Megállapodás a kereskedelem hatékony működésére - 2008 október

Megállapodás

A Magyar Köztársaság Kormánya, a kereskedelmi szövetségek és
munkavállalói érdekképviseletek, valamint a fogyasztóvédelmi szervezetek közötti együttműködés keretében teendő intézkedésekről

A Felek - a kereskedelmi szövetségek kezdeményezésére - a kereskedelmi szolgáltatások hatékony működése, a tisztességes kereskedelmi gyakorlat, piaci magatartás és gazdasági verseny elősegítése, a fogyasztók védelme, valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat visszaszorítása érdekében az alábbi intézkedésekben állapodnak meg. A Megállapodás a Felek közös akaratából jön létre.

I. A feketefoglalkoztatás, feketekereskedelem felszámolásában érdekelt Felek együttműködnek az információcsere hatékonyságának növelésében, és az egységes jogértelmezés és jogalkalmazás gyakorlatának terjesztésében.

a) A kereskedelmi szövetségek és a munkavállalói érdekképviseletek vállalják a „Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért" című dokumentumnak a kereskedelmi vállalkozások körében történő ismertetését, és a munkáltatok csatlakozásának ösztönzését.

b) A feketekereskedelem visszaszorítása érdekében a kereskedelmi szövetségek együttműködnek az ellenőrző hatóságokkal és a gyártó, importáló vállalatokkal a termékhamisítványok, valamint a kereskedelemben előforduló visszaélések leleplezésében, tagjaikat felhívják a hamisítványok lehetőség szerinti kiszűrésére.

c) A kereskedelmi szövetségek és a munkavállalói érdekképviseletek vállalják szakterületükön a feketefoglalkoztatás, feketekereskedelem a megállapodásban részes Felek számára hozzáférhető elektronikus jelzőrendszere folyamatos működtetését.

d) Az egységes jogértelmezés biztosítása érdekében a munkaügyi jogalkotásért felelős Szociális és Munkaügyi Minisztérium együttműködik a jogalkalmazó hatóságokkal és kereskedelmi szövetségekkel, munkavállalói érdekképviseletekkel.

Felelős:
a), b), és c) pontok esetében a kereskedelmi szövetségek, valamint
munkavállalói érdekképviseletek
d) pont esetében a szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

II. A visszaélések elkerülése, a fogyasztóvédelmi jogok érvényesítése, a tiltott beszerzések, és a bevételek eltitkolásának visszaszorítása érdekében szélesíteni kell a számla- és nyugtaadásnak a termelő, előállító, import-elosztó és értékesítő helyekre összpontosuló adóhatósági ellenőrzést.

a) A hatékonyabb ellenőrzés érdekében a Felek közreműködnek olyan referencia-adatbázis létrehozásában, amely tevékenységhez kötötten, ágazatokra, szakmákra és térségekre bontva tartalmazza a hasonló tevékenységet, hasonló körülmények között folytatott forgalmi, kereseti, illetve jövedelmi viszonyait rögzítő, egyedi, de egyéni azonosításra nem alkalmas mutatókat. Ezáltal kiszűrhetővé válnak az azonos feltételek között működőktől lényegesen eltérő vállalkozások, és növekszik az ellenőrzés hatékonysága.

b) A Felek együttesen és külön-külön is figyelmet fordítanak arra, hogy elősegítsék a számla- és nyugtaadással, illetve annak megkövetelésével kapcsolatos közvélekedés és gyakorlat kedvező változását, a szemlélet formálását.

c) A Kormány megvizsgálja a bankszámlák közötti átutalási fizetési módok lehetőségeinek bővítését, valamint - a pénzügyi intézmények és kereskedelmi érdekképviseleti szervek bevonásával - kezdeményezi, hogy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt kibocsátó szolgáltatók vizsgálják felül a készpénzt helyettesítő fizetési eszközök kibocsátásával, elfogadásával, használatával kapcsolatos költségek mérséklésének lehetőséget. A kereskedelmi forgalomban a készpénzforgalom további
csökkentése érdekében szükséges a bankszámlák közötti fizetési módok (ideértve a bankkártyával kezdeményezett átutalást is) terjedésének, valamint a pénzügyi alapszolgáltatásokat biztosító, olcsó folyószámla és ehhez kapcsolódó bankkártya bevezetésének elősegítése.

