A TANÁCS 834/2007/EK RENDELETE (2007. június 28.) az ökológiai termelésről

A TANÁCS 834/2007/EK RENDELETE
(2007. június 28.)
az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a
2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen
annak 37. cikkére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,
tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) Az ökológiai termelés egy gazdaságirányításból és élelmiszertermelésből
álló átfogó rendszer, amely ötvözi a legjobb környezetvédelmi
gyakorlatokat, a magas szintű biodiverzitást, a természeti
erőforrások megőrzését, a magas szintű állatjólléti szabványok
alkalmazását és a bizonyos fogyasztók természetes anyagok
és eljárások használatával előállított termékek iránti preferenciájával
összhangban lévő termelési módszereket. Az ökológiai
termelési módszernek így kettős társadalmi szerepe van, egyrészt
gondoskodik olyan speciális piacról, amely a fogyasztók ökológiai
termékek iránti igényét kielégíti, másrészt olyan közjavakat
termel, amelyek hozzájárulnak a környezet védelméhez és az
állatjólléthez, valamint a vidékfejlesztéshez.

(2) Az ökológiai mezőgazdasági ágazat részesedése a legtöbb tagállamban
növekvőben van. Kifejezetten észrevehető az elmúlt
években a fogyasztói kereslet növekedése. A közös agrárpolitika
legutóbbi reformja, amely a piacorientáltságra és a fogyasztói
igényeket kielégítő minőségi termékek kínálatára helyezi a hangsúlyt,
valószínűleg tovább ösztönzi az ökológiai termékek piacát.
Ennek tükrében az ökológiai termelésre vonatkozó jogszabályok
egyre fontosabb szerepet játszanak az agrárpolitika keretrendszerében,
és szorosan kapcsolódnak a mezőgazdasági piacok alakulásához.

(3) Az ökológiai termelési ágazatra vonatkozó közösségi jogi keret
által követendő célok a tisztességes verseny és az ökológiai
termékek belső piaca megfelelő működésének biztosítása, valamint
az ökológiai jelölésű termékek iránti fogyasztói bizalom
fenntartása és indokolttá tétele. További célként olyan feltételeket
kellene nyújtania, amelyek mellett ez az ágazat a termelési és
piaci fejlődéssel összhangban tud előrelépni.

(4) A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett, a bioélelmiszerekre
és -gazdálkodásra vonatkozó európai cselekvési tervről
szóló közleményében a Bizottság a Közösség ökológiai termelési
szabványainak, valamint behozatali és ellenőrzési követelményeinek
továbbfejlesztését és megerősítését javasolja. 2004.
október 18-i következtetéseiben a Tanács felszólította a Bizottságot,
hogy vizsgálja felül a közösségi jogi keretet ezen a területen
az egyszerűsítés és az általános koherencia biztosítása és
különösen a szabványok harmonizációját ösztönző elvek megállapítása,
valamint amennyiben lehetséges, a részletesség csökkentése
céljából.

(5) Ennélfogva indokolt az ökológiai termelésre alkalmazandó célkitűzések,
elvek és szabályok világosabb meghatározása, az átláthatósághoz
és a fogyasztói bizalomhoz, valamint az ökológiai
termelés koncepciójának harmonizált felfogásához való hozzájárulás
érdekében.

(6) E célból a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint
a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló
jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi
rendeletet (1) hatályon kívül kell helyezni és új rendeletet kell a
helyébe léptetni.

(7) A növénytermesztés, az állattartás és a víziállat-tenyésztés vonatkozásában
létre kell hozni az ökológiai termelési szabályok általános
közösségi keretét, beleértve a vadon termő növények és
tengeri moszat begyűjtésére, az átállásra, valamint a feldolgozott
élelmiszereknek (ideértve a borokat is) és takarmányoknak,
továbbá ökológiai élesztőnek az előállítására vonatkozó szabályokat.
A Bizottságnak kell engedélyeznie az ilyen termékek és
anyagok használatát, és a Bizottság határozhat az ökológiai
gazdálkodásban és az ökológiai élelmiszerek feldolgozásában
használandó módszerekről.

(8) Az ökológiai termelés fejlődését tovább kellene segíteni különösen
az ökológiai termelésnek jobban megfelelő új technológiák
és anyagok használatának támogatásával.

(9) A géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) és a GMOkból
vagy azok felhasználásával előállított termékek összeegyeztethetetlenek
az ökológiai termelés fogalmával és a fogyasztók
ökológiai termékekről alkotott elképzelésével. Ezért ezeket nem
lehet az ökológiai termelésben vagy az ökológiai termékek feldolgozásában
felhasználni.

(10) A cél az, hogy az ökológiai termékekben a lehető legalacsonyabb
legyen a GMO-k előfordulása. A jelenlegi címkézési küszöbértékek
kizárólag a GMO-k véletlenszerű és technikailag elkerülhetetlen
előfordulásához kapcsolódó legmagasabb értékeket jelentik.

(11) Az ökológiai termelésnek elsősorban a megújuló erőforrásokra
kellene támaszkodnia a helyileg szervezett mezőgazdasági rendszereken
belül. A nem megújuló erőforrások használatának minimálisra
csökkentése érdekében a hulladékokat, valamint a
növényi és állati eredetű melléktermékeket újra kell hasznosítani
a termőföldbe való tápanyag-visszajuttatás céljából.

(12) Az ökológiai növénytermesztésnek hozzá kellene járulnia a talaj
termékenységének fenntartásához és fokozásához, valamint a talajerózió
megelőzéséhez. A növényeket lehetőleg a talaj ökoszisztémája
táplálja, és ne a talajhoz adott oldódó tápanyag-utánpótló
szerek.

(13) Az ökológiai növénytermesztési gazdálkodási rendszer elengedhetetlen
elemei a talaj termékenységének ápolása, a fajok és fajták
kiválasztása, a többéves vetésforgó, az ökológiai anyagok újrahasznosítása
és a művelési technikák. Kiegészítő tápanyag-utánpótló
szerek, talajjavító és növényvédő szerek csak akkor használhatók,
ha összeegyeztethetők az ökológiai termelés célkitűzéseivel
és elveivel.

(14) Az állattartás alapvető jelentőségű az ökológiai gazdaságokban a
mezőgazdasági termelés szervezése szempontjából, amennyiben
biztosítja a szükséges szerves anyagot és tápanyagot a megművelt
termőföld számára, és ennek megfelelően hozzájárul a talaj javításához
és a fenntartható mezőgazdaság fejlődéséhez.

(15) A környezetszennyezés elkerülése érdekében, különös tekintettel
az olyan természeti erőforrásokra, mint a talaj és a víz, az ökológiai
állattartásnak elvben szoros kapcsolatot kellene biztosítania
az ilyen állattartás és a termőföld, a megfelelő többéves vetésforgórendszerek
és az állatok ökológiai termelésből származó, a
szóban forgó gazdaságban vagy a szomszédos ökológiai gazda-
ságokban előállított növényi termékekkel való takarmányozása
között.

