korm. (1) 158/2014/EU (1) 159/2014/EU (1) 16 (1) 16/1998. FM (1) 16/2008. FVM-SZMM (1) 16/2011. KIM (1) 16/2011/EU (1) 16/2012/EU (1) 16/2014. Korm. (1) 16/2017. (III. 29.) FM (1) 160/2014/EU (1) 161/2008. FVM rendelet (1) 161/2014/EU (1) 17/1999. EüM (1) 17/1999. Korm. (1) 173/2004. FVM (1) 173/2009. FVM (2) 1744/2015.Korm. (1) 175/2014. Korm. (1) 177/2015. Korm. (1) 178/2002/EK (3) 178/2009. Korm. (1) 18/1999. Korm. (1) 18/2011. VM (1) 18/2013. VM (1) 182/2009. FVM (1) 183/2005/EK (1) 186/2009. Korm. (1) 186/2013/EU (1) 188/2014. Korm. (1) 189/2013. Korm. (1) 19/2004. FVM-ESzCsM-GKM (2) 19/2014. VM (1) 19/2015. FM (1) 1924/2006/EK (3) 1925/2006/EK (1) 194/2008. Korm. (1) 1959. IV. (1) 1988. XXIV. (1) 1990. LXXXVII. (1) 1991. XLV. (1) 1991. XXXVIII. (1) 1993. CXIV. (1) 1993. X. (1) 1994. LV. (1) 1994. VII. (1) 1995. LIII. (1) 1995. LVII. (1) 1995. XXVIII. (1) 1995. XXXIII. (1) 1996. LIII. (1) 1996. LVII. (4) 1997 (5) 1997. CLV. (1) 1997. CXXXII. (1) 1997. évi CXIV. (1) 1997. XI. törvény (1) 1998 (16) 1998. évi XXVII. (1) 1998. XXVIII. (1) 1999 (13) 1999. CXXI. (1) 1999. LXXVI. (1) 1999/44/EK (1) 2/2014. FM (1) 2/2017. (I. 11.) FM (1) 20/2014. FM (1) 2000 (8) 2000. XLIII. (1) 2000/13/EK (1) 2001 (13) 2001. CVIII. (1) 2001. XCVI. (1) 2001. XLVIII. (1) 2001/112/EK (1) 2002 (12) 2002/54/EK (1) 2002/55/EK (1) 2002/57/EK (1) 2003 (24) 2003. C. (1) 2003. CXXVII. (1) 2003. LII. (1) 2003. XVI. (1) 2004 (23) 2004. évi CXL. (1) 2004. évi XVIII. (1) 2004. XVIII. (1) 2005 (20) 2005. CLXIV. (1) 2005. LXXVIII. (1) 2005/29/EK (2) 2006 (13) 2006. évi XLVIII. (1) 2006. IV. (1) 2006. V. (1) 2006. X. (1) 2007 (12) 2007. CXXIX. (1) 2007. CXXVII. (1) 2007. XVII. (1) 2008 (14) 2008. LXXIII. (1) 2008. XLVI. (3) 2008. XLVII. (3) 2008. XLVIII. (3) 2009 (13) 2009. CXV. (1) 2009. FVM (1) 2009. július 1. (1) 2009. LXXVI. (1) 2009. XCV. (1) 2009. XXVI. (1) 2009/288/EK (1) 201/2001. Korm. (1) 2010 (3) 2010 tervezet (7) 2010. CXLIV. (1) 2010. LXXXVII. (1) 2010. XCIV. (1) 2010/709/EU (1) 2010/C 210/03 (1) 2011 (10) 2011 tervezet (17) 2011. CCII. (1) 2011. CIII. (1) 2011. CLVIII (1) 2011. CLXVIII. (1) 2011. CLXXIII. (1) 2011. CXXXV. törvény (1) 2011. LXXXV. (2) 2011/83/EU (1) 2011/91/EU (1) 2012 (5) 2012 tervezet (1) 2012. évi CCXIII. (1) 2012. évi CCXIX. (1) 2012. évi CVIII. (1) 2012. évi CXXVI. (1) 2012. évi CXXVIII. (1) 2012. évi LV. (1) 2012. évi LXXIV. (1) 2012. évi LXXXIX. (1) 2012. évi LXXXVIII. (1) 2012. évi VI. (1) 2012. XXX. (1) 2012/12/EU (1) 2012/C 43/15 (1) 2012/C 83/01 (1) 2013 (5) 2013. CII. (1) 2013. CVIII. (1) 2013. évi CCI. (1) 2013. évi CCL. (1) 2013. évi CCXLVI. (1) 2013. évi CLXIX. (1) 2013. évi CLXXXIII. (1) 2013. évi CXCI. (1) 2013. évi