Felelős:
pénzügyminiszter, kereskedelmi szövetségek, munkavállalói érdekképviseletek, fogyasztóvédelmi szervezetek

Határidő: folyamatos

III. Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a Kormány folytatja az engedélyezési rendszer egyszerűsítését, a szükséges jogszabály-változtatások előkészítését.

a) A Kormány vállalja, és a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, mint az építésügyért is felelős miniszter megteszi a szükséges intézkedéseket a kereskedelmi vállalkozásokat érintő építésügyi hatósági eljárások területen adminisztrációs egyszerűsítést tartalmazó koncepció kidolgozására, előreláthatóan 2009. első félév végéig.

b) Az üzletek működési engedélyezésének szabályozása terén a Kormány vállalja, és a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter megteszi a szükséges intézkedéseket az engedélyezési eljárásoknak, valamint az üzletköröknek a belső piaci szolgáltatási irányelvvel is összhangban történő, 2009. júniusáig megvalósuló felülvizsgálatára.

c) A Kormány vállalja, és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter megteszi a szükséges intézkedéseket a termékdíjjal kapcsolatos szabályozás módosítása során a kereskedelmi szervezetekkel való folyamatos szakmai egyeztetés biztosítására, valamint a termékdíjjal kapcsolatos témának a Gazdasági Egyeztető Fórumon 2008 második félévében történő megtárgyalására (az aláíró szakmai szervezetek meghívásával).

d) A Kormány vállalja, hogy a kormányzati döntések előkészítése során következetesen érvényesíti a hatósági és igazságszolgáltatási eljárásokban az elektronikus kapcsolattartás elterjesztésének követelményét, valamint azt az elvet, hogy az ügyfél az eljárás során ügye elintézése során lehetőség szerint kizárólag egyetlen hatósággal álljon kapcsolatban. E követelmények teljesítésének szem előtt tartásával vállalja, hogy felülvizsgálja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt.

e) A kormány vállalja, hogy a kereskedelmi szövetségekkel és a kereskedelmi munkavállalói érdekképviseletekkel egyeztetve felülvizsgálja a kereskedelmi tevékenységek végzéséhez szükséges szakképesítési követelményeket.

f) A kereskedelmi vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében a Kormány vállalja, hogy a kereskedelmi szövetségek által összeállított - a kereskedelmi vállalkozások működésével összefüggő, a szövetségek által feleslegesnek ítélt adminisztrációs terheket, illetve az ezeket megalapozó jogszabályhelyeket tartalmazó - javaslat alapján a szabályozást felülvizsgálja.

Felelős:
a) és b) pontok esetében a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
c) pont esetében a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
d) pont esetében az igazságügyi és rendészeti miniszter
e) pont esetében a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, a szociális és munkaügyi miniszter és az oktatásügyi és kulturális miniszter
f) pont esetében az érintett miniszterek

Határidő:
a) és b) pont: 2009. június 30.
c) pont: 2008. december 31.
d) pont: folyamatos, illetve 2008. december 31.
e) folyamatos, legkésőbb 2009. június 30.
f) pont: folyamatos

IV. A fogyasztóvédelem fejlesztése érdekében

a) a Kormány támogatja a Fogyasztóvédelmi Tanács kereskedelmi ágazati szakkollégiuma létrehozását, amely a Tanács feladatkörébe tartozó kérdések vizsgálata és vitája nyomán ágazati vélemény, javaslatok, és kezdeményezések réven segíti a kereskedelem fejlődését, a fogyasztói jogok érvényesítését.

b) A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a kereskedelmi szövetségek, a fogyasztóvédelmi hatóság és a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek együttműködnek a fogyasztóbarát termék és szolgáltatás feltételrendszerének kidolgozásában.

c) A kereskedelmi szövetségek vállalják, hogy együttműködnek a bekeltető testületekkel, és tagjaiknak javasolják alávetni magukat a békéltető testületi eljárásoknak.

d) A kereskedelmi szövetségek tréningek, tanfolyamok szervezésével segítik a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásainak a munkavállalók körében történő megismerését, ezáltal a fogyasztói viták számának csökkenését, az ellenőrzött kereskedelmi vállalkozások és az ellenőrző hatóságok közötti bizalom erősítését.

e) A kereskedelmi szövetségek ajánlják tagjaiknak, hogy csatlakozzanak a Kereskedelmi Etikai Kódexhez. Vállalják, hogy részt vesznek a Fogyasztóvédelmi Charta kidolgozásában.