(16) Mivel az ökológiai állattenyésztés a termőföldhöz kapcsolódó
tevékenység, az állatoknak – amikor csak lehetséges – hozzá
kell jutniuk szabadtéri kifutóhoz vagy legelőterülethez.

(17) Az ökológiai állattenyésztésnek tiszteletben kell tartania a magas
szintű állatjólléti szabványokat és ki kell elégítenie az állatok
fajspecifikus viselkedési szükségleteit, az állategészségügynek
pedig a betegségmegelőzésen kell alapulnia. E tekintetben
különös figyelmet kell fordítani a tartási körülményekre, a
tenyésztési gyakorlatokra és az állománysűrűségre. Ezenfelül a
fajták kiválasztásakor figyelembe kell venni a helyi viszonyokhoz
való alkalmazkodási képességüket. Az állattartásra és az akvakultúrára
vonatkozó végrehajtási szabályoknak biztosítaniuk kell az
összhangot legalább a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről
szóló európai egyezménnyel és az állandó bizottsága (TAP)
által hozott, azt követő ajánlásokkal.

(18) Az ökológiai állattartási rendszernek törekednie kell arra, hogy
ökológiai módon tenyésztett állatokkal tegye teljessé a különböző
állatfajok tenyésztési ciklusait. Ezért ösztönözni kell az ökológiai
módon tartott állatok génállományának növelését és javítani kell
az önellátást, így biztosítva az ágazat fejlődését.

(19) Az ökológiai módon feldolgozott termékeket olyan feldolgozási
módszerek használatával kell előállítani, amelyek biztosítják,
hogy a termék teljes ökológiai értéke és alapvető minőségi tulajdonságai
a termelési lánc minden szakaszában fennmaradjanak.

(20) A feldolgozott élelmiszereket csak akkor lehet ökológiaiként
címkézni, ha valamennyi vagy szinte valamennyi mezőgazdasági
eredetű összetevőjük ökológiai. Külön címkézési rendelkezéseket
kell azonban meghatározni az olyan feldolgozott élelmiszerek
számára, amelyek olyan mezőgazdasági összetevőket tartalmaznak,
amelyeket nem lehet ökológiai termelésből nyerni,
mint például a halászati és vadászati termékek esetében. Továbbá
a fogyasztók tájékoztatása és a piac átláthatósága céljából, valamint
az ökológiai összetevők ösztönzése érdekében bizonyos
feltételek mellett lehetővé kell tenni az ökológiai termelésre
való hivatkozást is az összetevők felsorolásakor.

(21) Indokolt rugalmasságról rendelkezni a termelési szabályok alkalmazásával
kapcsolatban, hogy lehetővé váljon az ökológiai szabványok
és követelmények hozzáigazítása a helyi éghajlati vagy
földrajzi viszonyokhoz, sajátos tenyésztési gyakorlatokhoz és a
fejlettségi szintekhez. Ezért számításba kell venni kivételes szabályok
alkalmazását, de csak a közösségi jogszabályokban megállapított
egyedi feltételek korlátain belül.

(22) Fontos az ökológiai termékek iránti fogyasztói bizalom fenntartása.
Ezért az ökológiai termelésre alkalmazandó követelmények
alóli felmentéseket szigorúan azokra az esetekre kell korlátozni,
amelyekben a kivételes szabályok alkalmazása indokoltnak tekintett.

(23) A fogyasztók védelme és a tisztességes verseny érdekében az
ökológiai termékek jelölésére használt kifejezéseket a Közösség
egész területén és a használt nyelvtől függetlenül meg kell óvni
attól, hogy azokat nem ökológiai termékek esetében használják. A
védelemnek ki kell terjednie az említett kifejezésekből képzett
használatos szavakra és rövidítésekre is, függetlenül attól, hogy
önállóan vagy társítva használják-e őket.

(24) A teljes közösségi piac fogyasztói pontos tájékoztatásának
megvalósítása érdekében a közösségi logót kötelezővé kell tenni
valamennyi Közösségen belül előállított, előrecsomagolt ökológiai
élelmiszer esetében. Egyéb esetekben lehetővé kell tenni a
közösségi logó önkéntes alapú használatát a Közösségen belül
előállított, nem előre csomagolt ökológiai termékek vagy a
harmadik országokból importált bármely ökológiai termék tekintetében.

(25) Megfelelőnek tekintett azonban a közösségi logó használatát
olyan termékekre korlátozni, amelyek kizárólag vagy majdnem
kizárólag ökológiai összetevőkből állnak, annak érdekében,
hogy a fogyasztók ne kapjanak téves tájékoztatást a termék
egészének ökológiai természetére vonatkozóan. Ezért a közösségi
logó nem használható az átállásban lévő termelésből származó
termékek és a feldolgozott élelmiszerek esetében, ha a mezőgazdasági
eredetű összetevőik kevesebb mint 95 %-a ökológiai.

(26) A közösségi logó semmilyen körülmények között sem akadályozhatja
a nemzeti vagy magánlogók használatát.

(27) Továbbá a megtévesztő gyakorlat és a fogyasztók körében a
termék közösségi vagy nem közösségi eredetével kapcsolatos
zavar elkerülésének érdekében, a közösségi logó használata
esetén a fogyasztókat tájékoztatni kell a termékek alapanyagául
szolgáló mezőgazdasági nyersanyagok termesztésének vagy
tenyésztésének helyszínéről.

(28) A közösségi szabályoknak elő kell mozdítaniuk a ökológiai
termelés harmonizált koncepcióját. Az illetékes hatóságoknak,
ellenőrző hatóságoknak és ellenőrző szerveknek tartózkodniuk
kell bármely olyan magatartástól, amely egy másik tagállamban
található hatóság vagy szervezet által minősített, megfelelő
termékek szabad mozgása elé akadályokat gördít. Az említettek
nem rendelhetnek el különösen további ellenőrzéseket és pénzügyi
terheket.

(29) Az egyéb területekre vonatkozó közösségi jogszabályokkal
fennálló összhang érdekében a tagállamok számára lehetővé kell
tenni növénytermesztésük és állattenyésztésük esetében az ökológiai
termelésre vonatkozó közösségi szabályoknál szigorúbb
nemzeti termelési szabályok területükön való alkalmazását,
feltéve, hogy e nemzeti szabályok a nem ökológiai termelésre
is vonatkoznak, és egyéb szempontból megfelelnek a közösségi
jognak.

(30) Tilos a GMO-k használata az ökológiai termelésben. Az egyértelműség
és koherencia kedvéért nem szabad lehetővé tenni egy
termék ökológiaiként való címkézését, ha azt GMO-tartalomra,
GMO-összetevőkre vagy GMO-kból való előállításra utaló
címkével kell ellátni.