CXCIX. (1) 2013. évi LVIII. (1) 2013. évi VI. (1) 2014 (5) 2014. évi CX. (1) 2014. évi CXII. (1) 2014. évi LV. (1) 2014/21/EU (1) 2014/63/EU (1) 2014/96/EU (1) 2015 (17) 2015. évi CCIX. (1) 2015. évi CLXXXII. (1) 2015. évi LXXVIII. (1) 2015. évi XCVII. (1) 2015. évi XCVIII. (1) 2015. évi XLVI. (1) 2015. évi XXXVIII. (1) 2015/1002 (1) 2015/1041 (1) 2015/1052 (1) 2015/1134 (1) 2015/1135 (1) 2015/1149 (1) 2015/1150 (1) 2015/1151 (1) 2015/1161 (1) 2015/1297 (1) 2015/1311 (1) 2015/1312 (1) 2015/1313 (1) 2015/210 (1) 2015/269 (1) 2015/270 (1) 2015/271 (1) 2015/293 (1) 2015/30 (1) 2015/301 (1) 2015/37 (1) 2015/385 (1) 2015/39 (1) 2015/48 (1) 2015/550 (1) 2015/551 (1) 2015/560 (1) 2015/580 (1) 2015/581 (1) 2015/582 (1) 2015/586 (1) 2015/587 (1) 2015/590 (1) 2015/591 (2) 2015/624 (1) 2015/629 (1) 2015/721 (1) 2015/745 (1) 2015/815 (1) 2015/822 (1) 2015/823 (1) 2015/888 (2) 2016 (6) 2016. évi CLXI. (1) 2016. évi CXXXIX. (1) 2016. évi LXVI. (1) 2016. évi LXXXVIII. (1) 2016/1416 (1) 2017 (11) 2017. évi CXXXI. (1) 2017. évi LXIV. (1) 2017. évi XLI. (1) 2017. évi XLII. (1) 2018 (5) 203/2012/EU (1) 203/2016. Korm. (1) 204/2014/EU (1) 209/2005. Korm. (2) 210/2009. Korm. (1) 212/2008. Korm. (1) 213/2008. Korm. (1) 218/2013/EU (1) 22/2012. Korm. (1) 22/2014. VM (1) 220/2008. Korm. (1) 222/2013/EU (1) 223/2013/EU (1) 223/2015. Korm. (1) 224/2013/EU (1) 225/2007. Korm. (1) 225/2013/EU (1) 225/2014/EU (1) 228/1996. Korm. (1) 23/2012. VM (1) 231/2010. Korm. (1) 231/2012/EU (1) 234/2012. VM (1) 234/2014. Korm. (1) 235/2012. VM (1) 24/2005. FVM (1) 24/2010. FVM (1) 24/2012. VM (1) 24/2017. (V. 17.) FM (1) 240/2007/EK (1) 244/1998. Korm. (1) 25/2010. FVM (1) 25/2012. OGY. (1) 251/2012. Korm. (1) 251/2014/EU (1) 255/2012. Korm. (1) 256/2007. Korm. (1) 256/2012. Korm. (1) 26/2011. VM (1) 26/2011. NGM (1) 26/2015. FM (1) 265/2014. Korm. (1) 27/2004. ESzCsM (1) 27/2011. VM (1) 27/2012. VM (1) 27/2014. VM (1) 27/2014/EU (1) 28/2012/EU (1) 28/2014/EU (1) 28/2017. (V. 30.) FM (1) 29/2007. FVM (1) 29/2012/EU (1) 29/2014/EU (1) 29/2017. (VI. 7.) FM (1) 3/2008/EK (1) 3/2010. VM (1) 3/2013. VM (1) 3011/2012. (1) 302/2012/EU (1) 308/2014/EU (1) 309/2014/EU (1) 31/2012. VM (1) 313/2015. Korm. (1) 32/1999. FVM (1) 326/2001. Korm. (1) 327/2010. Korm. (1) 33/2010. EüM–FVM (1) 33/2011. VM (1) 336/2014. Korm. (1) 34/2013. VM (1) 34/2015. FM (1) 34/2016. FM (1) 342/2009. Korm. (1) 342/2013/EU (1) 343/2011.Korm. (1) 35/2004. ESzCsM (1) 36/2004. ESzCsM (1) 36/2010. VM (1) 36/2014. FM (1) 367/2011. Korm. (1) 37/2004. ESzCsM (1) 378/2012/EU (1) 379/2012/EU (1) 38/2010. FVM (1) 38/2012. VM (1) 38/2013. VM (1) 38/2014. Korm. (1) 383/2014/EU (1) 384/2014/EU (1) 385/2014/EU (1) 387/2016. Korm. (1) 39/2011. VM (1) 39/2012. VM (1) 39/2014. VM (1) 392/2013/EU (1) 4/1998. EüM (1) 4/2007. FVM-KvVM (1) 4/2009. NFGM-SZMM (1) 40/2004. FVM (1) 40/2012. VM (1) 406/2015. Korm. (1) 407/2015. Korm. (1) 41/2009/EK (1) 41/2011. VM (1) 41/2014. Korm. (1) 41/2015. FM (1) 41/2016. FM (1) 416/2013/EU (1) 418/2012/EU (1) 42/2015. FM (1) 421/2013/EU (1) 422/2013/EU (1) 423/2013/EU (1) 428/2012/EU (1) 43/2011. Korm. (1) 43/2011. VM (2) 43/2015. FM (1) 430/2012/EU (1) 432/2012/EU (1) 436/2009/EK (1) 436/2015. Korm. (1) 44/2010. FVM (1) 44/2014. VM (1) 446/2016. Korm. (1) 446/2017. Korm. (1) 451/2012/EU (1) 452/2013/EU (1) 453/2013/EU (1) 454/2013/EU (1) 455/2013/EU (1) 458/2012/EU (1) 458/2013/EU (1) 46/2005. FVM (1) 464/2012/EU (1) 466/2013/EU (2) 47/2011. VM (1) 47/2014/EU (1) 479/2008/EK (1) 48/2004. FVM (1) 48/2012. VM (1) 48/2014/EU (1) 48/2016. FM (1) 480/2012/EU (1) 481/2012/EU (1) 484/2016. (XII. 28.) Korm. (1) 489/2012/EU (1) 49/2014/EU (1) 49/2016. FM (1) 499/2014/EU (1) 5/2012. NEFMI (1) 5/2014. VM (2) 50/2004 FVM (1) 50/2008.FVM (1) 50/2012. VM (1) 50/2013. VM (1) 50/2017. (X. 10.) FM (1) 500/2014/EU (1) 503/2007/EK (1) 509/2006/EK (1) 51/2011. VM (1) 51/2012. VM (1) 51/2013. VM (1) 510/2006/EK (1) 510/2014/EU (1) 52/2010. FVM (1) 52/2011. VM (1) 52/2016. FM (1) 529/2013. Korm. (1) 53/2006. OGY (1) 531/2013. Korm. (1) 538/2013/EU (1) 543/2011/EU (1) 55/2009. Korm. (1) 55/2011. NEFMI (1) 555/2008/EK (1) 557/2007/EK (1) 56/1997. FM–IKIM–NM (1) 56/2014. VM (1) 56/2015. FM (1) 57/2004. FVM (1) 57/2010. FVM rendelet (1) 579/2013/EU (1) 58/2011. (VI. 20.) VM rendelet (1) 580/2013/EU (1) 580/2014/EU (1) 581/2013/EU (1) 581/2014/EU (1) 582/2014/EU (1) 587/2013/EU (1) 588/2012/EU (1) 59/1999. EüM (1) 59/2015. FM (1) 594/2012/EU (1) 594/2013/EU (1) 6/2001. GM (1) 6/2011.VM (1) 6/2012. OGY (1) 60/2015. FM (1) 60/2016. FM (1) 606/2009/EK (1) 607/2009/EK (1) 614/2012/EU (1) 62/2006. FVM (1) 62/2011. VM (1) 628/2012/EU (1) 629/2012/EU (1) 63/2012. VM (1) 63/2013. VM (1) 635/2012/EU (1) 64/2007. FVM-EüM (1) 64/2011. VM (1) 64/2012. VM. (1) 641/2007/EK (1) 65/2004. FVM-ESzCsM-GKM (1) 65/2011. VM (1) 652/2012/EU (1) 657/2012/EU (1) 66/2010/EK (1) 66/401/EGK (1) 66/402/EGK (1) 664/2014/EU (1) 665/2014/EU (1) 668/2014/EU (1) 67/2004.GKM (1) 67/2009. FVM (1) 67/2012. VM (1) 674/2014/EU (1) 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM (1) 68/2007. FVM-EüM-SZMM (1) 68/2013. Korm. rendelet (1) 69/2011. VM (1) 7/2011. VM (1) 7/2014. FM (1) 70/2012. VM (1) 701/2012/EU (1) 701/2013/EU (1) 71/2005. GKM (1) 71/2013. EMMI rendelet (1) 72/2010. FVM (1) 72/2010/EU (1) 72/2012. VM (1) 73/2009/EK (1) 73/2016. FM (1) 74/2008. FVM (1) 74/2012. VM. (3) 743/2012/EU (1) 744/2014/EU (1) 75/2003. FVM (1) 75/2011. VM (1) 75/2016. FM (1) 751/2013/EU (1) 753/2012/EU (1) 753/2013/EU (1) 754/2012/EU (1) 755/2012/EU (1) 76/2011. VM (1) 762/2012/EU (1) 765/2013/EU (1) 766/2012/EU (1) 768/2013/EU (1) 77/2008. OGY (1) 78/2011. VM (1) 79/1998. Korm. (1) 79/2016. (XII. 12.) FM (1) 8/2006. GKM (1) 8/2014. FM (1) 80/2013. VM (1) 81/2004 FVM (1) 81/2011. VM (1) 81/2013. VM (1) 815/2007/EK (1) 82/2004. FVM (1) 82/2004.FVM (1) 82/2012. VM (2) 83/2005. FVM-EüM-GKM (1) 834/2007/EK (2) 835/2014/EU (1) 836/2014/EU (1) 837/2014/EU (1) 843/2014/EU (1) 844/2014/EU (1) 85/2016. (XII. 19.) FM (1) 850/2013/EU (1) 852/2004/EK (1) 853/2004/EK (2) 854/2004/EK (1) 86/2006. FVM (1) 86/2009. FVM (1) 868/2007/EK (1) 87/2013. VM (1) 87/2015. FM (1) 88/2012. VM (1) 88/2013. VM (1) 882/2014/EU (1) 883/2014/EU (1) 888/2013/EU (1) 889/2008/EK (1) 9/2011.VM (1) 9/2014. VM (1) 900/2012/EU (1) 901/2012/EU (1) 907/2013/EU (1) 91/2005. FVM (1) 91/2006. GKM (1) 91/2012. VM (1) 910/2013/EU (1) 911/2013/EU (1) 913/2013/EU (1) 925/2012/EU (1) 929/2012/EU (1) 931/2011/EU (1) 94/2011. VM (1) 941/2014/EU (1) 957/2013/EU (1) 96/2005. OGY (1) 962/2014/EU (1) 963/2013/EU (1) 963/2014/EU (1) 969/2013/EU (1) 97/2009. FVM (1) 97/2014/EU (1) 972/2013/EU (1) 975/2012/EU (1) 978/2013/EU (1) 98/2009. FVM (1) 98/2014/EU (1) 98/6/EK (1) 982/2007/EK (1) 987/2013/EU (1) 989/2007/EK (1) 99/2002. FVM (1) 99/2004. FVM (1) ÁFA (1) agrárgazdaság (1) agrárium (31) agrárkamara (5) agrárpiac (1) agrárpiaci rendtartás (3) agrárstratégia (2) ajánlás (2) állásfoglalás (3) állatfajták (4) állattenyésztés (9) ár (1) árak (5) áruk (2) az étrend-kiegészítők (1) baromfi (3) behozatal (2) belső piaci információs rendszer (1) betétdíj (1) bio (1) bor (45) BTT (1) burgonya (2) címkék (9) cukkini (2) cukor (2) családi gazdaság (1) csomagolás (6) egészség (8) egységes piac (1) együttes rendelet (1) elektronikus hírközlés (1) élelmiszer (92) élelmiszer riasztási rendszer (1) élelmiszer-adalék (3) élelmiszer-biztonság (9) élelmiszer-ellátási lánc (1) élelmiszer-készítmény (2) élelmiszer-termékpálya (1) élelmiszerjog (3) Élelmiszerklub Alapítvány (40) élelmiszerlánc (15) ellenőrzés (4) előadás (1) ENAR (3) Erasmus+ (27) eredetmegjelölés (161) eredetvédelem (1) értékesítés (1) etikai kódex (2) EU (91) export (1) fagyasztott (1) felmérés (1) fenntarthatóság (4) fiatalok (18) fogyasztóvédelem (19) fokhagyma (2) Franciaország (1) FVM (1) gabonavetőmag (1) gasztronómia (2) gazdasági kamara (1) Gazdasági Versenyhivatal (3) génmódosított (1) géntechnológia (4) gomba (3) GVH (210) gyártmánylap (3) gyümölcs (27) gyümölcslé (2) hagyományos