Felelős:
a), b), e) pontok esetében a kereskedelmi szövetségek, a munkavállalói érdekképviseletek és a fogyasztóvédelmi szervezetek és a szociális és munkaügyi miniszter együttesen
c), d) pontok esetében a kereskedelmi szövetségek, munkavállalói érdekképviseletek

Határidő: folyamatos

V. A vásárok. piacok területen a feketekereskedelem felszámolása, visszaélések elkerülése, fogyasztóvédelmi jogok érvényesítése, valamint az ellenőrzések hatékony működése érdekében a Kormány vállalja, és a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter megteszi a szükséges intézkedéseket a kereskedelmi szervezetekkel egyeztetett, a vásárokról és piacokról szóló új szabályozás tervezetének az Európai Uniónak és a tagállamoknak való bejelentése, és azt követően a tervezet mielőbbi kihirdetése érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Határidő: a tervezet Államtitkári Értekezletre való benyújtása: 2008. október 31.
a Korm. rendelet kihirdetése az EU notifikációs eljárásától függően.

VI. A Kormány fokozza a hatóságok jelenlétet azokon a területeken - különösen a piacokon, vásárokon, illetve általában a szolgáltató szektorban -, ahol gyakori ma még a nyugta- és számlaadás elmulasztása.

a) A Kormány vállalja, hogy az ellenőrző hatóságok honlapjukon közzéteszik bírságpolitikájukat, a bírságkiszabás szempontjait.

b) A pénzügyminiszter a visszatartó erő fokozása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri az adóhatóság ellenőrzési és bírságolási gyakorlatát, és - a szakmai szervezetek jelzései alapján - tájékoztatást kér az adóhatóság vezetőjétől a mulasztás súlyához igazodó jogkövetkezmények érvényesítéséről.

c) A Kormány vállalja, hogy a feketegazdaság elleni küzdelem keretében szervezett ellenőrzési akciók során a kommunikációban kerülik az olyan kifejezések használatát, amelyeknek az az üzenete, hogy az adózok, a szolgáltatok, a hatóságok és a fogyasztók ellenségei lennének.

Felelős: a Kormány tagjai

Határidő: folyamatos

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglalt feladatok eredményes végrehajtása érdekében egy év után áttekintik a Megállapodásban foglalt törekvések érvényesülését, és - ha szükséges - kidolgozzák további javaslataikat.

Budapest, 2008. október 2.

A Kormány részéről:
Dr. Bajnai Gordon miniszter, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Dr. Veres János miniszter, Pénzügyminisztérium
Szűcs Erika miniszter, Szociális és Munkaügyi Minisztérium

A szakmai érdekképviseleti szervek részéről:
Feiner Péter elnök, Országos Kereskedelmi Szövetség
Dr. Dávid Ferenc főtitkár, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Dr. Antalffy Gábor elnök, Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége
Dr. Zs. Szőke Zoltán elnok, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége
Dietz Gusztávné Dr. alelnök, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Dr. Saling József elnök, Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete

Forrás: Miniszterelnök és Országos Kereskedelmi Szövetség

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kulcsszavak

1/2014. (VII. 23.) FM (1) 1/2014. NGM (1) 1% (2) 10/2014. FM (1) 1004/2012/EU (1) 1005/2012/EU (1) 1006/2012/EU (2) 101/2011. VM (1) 101/2016. Korm. (1) 1011/2012. Korm. (2) 103/2009. FVM (1) 103/2011. VM (1) 1030/2012/EU (1) 1031/2012/EU (1) 1032/2012/EU (1) 1033/1012/EU (1) 1034/2012/EU (1) 1035/2012/EU (1) 104/2009. FVM (1) 1041/2012/EU (1) 1047/2014/EU (1) 105/2011. VM (1) 105/2012. VM (1) 1051/2014/EU (1) 1052/2014/EU (1) 1053/2012/EU (1) 1054/2012/EU (1) 106/2012. VM (1) 1068/2012/EU (1) 1069/2012/EU (1) 107/2011. VM (1) 1076/2012/EU (1) 108/2012. Korm. (1) 1085/2012. Korm. hat. (1) 109/2007. FVM (1) 1096/1012/EU (1) 1096/2013/EU (1) 1098/2013/EU (1) 11/2006. FVM (2) 11/2016. MvM (1) 110/2004. Korm. (1) 110/2008/EK (1) 110/2013/EU (1) 1112/2013/EU (1) 1118/2012/EU (1) 112/2011. VM (1) 113/2013. VM (1) 1135/2014/EU (1) 114/2013. Korm. (1) 1140/2012/EU (1) 115/2003. FVM. (1) 1151/2012/EU (1) 1154/2014/EU (1) 116/2003. FVM (1) 116/2011. VM (1) 1160/2011/EU (1) 1169/2011/EU (2) 1173/2014/EU (1) 1174/2014/EU (1) 1184/2012/EU (1) 119/2007. FVM (1) 1199/2014/EU (1) 12/2006. FVM (1) 12/2014/EU (1) 120/2013/EU (1) 1204/2012/EU (1) 1208/2011/EU (1) 121/2007. FVM (1) 1216/2007/EK (1) 1221/2008/EK (1) 1226/2014/EU (1) 1228/2014/EU (1) 1229/2014/EU (1) 123/2008. FVM (1) 123/2012. VM (1) 1234/2007/EK (2) 1235/2008/EK (1) 124/2012. VM (1) 1241/2014/EU (1) 125/2013/EU (1) 1257/2006/EK (1) 1259/2016. Korm. (1) 126/2008. FVM (1) 126/2014/EU (1) 1262/2014/EU (1) 127/1991. Korm. (1) 127/2009. FVM (1) 128/2014/EU (1) 13/2008. NFGM-FVM (1) 13/2011. VM (1) 1308/2013/EU (1) 1323/2012. Korm. (1) 1333/2008/EK (1) 1336/2007/EK (1) 134/2011. VM (1) 135/2011. VM (1) 136/2011. VM (1) 1371/2013. Korm. hat. (1) 1372/2013. Korm. hat (1) 1374/2013. Korm. hat (1) 1379/2013. Korm. (1) 138/2011. VM (1) 1380/2013. Korm. (1) 1381/2013. Korm. (1) 139/2013. Korm. (1) 14/1998. FM (1) 14/2012. FVM (1) 14/2013. VM (1) 140/2013/EU (1) 141/2011. VM. (1) 142/2008. FVM (1) 144/2013/EU (1) 149/2007/EK rendelet (1) 1498/2011. Korm. (1) 15/2008. FVM (1) 15/2010. VM (1) 150/2012. VM (1) 152/2009. FVM (1) 154/2011. Korm. (1) 158/2009. Korm. (1) 158/2010. Korm. (1) 158/2014/EU (1) 159/2014/EU (1) 16 (1) 16/1998. FM (1) 16/2008. FVM-SZMM (1) 16/2011. KIM (1) 16/2011/EU (1) 16/2012/EU (1) 16/2014. Korm. (1) 16/2017. (III. 29.) FM (1) 160/2014/EU (1) 161/2008. FVM rendelet (1) 161/2014/EU (1) 17/1999. EüM (1) 17/1999. Korm. (1) 173/2004. FVM (1) 173/2009. FVM (2) 1744/2015.Korm. (1) 175/2014. Korm. (1) 177/2015. Korm. (1) 178/2002/EK (3) 178/2009. Korm. (1) 18/1999. Korm. (1) 18/2011. VM (1) 18/2013. VM (1) 182/2009. FVM (1) 183/2005/EK (1) 186/2009. Korm. (1) 186/2013/EU (1) 188/2014. Korm. (1) 189/2013. Korm. (1) 19/2004. FVM-ESzCsM-GKM (2) 19/2014. VM (1) 19/2015. FM (1) 1924/2006/EK (3) 1925/2006/EK (1) 194/2008. Korm. (1) 1959. IV. (1) 1988. XXIV. (1) 1990. LXXXVII. (1) 1991. XLV. (1) 1991. XXXVIII. (1) 1993. CXIV. (1) 1993. X. (1) 1994. LV. (1) 1994. VII. (1) 1995. LIII. (1) 1995. LVII. (1) 