(31) Annak biztosítására, hogy az ökológiai termékek előállítása az
ökológiai termelésre vonatkozó közösségi jogi keretben meghatározott
követelményeknek megfelelően történjen, az ökológiai
termékek termelésének, feldolgozásának és forgalmazásának valamennyi
szakaszában vett szereplők által végzett tevékenységeknek
a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi
és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek
történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából
végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i
882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1)
meghatározott szabályokkal összhangban felállított és irányított
ellenőrzési rendszer alá kell tartozniuk.

(32) Egyes esetekben aránytalannak tűnhet értesítési és ellenőrzési
követelményeket támasztani a kiskereskedelmi gazdasági
szereplők bizonyos típusaival – például a közvetlenül a végső
felhasználók számára termékeket értékesítőkkel – szemben.
Ezért indokolt engedélyezni a tagállamok számára, hogy mentesítsék
az ilyen gazdasági szereplőket e követelmények alól. A
csalás elkerülése érdekében azonban szükséges azon kiskereske-
delmi gazdasági szereplők mentesség alóli kizárása, akik az értékesítés
helyével nem összefüggő helyen termelnek, dolgoznak fel
vagy tárolnak termékeket, vagy harmadik országból hoznak be
ökológiai termékeket, vagy az említett tevékenységeket kiadták
harmadik félnek alvállalkozásba.

(33) Az Európai Közösségbe behozott ökológiai termékek esetében
engedélyezni kell, hogy azok ökológiaiként kerüljenek forgalomba
a közösségi piacon, ha a termékeket olyan termelési szabályoknak
és ellenőrzési rendszereknek megfelelően állították elő,
amelyek összhangban vannak vagy egyenértékűek a közösségi
jogszabályokban meghatározottakkal. Mindemellett az egyenértékű
rendszer alapján behozott termékeket kísérnie kell egy tanúsítványnak,
amelyet az érintett harmadik ország illetékes hatósága
vagy elismert ellenőrző hatósága vagy szervezete bocsátott ki.

(34) Az egyenértékűség behozott termékek tekintetében történő értékelésénél
figyelembe kell venni a Codex Alimentariusban meghatározott
nemzetközi szabványokat.

(35) Indokoltnak tűnik a Bizottság által a közösségi jogszabályokban
előírtakkal egyenértékű termelési szabványokkal és ellenőrzési
rendszerekkel rendelkezőnek elismert harmadik országok jegyzékének
fenntartása. A jegyzékben nem szereplő harmadik országok
esetében a Bizottságnak fel kellene állítania azon ellenőrző hatóságok
és ellenőrző szervek jegyzékét, amelyeket eljárásra
jogosultnak ismer el az érintett harmadik országokban ellenőrzési
és tanúsítási feladatok elvégzésére.

(36) Gyűjteni kell a vonatkozó statisztikai információt az e rendelet
végrehajtásához és nyomon követéséhez szükséges megbízható
adatok megszerzése érdekében és a termelők, piaci szereplők és
politikai döntéshozók eszközeként. A szükséges statisztikai információt
a közösségi statisztikai program keretében kell meghatározni.

(37) Ez a rendelet egy olyan időponttól alkalmazandó, amely elegendő
időt ad a Bizottságnak a végrehajtáshoz szükséges intézkedések
elfogadására.

(38) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra
ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó
eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK
tanácsi határozattal (1) összhangban kell elfogadni.

(39) Az ökológiai ágazat dinamikus előretörése, az ökológiai termelési
módszerhez kapcsolódó egyes rendkívül érzékeny kérdések, valamint
a belső piacok és az ellenőrzési rendszerek zökkenőmentes
működése biztosításának szükségessége következtében helyénvaló
az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó közösségi szabályok jövőbeni,
az e szabályok alkalmazásából nyert tapasztalat figyelembevételével
folyó felülvizsgálatának előírása.

(40) A bizonyos állatfajokra, vízi növényekre és mikroalgákra vonatkozó
részletes közösségi termelési szabályok elfogadásáig a tagállamoknak
lehetőséget kell adni arra, hogy nemzeti szabványok
alkalmazásáról, vagy azok hiányában a tagállamok által elfogadott
vagy elismert magán feltételrendszerek alkalmazásáról
rendelkezzenek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM
CÉL, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk
Cél és hatály

(1) Ez a rendelet alapot szolgáltat az ökológiai termelés fenntartható
fejlődéséhez, és eközben biztosítja a belső piac hatékony működését,
garantálja a tisztességes versenyt, biztosítja a fogyasztói bizalmat és
védi a fogyasztók érdekeit.
Az e rendeletben foglalt szabályok alátámasztására közös célokat és
elveket határoz meg az alábbiakra vonatkozóan:
a) az ökológiai termékek termelésének, feldolgozásának és forgalmazásának
valamennyi szakasza, valamint azok ellenőrzése;
b) az ökológiai termelésre utaló jelölések használata a címkézés és
reklámozás során.

(2) Ezt a rendeletet a következő, mezőgazdaságból – beleértve az
akvakultúrát is – származó termékekre kell alkalmazni, amennyiben
ezeket a termékeket már forgalmazzák vagy forgalmazni kívánják:
a) élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékek;
b) feldolgozott, élelmiszernek szánt mezőgazdasági termékek;
c) takarmányok;
d) vegetatív szaporítóanyag és vetőmag.
A vadon élő állatok vadászatából vagy halászatából származó termékek
nem tekinthetők ökológiai termelésből származónak.
Ezt a rendeletet az élelmiszerként vagy takarmányként használt élesztőkre
is alkalmazni kell.

(3) Ezt a rendeletet a (2) bekezdésben megállapított termékekhez
kapcsolódó termelési, feldolgozási és forgalmazási tevékenységek
bármely szakaszában részt vevő valamennyi gazdasági szereplőre alkalmazni
kell.
A tömegétkeztetési tevékenységek azonban nem tartoznak e rendelet
hatálya alá. A tömegétkeztetési tevékenységekből származó termékek
címkézése és ellenőrzése tekintetében a tagállamok nemzeti szabályokat,
vagy – azok hiányában – magán feltételrendszereket alkalmazhatnak,
amennyiben az ilyen szabályok megfelelnek a közösségi jognak.