különleges termék (5) halászat (8) határozat (6) hegyközség (4) hegyvidéki termék (2) Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (1) helyesbítés (1) helyi (1) Hogyan készítsük (1) Horvátország (1) hulladék (1) hungarikum (6) hús (3) igazgatási szolgáltatási díjak (2) IMI (1) irányelv (16) iránymutatás (1) iskolagyümölcs (7) iskolatej (8) ITO (1) ízesített borászati termékek (1) javaslat (1) jövedéki adó (3) juh (1) K+F Konzervkutató (1) kampány (1) karácsony (1) karalábé (2) kelkáposzta (2) képzés (3) kereskedelem (22) Kereskedelmi Etikai Kódex (1) készletezés (1) kistermelő (13) kistermelői élelmiszer (2) kódex (2) kommentár (1) Kormány (2) környezetvédelem (6) közigazgatás (1) közös piac (1) közösségi agrármarketing (3) Közösségi Bormarketing Stratégia (1) külgazdaság (1) különadó (1) Leader (1) lisztérzékeny (1) Macedónia (1) Magyar Élelmiszerkönyv (10) Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (2) Magyar Reklámetikai Kódex (1) marhahús (2) megállapodás (2) méhészet (1) mérésügy (2) mérőeszköz (2) méz (2) mezőgazdaság (4) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (1) Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság (1) MgSzH (1) minőségrendszer (2) műanyag (1) Nagy-Britannia (1) NÉBIH (2) Németország (1) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (7) Nemzeti Földalap (1) növényfajták (5) nyilvántartás (8) Olaszország (2) olívaolaj (2) öko (4) ökológia (1) ökológiai gazdálkodás (5) őshonos haszonállatok (2) őstermelő (3) őstermelők (6) padlizsán (2) pálinka (2) pályázat (22) paradicsom (3) pazarlás (1) piacfelügyelet (2) piaci magatartás (5) piackutatás (1) póréhagyma (2) Portugália (3) promóció (1) reklám (6) reklámetika (1) rendelet (160) rendezvény (2) Románia (3) rövid ellátási lánc (1) sajt (2) sóska (2) Spanyolország (3) spárga (2) spenót (2) Svédország (1) szakképesítés (1) Szerbia (2) szervezetek (1) szeszes italok (4) Szlovákia (2) Szlovénia (1) szőlő (14) szövetkezet (1) tájékoztatás (5) tájfajták (2) takarmány (1) takarmánykódex (1) takarmánynövény (1) találkozó (16) tanácsadás (1) táplálkozás (1) tej (3) termékadó (1) termékdíj (15) termékfelelősség (1) termékpiac (1) termelői csoportok (10) termelői szervezetek (3) termés (1) természetvédelem (1) termőföld (5) tervezet (12) TÉSZ (1) tisztességtelen forgalmazói magatartás (6) tojás (5) torma (1) Törökország (4) törvény (64) tréning (7) utasítás (6) útmutató (9) üdítőital (1) vad (8) vágóállat (2) vállalkozás (10) vállalkozások (9) védjegy (9) vélemény (4) vendéglátóipar (3) verseny (1) versenykorlátozás (7) vetőmag (13) víz (4) VM (11) zászló (1) Zöld könyv (1) zöldség (26) Zöldségek Zöldfüzete (6)

Jogszabályok archívum