1995. XXVIII. (1) 1995. XXXIII. (1) 1996. LIII. (1) 1996. LVII. (4) 1997 (5) 1997. CLV. (1) 1997. CXXXII. (1) 1997. évi CXIV. (1) 1997. XI. törvény (1) 1998 (16) 1998. évi XXVII. (1) 1998. XXVIII. (1) 1999 (13) 1999. CXXI. (1) 1999. LXXVI. (1) 1999/44/EK (1) 2/2014. FM (1) 2/2017. (I. 11.) FM (1) 20/2014. FM (1) 2000 (8) 2000. XLIII. (1) 2000/13/EK (1) 2001 (13) 2001. CVIII. (1) 2001. XCVI. (1) 2001. XLVIII. (1) 2001/112/EK (1) 2002 (12) 2002/54/EK (1) 2002/55/EK (1) 2002/57/EK (1) 2003 (24) 2003. C. (1) 2003. CXXVII. (1) 2003. LII. (1) 2003. XVI. (1) 2004 (23) 2004. évi CXL. (1) 2004. évi XVIII. (1) 2004. XVIII. (1) 2005 (20) 2005. CLXIV. (1) 2005. LXXVIII. (1) 2005/29/EK (2) 2006 (13) 2006. évi XLVIII. (1) 2006. IV. (1) 2006. V. (1) 2006. X. (1) 2007 (12) 2007. CXXIX. (1) 2007. CXXVII. (1) 2007. XVII. (1) 2008 (14) 2008. LXXIII. (1) 2008. XLVI. (3) 2008. XLVII. (3) 2008. XLVIII. (3) 2009 (13) 2009. CXV. (1) 2009. FVM (1) 2009. július 1. (1) 2009. LXXVI. (1) 2009. XCV. (1) 2009. XXVI. (1) 2009/288/EK (1) 201/2001. Korm. (1) 2010 (3) 2010 tervezet (7) 2010. CXLIV. (1) 2010. LXXXVII. (1) 2010. XCIV. (1) 2010/709/EU (1) 2010/C 210/03 (1) 2011 (10) 2011 tervezet (17) 2011. CCII. (1) 2011. CIII. (1) 2011. CLVIII (1) 2011. CLXVIII. (1) 2011. CLXXIII. (1) 2011. CXXXV. törvény (1) 2011. LXXXV. (2) 2011/83/EU (1) 2011/91/EU (1) 2012 (5) 2012 tervezet (1) 2012. évi CCXIII. (1) 2012. évi CCXIX. (1) 2012. évi CVIII. (1) 2012. évi CXXVI. (1) 2012. évi CXXVIII. (1) 2012. évi LV. (1) 2012. évi LXXIV. (1) 2012. évi LXXXIX. (1) 2012. évi LXXXVIII. (1) 2012. évi VI. (1) 2012. XXX. (1) 2012/12/EU (1) 2012/C 43/15 (1) 2012/C 83/01 (1) 2013 (5) 2013. CII. (1) 2013. CVIII. (1) 2013. évi CCI. (1) 2013. évi CCL. (1) 2013. évi CCXLVI. (1) 2013. évi CLXIX. (1) 2013. évi CLXXXIII. (1) 2013. évi CXCI. (1) 2013. évi CXCIX. (1) 2013. évi LVIII. (1) 2013. évi VI. (1) 2014 (5) 2014. évi CX. (1) 2014. évi CXII. (1) 2014. évi LV. (1) 2014/21/EU (1) 2014/63/EU (1) 2014/96/EU (1) 2015 (17) 2015. évi CCIX. (1) 2015. évi CLXXXII. (1) 2015. évi LXXVIII. (1) 2015. évi XCVII. (1) 2015. évi XCVIII. (1) 2015. évi XLVI. (1) 2015. évi XXXVIII. (1) 2015/1002 (1) 2015/1041 (1) 2015/1052 (1) 2015/1134 (1) 2015/1135 (1) 2015/1149 (1) 2015/1150 (1) 2015/1151 (1) 2015/1161 (1) 2015/1297 (1) 2015/1311 (1) 2015/1312 (1) 2015/1313 (1) 2015/210 (1) 2015/269 (1) 2015/270 (1) 2015/271 (1) 2015/293 (1) 2015/30 (1) 2015/301 (1) 2015/37 (1) 2015/385 (1) 2015/39 (1) 2015/48 (1) 2015/550 (1) 2015/551 (1) 2015/560 (1) 2015/580 (1) 2015/581 (1) 2015/582 (1) 2015/586 (1) 2015/587 (1) 2015/590 (1) 2015/591 (2) 2015/624 (1) 2015/629 (1) 2015/721 (1) 2015/745 (1) 2015/815 (1) 2015/822 (1) 2015/823 (1) 2015/888 (2) 2016 (6) 2016. évi CLXI. (1) 2016. évi CXXXIX. (1) 2016. évi LXVI. (1) 2016. évi LXXXVIII. (1) 2016/1416 (1) 2017 (11) 2017. évi CXXXI. (1) 2017. évi LXIV. (1) 2017. évi XLI. (1) 2017. évi XLII. (1) 2018 (5) 203/2012/EU (1) 203/2016. Korm. (1) 204/2014/EU (1) 209/2005. Korm. (2) 210/2009. Korm. (1) 212/2008. Korm. (1) 213/2008. Korm. (1) 218/2013/EU (1) 22/2012. Korm. (1) 22/2014. VM (1) 220/2008. Korm. (1) 222/2013/EU (1) 