(4) Ezt a rendeletet az e cikkben meghatározott termékekre vonatkozó,
a közösségi jognak megfelelő egyéb, többek között az élelmiszereket
és az állatélelmezést érintő közösségi vagy nemzeti rendelkezések
– például a termelésre, feldolgozásra, forgalmazásra, címkézésre és
ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések – sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. cikk
Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell
alkalmazni:
a) „ökológiai termelés”: a termelési módszereknek az e rendeletben
meghatározott szabályoknak megfelelően történő alkalmazása a
termelés, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi szakaszában;
b) „a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás szakaszai”: bármely
szakasz, kezdve valamely ökológiai termék elsődleges termelésével,
egészen a termék raktározásáig, feldolgozásáig, szállításáig, értékesítéséig
vagy a végső fogyasztónak a termékkel való ellátásáig,
valamint adott esetben a címkézés, a reklámozás, a behozatal, a
kivitel és az alvállalkozói tevékenységek is;
c) „ökológiai”: ökológiai termelésből származó vagy azzal kapcsolatos
termék;
d) „gazdasági szereplő”: bármely természetes vagy jogi személy, aki
az ellenőrzése alá tartozó ökológiai vállalkozás tekintetében felelős
az e rendelet követelményeinek való megfelelésért;
e) „növénytermesztés”: mezőgazdasági növényi termékek kereskedelmi
célú előállítása, beleértve a vadon termő növényi termékek
betakarítását is;
f) „állattartás”: házi- vagy háziasított szárazföldi állatok tartása (a
rovarokat is beleértve);
g) az „akvakultúra” fogalma azonos az Európai Halászati Alapról
szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendeletben (1)
meghatározottal;
h) „átállás”: a nem ökológiai gazdálkodásról az ökológiai gazdálkodásra
való átmenet meghatározott időszak alatt, melynek folyamán
az ökológiai gazdálkodásról szóló rendelkezések alkalmazására
kerül sor;
i) „feldolgozás”: az ökológiai termékek tartósítására és/vagy feldolgozására
(az állati termékek darabolását és vágását is beleértve)
irányuló műveletek, továbbá a csomagolás, a címkézés és/vagy a
címkézésben tett, az ökológiai termelési módszerre vonatkozó
változtatások;
j) az „élelmiszer”, a „takarmány” és a „forgalomba hozatal” fogalma
azonos az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-
biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002.
január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletben (2) meghatározottakkal;
k) „címkézés”: bármely olyan terminus, szó, leírás, védjegy, márkanév,
képi információ vagy jel, amely valamely terméket kísérő vagy arra
utaló csomagoláshoz, irathoz, felirathoz, címkéhez, táblához,
gyűrűhöz vagy fémgyűrűhöz kapcsolódik és azon található;
l) az „előre csomagolt élelmiszer” fogalma azonos az élelmiszerek
címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 1. cikke (3) bekezdésének
b) pontjában meghatározottal;
m) „reklámozás”: a nyilvánosságnak bármely, a címkétől eltérő
eszközzel való tájékoztatása, amely a hozzáállást, meggyőződést
és szokásokat tervezetten vagy valószínűsíthetően befolyásolja és
alakítja annak érdekében, hogy közvetlen vagy közvetett módon
előmozdítsa az ökológiai termékek vásárlását;
n) „illetékes hatóság”: valamely tagállam azon központi hatósága,
amely az ökológiai termelés területén elvégzendő, ezen rendelet
rendelkezéseinek megfelelő hivatalos ellenőrzések megszervezése
tekintetében illetékes, vagy bármely egyéb olyan hatóság, amelyre
ezen hatáskört átruházták, beleértve – adott esetben – valamely
harmadik ország megfelelő hatóságát is;
o) „ellenőrző hatóság”: valamely tagállam olyan közigazgatási szerve,
amelyre az illetékes hatóság az ökológiai termelés területén elvégzendő,
ezen rendelet rendelkezéseinek megfelelő ellenőrzésre és
tanúsításra vonatkozó hatáskörét részben vagy egészben átruházta,
beleértve – adott esetben – valamely harmadik ország megfelelő
hatóságát vagy a valamely harmadik országban működő megfelelő
hatóságot is;
p) „ellenőrző szerv”: olyan független, nem a közigazgatásba tartozó
harmadik fél, amely az ökológiai termelés területén az ezen rendelet
rendelkezéseinek megfelelő ellenőrzést és tanúsítást végzi, beleértve
– adott esetben – valamely harmadik ország megfelelő szervét vagy
a valamely harmadik országban működő megfelelő szervet is;
q) „megfelelőségi jel”: bizonyos szabványoknak vagy egyéb normatív
dokumentumoknak való megfelelés jel formájában történő igazolása;
r) az „összetevők” fogalma azonos a 2000/13/EK irányelv 6. cikkének
(4) bekezdésében meghatározottal;
s) a „növényvédő szerek” fogalma azonos a növényvédő szerek forgalomba
hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi
irányelv (1) 2. cikkének 1. pontjában meghatározotta;
t) a „géntechnológiával módosított szervezet (GMO)” azonos a
géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos
kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvben (2) meghatározottal és nem az
említett irányelv I.B. mellékletében felsorolt, géntechnológiai módosítást
eredményező technikák alkalmazásával előállított szervezet;
u) „GMO-kból előállított”: teljesen vagy részben GMO-kból származó,
de GMO-kat nem tartalmazó vagy nem azokból álló;
v) „GMO-k felhasználásával előállított”: az előállítási folyamatban az
utolsó élő szervezetet jelentő GMO felhasználásából származó, de
GMO-kat nem tartalmazó vagy nem azokból álló, és nem is GMOkból
előállított;
w) a „takarmány-adalékanyagok” fogalma azonos a takarmányozási
célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i
1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) meghatározottal;
x) „egyenértékű”: különböző rendszerek vagy intézkedések leírásánál
azt jelenti, hogy azonos szintű megfelelőségi biztosítékot nyújtó
szabályok alkalmazásával ugyanazon célok és alapelvek teljesítésére
alkalmas;
y) „technológiai segédanyag”: bármely olyan anyag, amelyet élelmiszer
összetevőjeként önmagában nem fogyasztanak, hanem célzatosan
nyersanyagok, élelmiszerek vagy azok összetevőinek feldolgozása
során használnak egy bizonyos technológiai célnak – a
kezelés vagy a feldolgozás során történő – elérése érdekében, ami
az anyag maradványainak vagy származékainak véletlenszerű, de
technikailag elkerülhetetlen jelenlétét eredményezheti a végtermékben,
feltéve, hogy ezek a maradványok nem jelentenek egészségügyi
kockázatot és a végtermékre semmilyen technológiai
hatásuk nincs;
z) az „ionizáló sugárzás” fogalma azonos a munkavállalók és a
lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel
szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások
megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 96/29/Euratom tanácsi
irányelvben (1) meghatározottal, az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre
és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló, 1999. február 22-i 1999/2/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (2) 1. cikkének (2) bekezdése szerinti
korlátozásokkal;
aa) „tömegétkeztetési tevékenység”: ökológiai termékek készítése éttermekben,
kórházakban, munkahelyi étkezdékben és más hasonló
élelmiszer-ipari vállalkozásokban, a végső fogyasztók részére
történő értékesítés vagy átadás helyén.

II. CÍM
AZ ÖKOLÓGIAI TERMELÉS CÉLJAI ÉS ELVEI

3. cikk
Célok

Az ökológiai termelés általános célkitűzései a következők:
a) olyan fenntartható mezőgazdasági igazgatási rendszer létrehozása,
amely
i. tiszteletben tartja a természeti rendszereket és ciklusokat, valamint
fenntartja és erősíti a talaj, a víz, a növények és az állatok
egészségét, továbbá a közöttük fennálló egyensúlyt;
ii. hozzájárul a magas szintű biológiai sokféleséghez;
iii. felelősen használja az energiát és a természeti erőforrásokat,
úgymint a vizet, a talajt, a szerves anyagokat és a levegőt;
iv. tiszteletben tartja a magas szintű állatjólléti szabványokat, és
főként kielégíti az állatok fajspecifikus viselkedési igényeit;
b) a kiváló minőségű termékek előállítására való törekvés;
c) az élelmiszerek és egyéb mezőgazdasági termékek olyan széles
skálájának előállítására való törekvés, amely eleget tesz a környezetre,
az emberi egészségre, a növények egészségére vagy az állatok
egészségére és jóllétére nézve ártalmatlan eljárások alkalmazásával
előállított áruk iránti fogyasztói igényeknek.

4. cikk
Általános elvek

Az ökológiai termelés a következő elveken alapul:
a) az olyan ökológiai rendszereken alapuló biológiai folyamatok megfelelő
megtervezése és irányítása, amelyek rendszeren belüli természeti
erőforrásokat használnak fel olyan módszerekkel, amelyek
i. élő szervezeteket vagy mechanikai termelési módszereket alkalmaznak;
ii. termőföldhöz kapcsolódó növénytermesztést vagy állattartást
végeznek vagy olyan víziállat-tenyésztést folytatnak, amely
megfelel a halászati erőforrások fenntartható kiaknázása elvének;
iii. kizárják – az állatgyógyászati készítmények kivételével – a
GMO-k és a GMO-kból és GMO-k felhasználásával előállított
termékek alkalmazását;
iv. kockázatértékelésen, valamint adott esetben óvintézkedések és
megelőző intézkedések alkalmazásán alapulnak;
b) a külső források felhasználásának korlátozása. Amennyiben külső
forrásokra van szükség, vagy az a) bekezdésben említett megfelelő
irányítási gyakorlatok és módszerek nincsenek meg, a külső forrásokat
az alábbiakra kell korlátozni:
i. ökológiai termelésből származó források;
ii. természetes anyagok vagy természetes anyagokból nyert
anyagok;
iii. lassan oldódó, ásványi eredetű tápanyag-utánpótló szerek;
c) a kémiai úton előállított források alkalmazásának szigorú korlátozása
az alábbi kivételes esetekre:
i. amennyiben a megfelelő gazdálkodási gyakorlat nem létezik; és
ii. a b) bekezdésben említett külső források a piacon nem állnak
rendelkezésre; vagy
iii. amennyiben a b) bekezdésben említett külső források felhasználása
elfogadhatatlan környezeti hatásokhoz vezet;
d) az ökológiai termelés szabályainak kiigazítása szükség esetén és e
rendelet keretein belül az egészségügyi helyzet, az éghajlatbeli regionális
különbségek és a helyi feltételek, a fejlettségi szint, valamint a
speciális állattartási gyakorlatok figyelembevétele érdekében.