223/2013/EU (1) 223/2015. Korm. (1) 224/2013/EU (1) 225/2007. Korm. (1) 225/2013/EU (1) 225/2014/EU (1) 228/1996. Korm. (1) 23/2012. VM (1) 231/2010. Korm. (1) 231/2012/EU (1) 234/2012. VM (1) 234/2014. Korm. (1) 235/2012. VM (1) 24/2005. FVM (1) 24/2010. FVM (1) 24/2012. VM (1) 24/2017. (V. 17.) FM (1) 240/2007/EK (1) 244/1998. Korm. (1) 25/2010. FVM (1) 25/2012. OGY. (1) 251/2012. Korm. (1) 251/2014/EU (1) 255/2012. Korm. (1) 256/2007. Korm. (1) 256/2012. Korm. (1) 26/2011. VM (1) 26/2011. NGM (1) 26/2015. FM (1) 265/2014. Korm. (1) 27/2004. ESzCsM (1) 27/2011. VM (1) 27/2012. VM (1) 27/2014. VM (1) 27/2014/EU (1) 28/2012/EU (1) 28/2014/EU (1) 28/2017. (V. 30.) FM (1) 29/2007. FVM (1) 29/2012/EU (1) 29/2014/EU (1) 29/2017. (VI. 7.) FM (1) 3/2008/EK (1) 3/2010. VM (1) 3/2013. VM (1) 3011/2012. (1) 302/2012/EU (1) 308/2014/EU (1) 309/2014/EU (1) 31/2012. VM (1) 313/2015. Korm. (1) 32/1999. FVM (1) 326/2001. Korm. (1) 327/2010. Korm. (1) 33/2010. EüM–FVM (1) 33/2011. VM (1) 336/2014. Korm. (1) 34/2013. VM (1) 34/2015. FM (1) 34/2016. FM (1) 342/2009. Korm. (1) 342/2013/EU (1) 343/2011.Korm. (1) 35/2004. ESzCsM (1) 36/2004. ESzCsM (1) 36/2010. VM (1) 36/2014. FM (1) 367/2011. Korm. (1) 37/2004. ESzCsM (1) 378/2012/EU (1) 379/2012/EU (1) 38/2010. FVM (1) 38/2012. VM (1) 38/2013. VM (1) 38/2014. Korm. (1) 383/2014/EU (1) 384/2014/EU (1) 385/2014/EU (1) 387/2016. Korm. (1) 39/2011. VM (1) 39/2012. VM (1) 39/2014. VM (1) 392/2013/EU (1) 4/1998. EüM (1) 4/2007. FVM-KvVM (1) 4/2009. NFGM-SZMM (1) 40/2004. FVM (1) 40/2012. VM (1) 406/2015. Korm. (1) 407/2015. Korm. (1) 41/2009/EK (1) 41/2011. VM (1) 41/2014. Korm. (1) 41/2015. FM (1) 41/2016. FM (1) 416/2013/EU (1) 418/2012/EU (1) 42/2015. FM (1) 421/2013/EU (1) 422/2013/EU (1) 423/2013/EU (1) 428/2012/EU (1) 43/2011. Korm. (1) 43/2011. VM (2) 43/2015. FM (1) 430/2012/EU (1) 432/2012/EU (1) 436/2009/EK (1) 436/2015. Korm. (1) 44/2010. FVM (1) 44/2014. VM (1) 446/2016. Korm. (1) 446/2017. Korm. (1) 451/2012/EU (1) 452/2013/EU (1) 453/2013/EU (1) 454/2013/EU (1) 455/2013/EU (1) 458/2012/EU (1) 458/2013/EU (1) 46/2005. FVM (1) 464/2012/EU (1) 466/2013/EU (2) 47/2011. VM (1) 47/2014/EU (1) 479/2008/EK (1) 48/2004. FVM (1) 48/2012. VM (1) 48/2014/EU (1) 48/2016. FM (1) 480/2012/EU (1) 481/2012/EU (1) 484/2016. (XII. 28.) Korm. (1) 489/2012/EU (1) 49/2014/EU (1) 49/2016. FM (1) 499/2014/EU (1) 5/2012. NEFMI (1) 5/2014. VM (2) 50/2004 FVM (1) 50/2008.FVM (1) 50/2012. VM (1) 50/2013. VM (1) 50/2017. (X. 10.) FM (1) 500/2014/EU (1) 503/2007/EK (1) 509/2006/EK (1) 51/2011. VM (1) 51/2012. VM (1) 51/2013. VM (1) 510/2006/EK (1) 510/2014/EU (1) 52/2010. FVM (1) 52/2011. VM (1) 52/2016. FM (1) 529/2013. Korm. (1) 53/2006. OGY (1) 531/2013. Korm. (1) 538/2013/EU (1) 543/2011/EU (1) 55/2009. Korm. (1) 55/2011. NEFMI (1) 555/2008/EK (1) 557/2007/EK (1) 56/1997. FM–IKIM–NM (1) 56/2014. VM (1) 56/2015. FM (1) 57/2004. FVM (1) 57/2010. FVM rendelet (1) 579/2013/EU (1) 58/2011. (VI. 20.) VM rendelet (1) 580/2013/EU (1) 580/2014/EU (1) 581/2013/EU (1) 581/2014/EU (1) 582/2014/EU (1) 587/2013/EU (1) 588/2012/EU (1) 59/1999. EüM (1) 59/2015. FM (1) 