5. cikk
A gazdálkodásra alkalmazandó konkrét elvek

A JOGSZABÁLY TELJES HATÁLYOS SZÖVEGE >>

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kulcsszavak

1/2014. (VII. 23.) FM (1) 1/2014. NGM (1) 1% (2) 10/2014. FM (1) 1004/2012/EU (1) 1005/2012/EU (1) 1006/2012/EU (2) 101/2011. VM (1) 101/2016. Korm. (1) 1011/2012. Korm. (2) 103/2009. FVM (1) 103/2011. VM (1) 1030/2012/EU (1) 1031/2012/EU (1) 1032/2012/EU (1) 1033/1012/EU (1) 1034/2012/EU (1) 1035/2012/EU (1) 104/2009. FVM (1) 1041/2012/EU (1) 1047/2014/EU (1) 105/2011. VM (1) 105/2012. VM (1) 1051/2014/EU (1) 1052/2014/EU (1) 1053/2012/EU (1) 1054/2012/EU (1) 106/2012. VM (1) 1068/2012/EU (1) 1069/2012/EU (1) 107/2011. VM (1) 1076/2012/EU (1) 108/2012. Korm. (1) 1085/2012. Korm. hat. (1) 109/2007. FVM (1) 1096/1012/EU (1) 1096/2013/EU (1) 1098/2013/EU (1) 11/2006. FVM (2) 11/2016. MvM (1) 110/2004. Korm. (1) 110/2008/EK (1) 110/2013/EU (1) 1112/2013/EU (1) 1118/2012/EU (1) 112/2011. VM (1) 113/2013. VM (1) 1135/2014/EU (1) 114/2013. Korm. (1) 1140/2012/EU (1) 115/2003. FVM. (1) 1151/2012/EU (1) 1154/2014/EU (1) 116/2003. FVM (1) 116/2011. VM (1) 1160/2011/EU (1) 1169/2011/EU (2) 1173/2014/EU (1) 1174/2014/EU (1) 1184/2012/EU (1) 119/2007. FVM (1) 1199/2014/EU (1) 12/2006. FVM (1) 12/2014/EU (1) 120/2013/EU (1) 1204/2012/EU (1) 1208/2011/EU (1) 121/2007. FVM (1) 1216/2007/EK (1) 1221/2008/EK (1) 1226/2014/EU (1) 1228/2014/EU (1) 1229/2014/EU (1) 123/2008. FVM (1) 123/2012. VM (1) 1234/2007/EK (2) 1235/2008/EK (1) 124/2012. VM (1) 1241/2014/EU (1) 125/2013/EU (1) 1257/2006/EK (1) 1259/2016. Korm. (1) 126/2008. FVM (1) 126/2014/EU (1) 1262/2014/EU (1) 127/1991. Korm. (1) 127/2009. FVM (1) 128/2014/EU (1) 13/2008. NFGM-FVM (1) 13/2011. VM (1) 1308/2013/EU (1) 1323/2012. Korm. (1) 1333/2008/EK (1) 1336/2007/EK (1) 134/2011. VM (1) 135/2011. VM (1) 136/2011. VM (1) 1371/2013. Korm. hat. (1) 1372/2013. Korm. hat (1) 1374/2013. Korm. hat (1) 1379/2013. Korm. (1) 138/2011. VM (1) 1380/2013. Korm. (1) 1381/2013. Korm. (1) 139/2013. Korm. (1) 14/1998. FM (1) 14/2012. FVM (1) 14/2013. VM (1) 140/2013/EU (1) 141/2011. VM. (1) 142/2008. FVM (1) 144/2013/EU (1) 149/2007/EK rendelet (1) 1498/2011. Korm. (1) 15/2008. FVM (1) 15/2010. VM (1) 150/2012. VM (1) 152/2009. FVM (1) 154/2011. Korm. (1) 158/2009. Korm. (1) 158/2010. Korm. (1) 158/2014/EU (1) 159/2014/EU (1) 16 (1) 16/1998. FM (1) 16/2008. FVM-SZMM (1) 16/2011. KIM (1) 16/2011/EU (1) 16/2012/EU (1) 16/2014. Korm. (1) 16/2017. (III. 29.) FM (1) 160/2014/EU (1) 161/2008. FVM rendelet (1) 161/2014/EU (1) 17/1999. EüM (1) 17/1999. Korm. (1) 173/2004. FVM (1) 173/2009. FVM (2) 1744/2015.Korm. (1) 175/2014. Korm. (1) 177/2015. Korm. (1) 178/2002/EK (3) 178/2009. Korm. (1) 18/1999. Korm. (1) 18/2011. VM (1) 18/2013. VM (1) 182/2009. FVM (1) 183/2005/EK (1) 186/2009. Korm. (1) 186/2013/EU (1) 188/2014. Korm. (1) 189/2013. Korm. (1) 19/2004. FVM-ESzCsM-GKM (2) 19/2014. VM (1) 19/2015. FM (1) 1924/2006/EK (3) 1925/2006/EK (1) 194/2008. Korm. (1) 1959. IV. (1) 1988. XXIV. (1) 1990. LXXXVII. (1) 1991. XLV. (1) 1991. XXXVIII. (1) 1993. CXIV. (1) 1993. X. (1) 1994. LV. (1) 1994. VII. (1) 1995. LIII. (1) 1995. LVII. (1) 1995. XXVIII. (1) 1995. XXXIII. (1) 1996. LIII. (1) 1996. LVII. (4) 1997 (5) 1997. CLV. (1) 1997. CXXXII. (1) 1997. évi CXIV. (1) 1997. XI. törvény (1) 1998 (16) 1998. évi XXVII. (1) 1998. XXVIII. (1) 1999 (13) 1999. CXXI. (1) 1999. LXXVI. (1) 1999/44/EK (1) 2/2014. FM (1) 2/2017. (I. 11.) FM (1) 20/2014. FM (1) 2000 (8) 2000. XLIII. (1) 2000/13/EK (1) 2001 (13) 2001. CVIII. (1) 2001. XCVI. (1) 2001. XLVIII. (1) 2001/112/EK (1) 2002 (12) 2002/54/EK (1) 2002/55/EK (1) 2002/57/EK (1) 2003 (24) 2003. C. (1) 2003. CXXVII. (1) 2003. LII. (1) 2003. XVI. (1) 2004 (23) 2004. évi CXL. (1) 2004. évi XVIII. (1) 2004. XVIII. (1) 2005 (20) 2005. CLXIV. (1) 2005. LXXVIII. (1) 2005/29/EK (2) 2006 (13) 2006. évi XLVIII. (1) 2006. IV. (1) 2006. V. (1) 2006. X. (1) 2007 (12) 2007. CXXIX. (1) 2007. CXXVII. (1) 2007. XVII. (1) 2008 (14) 2008. LXXIII. (1) 2008. XLVI. (3) 2008. XLVII. (3) 2008. XLVIII. (3) 2009 (13) 2009. CXV. (1) 2009. FVM (1) 2009. július 1. (1) 2009. LXXVI. (1) 2009. XCV. (1) 2009. XXVI. (1) 2009/288/EK (1) 201/2001. Korm. (1) 2010 (3) 2010 tervezet (7) 2010. CXLIV. (1) 2010. LXXXVII. (1) 2010. XCIV. (1) 2010/709/EU (1) 2010/C 210/03 (1) 2011 (10) 2011 tervezet (17) 2011. CCII. (1) 2011. CIII. (1) 2011. CLVIII (1) 2011. CLXVIII. (1) 2011. CLXXIII. (1) 2011. CXXXV. törvény (1) 2011. LXXXV. (2) 2011/83/EU (1) 2011/91/EU (1) 2012 (5) 2012 tervezet (1) 2012. évi CCXIII. (1) 2012. évi CCXIX. (1) 2012. évi CVIII. (1) 2012. évi CXXVI. (1) 2012. évi CXXVIII. (1) 2012. évi LV. (1) 2012. évi LXXIV. (1) 2012. évi LXXXIX. (1) 2012. évi LXXXVIII. (1) 2012. évi VI. (1) 2012. XXX. (1) 2012/12/EU (1) 2012/C 43/15 (1) 2012/C 83/01 (1) 2013 (5) 2013. CII. (1) 2013. CVIII. (1) 2013. évi CCI. (1) 2013. évi CCL. (1) 2013. évi CCXLVI. (1) 2013. évi CLXIX. (1) 2013. évi CLXXXIII. (1) 2013. évi CXCI. (1) 2013. évi CXCIX. (1) 2013. évi LVIII. (1) 2013. évi VI. (1) 2014 (5) 2014. évi CX. (1) 2014. évi CXII. (1) 2014. évi LV. (1) 2014/21/EU (1) 2014/63/EU (1) 2014/96/EU (1) 2015 (17) 2015. évi CCIX. (1) 2015. évi CLXXXII. (1) 2015. évi LXXVIII. (1) 