594/2012/EU (1) 594/2013/EU (1) 6/2001. GM (1) 6/2011.VM (1) 6/2012. OGY (1) 60/2015. FM (1) 60/2016. FM (1) 606/2009/EK (1) 607/2009/EK (1) 614/2012/EU (1) 62/2006. FVM (1) 62/2011. VM (1) 628/2012/EU (1) 629/2012/EU (1) 63/2012. VM (1) 63/2013. VM (1) 635/2012/EU (1) 64/2007. FVM-EüM (1) 64/2011. VM (1) 64/2012. VM. (1) 641/2007/EK (1) 65/2004. FVM-ESzCsM-GKM (1) 65/2011. VM (1) 652/2012/EU (1) 657/2012/EU (1) 66/2010/EK (1) 66/401/EGK (1) 66/402/EGK (1) 664/2014/EU (1) 665/2014/EU (1) 668/2014/EU (1) 67/2004.GKM (1) 67/2009. FVM (1) 67/2012. VM (1) 674/2014/EU (1) 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM (1) 68/2007. FVM-EüM-SZMM (1) 68/2013. Korm. rendelet (1) 69/2011. VM (1) 7/2011. VM (1) 7/2014. FM (1) 70/2012. VM (1) 701/2012/EU (1) 701/2013/EU (1) 71/2005. GKM (1) 71/2013. EMMI rendelet (1) 72/2010. FVM (1) 72/2010/EU (1) 72/2012. VM (1) 73/2009/EK (1) 73/2016. FM (1) 74/2008. FVM (1) 74/2012. VM. (3) 743/2012/EU (1) 744/2014/EU (1) 75/2003. FVM (1) 75/2011. VM (1) 75/2016. FM (1) 751/2013/EU (1) 753/2012/EU (1) 753/2013/EU (1) 754/2012/EU (1) 755/2012/EU (1) 76/2011. VM (1) 762/2012/EU (1) 765/2013/EU (1) 766/2012/EU (1) 768/2013/EU (1) 77/2008. OGY (1) 78/2011. VM (1) 79/1998. Korm. (1) 79/2016. (XII. 12.) FM (1) 8/2006. GKM (1) 8/2014. FM (1) 80/2013. VM (1) 81/2004 FVM (1) 81/2011. VM (1) 81/2013. VM (1) 815/2007/EK (1) 82/2004. FVM (1) 82/2004.FVM (1) 82/2012. VM (2) 83/2005. FVM-EüM-GKM (1) 834/2007/EK (2) 835/2014/EU (1) 836/2014/EU (1) 837/2014/EU (1) 843/2014/EU (1) 844/2014/EU (1) 85/2016. (XII. 19.) FM (1) 850/2013/EU (1) 852/2004/EK (1) 853/2004/EK (2) 854/2004/EK (1) 86/2006. FVM (1) 86/2009. FVM (1) 868/2007/EK (1) 87/2013. VM (1) 87/2015. FM (1) 88/2012. VM (1) 88/2013. VM (1) 882/2014/EU (1) 883/2014/EU (1) 888/2013/EU (1) 889/2008/EK (1) 9/2011.VM (1) 9/2014. VM (1) 900/2012/EU (1) 901/2012/EU (1) 907/2013/EU (1) 91/2005. FVM (1) 91/2006. GKM (1) 91/2012. VM (1) 910/2013/EU (1) 911/2013/EU (1) 913/2013/EU (1) 925/2012/EU (1) 929/2012/EU (1) 931/2011/EU (1) 94/2011. VM (1) 941/2014/EU (1) 957/2013/EU (1) 96/2005. OGY (1) 962/2014/EU (1) 963/2013/EU (1) 963/2014/EU (1) 969/2013/EU (1) 97/2009. FVM (1) 97/2014/EU (1) 972/2013/EU (1) 975/2012/EU (1) 978/2013/EU (1) 98/2009. FVM (1) 98/2014/EU (1) 98/6/EK (1) 982/2007/EK (1) 987/2013/EU (1) 989/2007/EK (1) 99/2002. FVM (1) 99/2004. FVM (1) ÁFA (1) agrárgazdaság (1) agrárium (31) agrárkamara (5) agrárpiac (1) agrárpiaci rendtartás (3) agrárstratégia (2) ajánlás (2) állásfoglalás (3) állatfajták (4) állattenyésztés (9) ár (1) árak (5) áruk (2) az étrend-kiegészítők (1) baromfi (3) behozatal (2) belső piaci információs rendszer (1) betétdíj (1) bio (1) bor (45) BTT (1) burgonya (2) címkék (9) cukkini (2) cukor (2) családi gazdaság (1) csomagolás (6) egészség (8) egységes piac (1) együttes rendelet (1) elektronikus hírközlés (1) élelmiszer (92) élelmiszer riasztási rendszer (1) élelmiszer-adalék (3) élelmiszer-biztonság (9) élelmiszer-ellátási lánc (1) élelmiszer-készítmény (2) élelmiszer-termékpálya (1) élelmiszerjog (3) Élelmiszerklub Alapítvány (40) élelmiszerlánc (15) ellenőrzés (4) előadás (1) ENAR (3) Erasmus+ (27) eredetmegjelölés (161) eredetvédelem (1) értékesítés (1) etikai kódex (2) EU (91) export (1) fagyasztott (1) felmérés (1) fenntarthatóság (4) fiatalok (18) fogyasztóvédelem (19) fokhagyma (2) Franciaország (1) FVM (1) gabonavetőmag (1) gasztronómia (2) gazdasági kamara (1) Gazdasági Versenyhivatal (3) génmódosított (1) géntechnológia (4) gomba (3) GVH (210) gyártmánylap (3) gyümölcs (27) gyümölcslé (2) hagyományos különleges termék (5) halászat (8) határozat (6) hegyközség (4) hegyvidéki termék (2) Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (1) helyesbítés (1) helyi (1) Hogyan készítsük (1) Horvátország (1) hulladék (1) hungarikum (6) hús (3) igazgatási szolgáltatási díjak (2) IMI (1) irányelv (16) iránymutatás (1) iskolagyümölcs (7) iskolatej (8) ITO (1) ízesített borászati termékek (1) javaslat (1) jövedéki adó (3) juh (1) K+F Konzervkutató (1) kampány (1) karácsony (1) karalábé (2) kelkáposzta (2) képzés (3) kereskedelem (22) Kereskedelmi Etikai Kódex (1) készletezés (1) kistermelő (13) kistermelői élelmiszer (2) kódex (2) kommentár (1) Kormány (2) környezetvédelem (6) közigazgatás (1) közös piac (1) közösségi agrármarketing (3) Közösségi Bormarketing Stratégia (1) külgazdaság (1) különadó (1) Leader (1) lisztérzékeny (1) Macedónia (1) Magyar Élelmiszerkönyv (10) Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (2) Magyar Reklámetikai Kódex (1) marhahús (2) megállapodás (2) méhészet (1) mérésügy (2) mérőeszköz (2) méz (2) mezőgazdaság (4) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (1) Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság (1) MgSzH (1) minőségrendszer (2) műanyag (1) Nagy-Britannia (1) NÉBIH (2) Németország (1) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (7) Nemzeti Földalap (1) növényfajták (5) nyilvántartás (8) Olaszország (2) olívaolaj (2) öko (4) ökológia (1) ökológiai gazdálkodás (5) őshonos haszonállatok (2) őstermelő (3) őstermelők (6) padlizsán (2) pálinka (2) pályázat (22) paradicsom (3) pazarlás (1) piacfelügyelet (2) piaci magatartás (5) piackutatás (1) póréhagyma (2) Portugália (3) promóció (1) reklám (6) reklámetika (1) rendelet (160) rendezvény (2) Románia (3) rövid ellátási lánc (1) sajt (2) sóska (2) Spanyolország (3) spárga (2) spenót (2) Svédország (1) szakképesítés (1) Szerbia (2) szervezetek (1) szeszes italok (4) Szlovákia (2) Szlovénia (1) szőlő (14) szövetkezet (1) tájékoztatás (5) tájfajták (2) takarmány (1) takarmánykódex (1) takarmánynövény (1) találkozó (16) tanácsadás (1) táplálkozás (1) tej (3) termékadó (1) termékdíj (15) termékfelelősség (1) termékpiac (1) termelői csoportok (10) termelői szervezetek (3) termés (1) természetvédelem (1) termőföld (5) tervezet (12) TÉSZ (1) tisztességtelen forgalmazói magatartás (6) tojás (5) torma (1) Törökország (4) törvény (64) tréning (7) utasítás (6) útmutató (9) üdítőital (1) vad (8) vágóállat (2) vállalkozás (10) vállalkozások (9) védjegy (9) vélemény (4) vendéglátóipar (3) verseny (1) versenykorlátozás (7) vetőmag (13) víz (4) VM (11) zászló (1) Zöld könyv (1) zöldség (26) Zöldségek Zöldfüzete (6)

Jogszabályok archívum