2015. évi XCVII. (1) 2015. évi XCVIII. (1) 2015. évi XLVI. (1) 2015. évi XXXVIII. (1) 2015/1002 (1) 2015/1041 (1) 2015/1052 (1) 2015/1134 (1) 2015/1135 (1) 2015/1149 (1) 2015/1150 (1) 2015/1151 (1) 2015/1161 (1) 2015/1297 (1) 2015/1311 (1) 2015/1312 (1) 2015/1313 (1) 2015/210 (1) 2015/269 (1) 2015/270 (1) 2015/271 (1) 2015/293 (1) 2015/30 (1) 2015/301 (1) 2015/37 (1) 2015/385 (1) 2015/39 (1) 2015/48 (1) 2015/550 (1) 2015/551 (1) 2015/560 (1) 2015/580 (1) 2015/581 (1) 2015/582 (1) 2015/586 (1) 2015/587 (1) 2015/590 (1) 2015/591 (2) 2015/624 (1) 2015/629 (1) 2015/721 (1) 2015/745 (1) 2015/815 (1) 2015/822 (1) 2015/823 (1) 2015/888 (2) 2016 (6) 2016. évi CLXI. (1) 2016. évi CXXXIX. (1) 2016. évi LXVI. (1) 2016. évi LXXXVIII. (1) 2016/1416 (1) 2017 (11) 2017. évi CXXXI. (1) 2017. évi LXIV. (1) 2017. évi XLI. (1) 2017. évi XLII. (1) 2018 (5) 203/2012/EU (1) 203/2016. Korm. (1) 204/2014/EU (1) 209/2005. Korm. (2) 210/2009. Korm. (1) 212/2008. Korm. (1) 213/2008. Korm. (1) 218/2013/EU (1) 22/2012. Korm. (1) 22/2014. VM (1) 220/2008. Korm. (1) 222/2013/EU (1) 223/2013/EU (1) 223/2015. Korm. (1) 224/2013/EU (1) 225/2007. Korm. (1) 225/2013/EU (1) 225/2014/EU (1) 228/1996. Korm. (1) 23/2012. VM (1) 231/2010. Korm. (1) 231/2012/EU (1) 234/2012. VM (1) 234/2014. Korm. (1) 235/2012. VM (1) 24/2005. FVM (1) 24/2010. FVM (1) 24/2012. VM (1) 24/2017. (V. 17.) FM (1) 240/2007/EK (1) 244/1998. Korm. (1) 25/2010. FVM (1) 25/2012. OGY. (1) 251/2012. Korm. (1) 251/2014/EU (1) 255/2012. Korm. (1) 256/2007. Korm. (1) 256/2012. Korm. (1) 26/2011. VM (1) 26/2011. NGM (1) 26/2015. FM (1) 265/2014. Korm. (1) 27/2004. ESzCsM (1) 27/2011. VM (1) 27/2012. VM (1) 27/2014. VM (1) 27/2014/EU (1) 28/2012/EU (1) 28/2014/EU (1) 28/2017. (V. 30.) FM (1) 29/2007. FVM (1) 29/2012/EU (1) 29/2014/EU (1) 29/2017. (VI. 7.) FM (1) 3/2008/EK (1) 3/2010. VM (1) 3/2013. VM (1) 3011/2012. (1) 302/2012/EU (1) 308/2014/EU (1) 309/2014/EU (1) 31/2012. VM (1) 313/2015. Korm. (1) 32/1999. FVM (1) 326/2001. Korm. (1) 327/2010. Korm. (1) 33/2010. EüM–FVM (1) 33/2011. VM (1) 336/2014. Korm. (1) 34/2013. VM (1) 34/2015. FM (1) 34/2016. FM (1) 342/2009. Korm. (1) 342/2013/EU (1) 343/2011.Korm. (1) 35/2004. ESzCsM (1) 36/2004. ESzCsM (1) 36/2010. VM (1) 36/2014. FM (1) 367/2011. Korm. (1) 37/2004. ESzCsM (1) 378/2012/EU (1) 379/2012/EU (1) 38/2010. FVM (1) 38/2012. VM (1) 38/2013. VM (1) 38/2014. Korm. (1) 383/2014/EU (1) 384/2014/EU (1) 385/2014/EU (1) 387/2016. Korm. (1) 39/2011. VM (1) 39/2012. VM (1) 39/2014. VM (1) 392/2013/EU (1) 4/1998. EüM (1) 4/2007. FVM-KvVM (1) 4/2009. NFGM-SZMM (1) 40/2004. FVM (1) 40/2012. VM (1) 406/2015. Korm. (1) 407/2015. Korm. (1) 41/2009/EK (1) 41/2011. VM (1) 41/2014. Korm. (1) 41/2015. FM (1) 41/2016. FM (1) 416/2013/EU (1) 418/2012/EU (1) 42/2015. FM (1) 421/2013/EU (1) 422/2013/EU (1) 423/2013/EU (1) 428/2012/EU (1) 43/2011. Korm. (1) 43/2011. VM (2) 43/2015. FM (1) 430/2012/EU (1) 432/2012/EU (1) 436/2009/EK (1) 436/2015. Korm. (1) 44/2010. FVM (1) 44/2014. VM (1) 446/2016. Korm. (1) 446/2017. Korm. (1) 451/2012/EU (1) 452/2013/EU (1) 453/2013/EU (1) 454/2013/EU (1) 455/2013/EU (1) 458/2012/EU (1) 458/2013/EU (1) 46/2005. FVM (1) 464/2012/EU (1) 466/2013/EU (2) 47/2011. VM (1) 47/2014/EU (1) 479/2008/EK (1) 48/2004. FVM (1) 48/2012. VM (1) 48/2014/EU (1) 48/2016. FM (1) 480/2012/EU (1) 481/2012/EU (1) 484/2016. (XII. 28.) Korm. (1) 489/2012/EU (1) 49/2014/EU (1) 49/2016. FM (1) 499/2014/EU (1) 5/2012. NEFMI (1) 5/2014. VM (2) 50/2004 FVM (1) 50/2008.FVM (1) 50/2012. VM (1) 50/2013. VM (1) 50/2017. (X. 10.) FM (1) 500/2014/EU (1) 503/2007/EK (1) 509/2006/EK (1) 51/2011. VM (1) 51/2012. VM (1) 51/2013. VM (1) 510/2006/EK (1) 510/2014/EU (1) 52/2010. FVM (1) 52/2011. VM (1) 52/2016. FM (1) 529/2013. Korm. (1) 53/2006. OGY (1) 531/2013. Korm. (1) 538/2013/EU (1) 543/2011/EU (1) 55/2009. Korm. (1) 55/2011. NEFMI (1) 555/2008/EK (1) 557/2007/EK (1) 56/1997. FM–IKIM–NM (1) 56/2014. VM (1) 56/2015. FM (1) 57/2004. FVM (1) 57/2010. FVM rendelet (1) 579/2013/EU (1) 58/2011. (VI. 20.) VM rendelet (1) 580/2013/EU (1) 580/2014/EU (1) 581/2013/EU (1) 581/2014/EU (1) 582/2014/EU (1) 587/2013/EU (1) 588/2012/EU (1) 59/1999. EüM (1) 59/2015. FM (1) 594/2012/EU (1) 594/2013/EU (1) 6/2001. GM (1) 6/2011.VM (1) 6/2012. OGY (1) 60/2015. FM (1) 60/2016. FM (1) 606/2009/EK (1) 607/2009/EK (1) 614/2012/EU (1) 62/2006. FVM (1) 62/2011. VM (1) 628/2012/EU (1) 629/2012/EU (1) 63/2012. VM (1) 63/2013. VM (1) 635/2012/EU (1) 64/2007. FVM-EüM (1) 64/2011. VM (1) 64/2012. VM. (1) 641/2007/EK (1) 65/2004. FVM-ESzCsM-GKM (1) 65/2011. VM (1) 652/2012/EU (1) 657/2012/EU (1) 66/2010/EK (1) 66/401/EGK (1) 66/402/EGK (1) 664/2014/EU (1) 665/2014/EU (1) 668/2014/EU (1) 67/2004.GKM (1) 67/2009. FVM (1) 67/2012. VM (1) 674/2014/EU (1) 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM (1) 68/2007. FVM-EüM-SZMM (1) 68/2013. Korm. rendelet (1) 69/2011. VM (1) 7/2011. VM (1) 7/2014. FM (1) 70/2012. VM (1) 701/2012/EU (1) 701/2013/EU (1) 71/2005. GKM (1) 71/2013. EMMI rendelet (1) 72/2010. FVM (1) 72/2010/EU (1) 72/2012. VM (1) 73/2009/EK (1) 73/2016. FM (1) 74/2008. FVM (1) 74/2012. VM. (3) 743/2012/EU (1) 744/2014/EU (1) 75/2003. FVM (1) 75/2011. VM (1) 75/2016. FM (1) 751/2013/EU (1) 753/2012/EU (1) 753/2013/EU (1) 754/2012/EU (1) 755/2012/EU (1) 76/2011. VM (1) 762/2012/EU (1) 765/2013/EU (1) 766/2012/EU (1) 768/2013/EU (1) 77/2008. OGY (1) 78/2011. VM (1) 79/1998. Korm. (1) 79/2016. (XII. 12.) FM (1) 8/2006. GKM (1) 8/2014. FM (1) 80/2013. VM (1) 81/2004 FVM (1) 81/2011. VM (1) 81/2013. VM (1) 815/2007/EK (1) 82/2004. FVM (1) 82/2004.FVM (1) 82/2012. VM (2) 83/2005. FVM-EüM-GKM (1) 834/2007/EK (2) 835/2014/EU (1) 836/2014/EU (1) 837/2014/EU (1) 843/2014/EU (1) 844/2014/EU (1) 85/2016. (XII. 19.) FM (1) 850/2013/EU (1) 852/2004/EK (1) 853/2004/EK (2) 854/2004/EK (1) 86/2006. FVM (1) 86/2009. FVM (1) 868/2007/EK (1) 87/2013. VM (1) 87/2015. FM (1) 88/2012. VM (1) 88/2013. VM (1) 882/2014/EU (1) 883/2014/EU (1) 888/2013/EU (1) 889/2008/EK (1) 9/2011.VM (1) 9/2014. VM (1) 900/2012/EU (1) 901/2012/EU (1) 907/2013/EU (1) 91/2005. FVM (1) 91/2006. GKM (1) 91/2012. VM (1) 910/2013/EU (1) 911/2013/EU (1) 913/2013/EU (1) 925/2012/EU (1) 929/2012/EU (1) 931/2011/EU (1) 94/2011. VM (1) 941/2014/EU (1) 957/2013/EU (1) 96/2005. OGY (1) 962/2014/EU (1) 963/2013/EU (1) 963/2014/EU (1) 969/2013/EU (1) 97/2009. FVM (1) 97/2014/EU (1) 972/2013/EU (1) 975/2012/EU (1) 978/2013/EU (1) 98/2009. FVM (1) 98/2014/EU (1) 98/6/EK (1) 982/2007/EK (1) 987/2013/EU (1) 989/2007/EK (1) 99/2002. FVM (1) 99/2004. FVM (1) ÁFA (1) agrárgazdaság (1) agrárium (31) agrárkamara (5) agrárpiac (1) agrárpiaci rendtartás (3) agrárstratégia (2) ajánlás (2) állásfoglalás (3) állatfajták (4) állattenyésztés (9) ár (1) árak (5) áruk (2) az étrend-kiegészítők (1) baromfi (3) behozatal (2) belső piaci információs rendszer (1) betétdíj (1) bio (1) bor (45) BTT (1) burgonya (2) címkék (9) cukkini (2) cukor (2) családi gazdaság (1) csomagolás (6) egészség (8) egységes piac (1) együttes rendelet (1) elektronikus hírközlés (1) élelmiszer (92) élelmiszer riasztási rendszer (1) élelmiszer-adalék (3) élelmiszer-biztonság (9) élelmiszer-ellátási lánc (1) élelmiszer-készítmény (2) élelmiszer-termékpálya (1) élelmiszerjog (3) Élelmiszerklub Alapítvány (40) élelmiszerlánc (15) ellenőrzés (4) előadás (1) ENAR (3) Erasmus+ (27) eredetmegjelölés (161) eredetvédelem (1) értékesítés (1) etikai kódex (2) EU (91) export (1) fagyasztott (1) felmérés (1) fenntarthatóság (4) fiatalok (18) fogyasztóvédelem (19) fokhagyma (2) Franciaország (1) FVM (1) gabonavetőmag (1) gasztronómia (2) gazdasági kamara (1) Gazdasági Versenyhivatal (3) génmódosított (1) géntechnológia (4) gomba (3) GVH (210) gyártmánylap (3) gyümölcs (27) gyümölcslé (2) hagyományos különleges termék (5) halászat (8) határozat (6) hegyközség (4) hegyvidéki termék (2) Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (1) helyesbítés (1) helyi (1) Hogyan készítsük (1) Horvátország (1) hulladék (1) hungarikum (6) hús (3) igazgatási szolgáltatási díjak (2) IMI (1) irányelv (16) iránymutatás (1) iskolagyümölcs (7) iskolatej (8) ITO (1) ízesített borászati termékek (1) javaslat (1) jövedéki adó (3) juh (1) K+F Konzervkutató (1) kampány (1) karácsony (1) karalábé (2) kelkáposzta (2) képzés (3) kereskedelem (22) Kereskedelmi Etikai Kódex (1) készletezés (1) kistermelő (13) kistermelői élelmiszer (2) kódex (2) kommentár (1) Kormány (2) környezetvédelem (6) közigazgatás (1) közös piac (1) közösségi agrármarketing (3) Közösségi Bormarketing Stratégia (1) külgazdaság (1) különadó (1) Leader (1) lisztérzékeny (1) Macedónia (1) Magyar Élelmiszerkönyv (10) Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (2) Magyar Reklámetikai Kódex (1) marhahús (2) megállapodás (2) méhészet (1) mérésügy (2) mérőeszköz (2) méz (2) mezőgazdaság (4) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (1) Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság (1) MgSzH (1) minőségrendszer (2) műanyag (1) Nagy-Britannia (1) NÉBIH (2) Németország (1) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (7) Nemzeti Földalap (1) növényfajták (5) nyilvántartás (8) Olaszország (2) olívaolaj (2) öko (4) ökológia (1) ökológiai gazdálkodás (5) őshonos haszonállatok (2) őstermelő (3) őstermelők (6) padlizsán (2) pálinka (2) pályázat (22) paradicsom (3) pazarlás (1) piacfelügyelet (2) piaci magatartás (5) piackutatás (1) póréhagyma (2) Portugália (3) promóció (1) reklám (6) reklámetika (1) rendelet (160) rendezvény (2) Románia (3) rövid ellátási lánc (1) sajt (2) sóska (2) Spanyolország (3) spárga (2) spenót (2) Svédország (1) szakképesítés (1) Szerbia (2) szervezetek (1) szeszes italok (4) Szlovákia (2) Szlovénia (1) szőlő (14) szövetkezet (1) tájékoztatás (5) tájfajták (2) takarmány (1) takarmánykódex (1) takarmánynövény (1) találkozó (16) tanácsadás (1) táplálkozás (1) tej (3) termékadó (1) termékdíj (15) termékfelelősség (1) termékpiac (1) termelői csoportok (10) termelői szervezetek (3) termés (1) természetvédelem (1) termőföld (5) tervezet (12) TÉSZ (1) tisztességtelen forgalmazói magatartás (6) tojás (5) torma (1) Törökország (4) törvény (64) tréning (7) utasítás (6) útmutató (9) üdítőital (1) vad (8) vágóállat (2) vállalkozás (10) vállalkozások (9) védjegy (9) vélemény (4) vendéglátóipar (3) verseny (1) versenykorlátozás (7) vetőmag (13) víz (4) VM (11) zászló (1) Zöld könyv (1) zöldség (26) Zöldségek Zöldfüzete (6)

Jogszabályok archívum